แบบทดสอบ เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบ เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
27/03/2014

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการกระจายผลผลิต ระบบการจัดสรรทรัพยากร.
ข้อใดคือเป้าหมายของผู้บริโภค การแสวงหาความพอใจสูงสุด การใช้งบประมาณอย่างจำกัด การแสวงหาความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณจำกัด การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆให้มากที่สุด.
อุปสงค์ คืออะไร ความต้องการสินค้า/บริการของผู้บริโภคที่ระดับราคาต่างๆในจำนวนต่างๆกัน ความต้องการสินค้า/บริการของผู้บริโภคที่ระดับราคาต่างๆในจำนวนต่างๆโดยมีความเต็มใจซื้อ ความต้องการสินค้า/บริการของผู้บริโภคที่ระดับราคาต่างๆในจำนวนต่างๆโดยมีความเต็มใจซื้อและ สามารถซื้อได้จริง ความต้องการสินค้า/บริการของผู้บริโภคที่ระดับราคาต่างๆในจำนวนต่างๆกันโดยต้องมีอุปทานตอบ สนองความต้องการนั้นจริง.
ข้อใดกล่าวถูกต้อง อุปสงค์เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณอุปสงค์ ปริมาณอุปสงค์เป็นส่วนหนึ่งของอุปสงค์ ไม่มีความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และปริมาณอุปสงค์ ปริมาณอุปสงค์เป็นความต้องการเฉพาะราย อุปสงค์เป็นความต้องการทั้งตลาด.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง อุปสงค์ของรถยนต์จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเชื่อเพลิงด้วย อุปสงค์ของเบียร์จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับราคาของวิสกี้ด้วย อุปสงค์ของโทรศัพท์พกพาในปัจจุบันจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับการคาดคะเนราคาในอนาคตด้วย อุปสงค์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับราคาอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาประกอบกัน เป็นคอมพิวเตอร์ด้วย.
ข้อใดสอดคล้องกับกฎอุปสงค์ เมื่อห้างคาร์ฟูจัดให้พนักงานไปแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในชุมชนใกล้เคียงแล้วทำให้ยอดขาย เพิ่มขึ้น เมื่อห้างโลตัสซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างคาร์ฟูหยุดทำการกลางปีทำให้ห้างคาร์ฟูมียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อห้างคาร์ฟูจัดรายการลดราคาในช่วงสิ้นเดือนทำให้ยอดขายของห้างเพิ่มขึ้น เมื่อห้างคาร์ฟูขยายพื้นที่จอดรถและจัดให้มีการออกกำลังกายในบริเวณห้างในตอนเย็นทำให้ยอด ขายเพิ่มขึ้น.
อุปสงค์ส่วนบุคคลกับอุปสงค์ตลาดต่างกันอย่างไร อุปสงค์ส่วนบุคคลเป็นอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าชนิดเดียวแต่อุปสงค์ตลาดเป็นอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าทุกชนิดในตลาด อุปสงค์ส่วนบุคคลเป็นอุปสงค์ที่ผู้บริโภครายใดรายหนึ่งมีต่อสินค้าทุกชนิดในตลาดแต่อุปสงค์ตลาด เป็นอุปสงค์ที่ผู้บริโภคทุกรายมีต่อสินค้าทุกชนิดในตลาด อุปสงค์ส่วนบุคคลเป็นอุปสงค์ที่ผู้บริโภครายใดรายหนึ่งมีต่อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดแต่อุปสงค์ตลาดเป็นอุปสงค์ที่ผู้บริโภคทั้งตลาดที่มีต่อสินค้าทุกชนิดเดียวกันนั้น อุปสงค์ส่วนบุคคลเป็นอุปสงค์ที่ผู้บริโภครายใดรายหนึ่งมีต่อสินค้าทุกชนิดในตลาดแต่อุปสงค์ตลาด เป็นอุปสงค์ของผู้บริโภคทั้งตลาดมีต่อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง.
กฎอุปทาน แสดงถึงอะไร ความสัมพันธ์ในทางเดียวกันระหว่างปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขาย ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามระหว่างปริมาณอุปทานและราคาสินค้า ความสัมพันธ์ในทางเดียวกันระหว่างราคาสินค้าและปริมาณอุปทาน.
คำว่า อุปทานลดลง น่าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมในข้อใด ถ้าจะให้ขายในราคาเดิม ผู้ผลิตจะขายในปริมาณลดลง ถ้าให้ขายในปริมาณเดิมผู้ผลิตจะขายในราคาสูงขึ้น ถูกทั้งสองข้อที่กล่าวมา ไม่มีข้อใดถูกต้อง.
ข้อใดน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจำหน่ายบนเส้นอุปทานของหมูปิ้งหน้าตลาดสดแห่งหนึ่ง มากที่สุด ราคาเนื้อหมู ราคาหมูปิ้ง จำนวนคนขายหมูปิ้ง ราคาไก่ย่างที่ขายอยู่บริเวณเดียวกัน.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.