แบบทดสอบ7วิชาสามัญสังคม ชุด 1

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบ7วิชาสามัญสังคม ชุด 1

Description:
ภูมิศาสตร์

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/12/2015

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
สภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทยข้อใดตรงกับความเป็นจริง ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ไม่มีเขตเงาฝน ฝนจีงตกชุกทั่วไป ในแต่ละปี ด้านตะวันตกของภาคใต้มีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าด้านตะวันออก ในฤดูร้อน ด้านใต้ของทิวเขาพนมดงรักมีความชื้นสูงเพราะได้ลมพัดผ่านอ่าวไทบ ภาคเหนือมีฝนน้อยกว่าภาคกลาง เพราะภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมาก ในฤดูหนาว ภาคกลางได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอากาศจึงไม่หนาวเย็น.
ในการศึกษาภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากข้อใด รูปถ่ายทางอากาศ 1 : 25000 และบารอมิเตอร์ แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50000 และเทอโมกราฟ แผนที่ความกดอากาศ 1 : 2000000 และไซโครมิเตอร์ สถิติภูมิอากาศประเทศไทยรอบ 30 ปี และสถานีตรวจอากาศ ภาพจากดาวเทียม 1 : 50000 และสถานีรับสัญญานลาดกระบัง.
สาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกข้อใดไม่ถูกต้อง แก๊สเรือนกระจกเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านอากาศ การเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านน้ำ การปรับสภาพพื้นที่เพื่อการใช้ที่ดินเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านดิน การเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาพน้ำและอากาศเสียเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ.
ข้อใดจะทำให้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกบรรลุเป้าหมาย การประชุมร่วมลงนามของนานาประเทศ ประเทศมหาอำนาจร่วมกันดำเนินการอย่างเด็ดขาด การลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อปัญหา การให้แต่ละประเทศจัดทำแผนการป้องกันและแก้ปัญหา การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกียวกับสารซีเอฟซีแก่ประชากรโลก.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม กองทุนสัตว์ป่าแห่งโลกส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นแหล่งข้อมูล ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรีนพีชมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ องค์การสิ่งแวดล้อมโลกมีหน้าที่สำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ติดตามและแก้ไขสิ่งแวดล้อมไทย.
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไทยข้อใดตรงกับความเป็นจริง ชาวนาภาคกลางมักปลูกข้าวปีละครั้ง ชาวสวนภาคตะวันออกมักขุดบ่อน้ำในพื้นที่ของตนเอง ชาวสวนภาคใต้มักปลูกมะม่วงหิมพานต์เป็นอาชีพเสริม ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักไม่ปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม ชาวไร่อ้อยในภาคตะวันตกมักปลูกอ้อยด้านตะวันตกของพื้นที่.
ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาที่เข้าใจภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นที่ ชาวอยุธยาเก็บเกี่ยวรวงข้าวเมื่อน้ำลด ชาวนครนายกปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา ชาวแม่ฮ่องสอนเพาะกล้าก่อนถอนไปดำในนาข้าว ชาวสุรินทร์ปลูกหัวหอมแดงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวเพชรบุรีเผาฟางข้าวแล้วไถกลบเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว.
พฤติกรรมของใครไม่สามารถอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง นายโชตปรับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตพืชสวน นายชุบเร่งลงต้นยางในที่มรดกเพื่อให้ได้ผลผลิตเร็วที่สุด นายชนะเร่งสร้างฝายส่งน้ำให้เกษตรกรและประชากรโดยตรง หัวหน้าอุทยานปิดบริการเขตสวนป่าช่วงฝนตกหนักและช่วงแล้งจัด หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษรุนแรงต่อผู้ลักลอบจับสัตว์.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน การพัฒนาที่ยั้งยืนควรรวมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั้งยืนมักหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนเท่านั้นที่ต้องร่วมมือใรการพัฒนาให้ยั้งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาอย่างยั้งยืนต้องมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของโลกเริ่มขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.2535 ที่ประเทศบราซิล.
นักวิชาการคนใดเลือกสื่อเพื่อติดตามข้อมูลไปใช้ในงานของตนไม่ถูกต้อง วิศวกรสำรวจใช้แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 กำหนดเส้นทางถนนทั่วประเทศ นักธรณีวิทยาใช้ภาพจากดาวเทียม 1 : 500,000 ศึกษาแนวรอยเลื่อนของผิวโลก นักศึกษาแพทย์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการระบาดของโรคฉี่หนู นักผังเมืองใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 20,000 วางแผนพัฒนาบริเวณชานเมือง นักปฐพีวิทยาใช้ภาพจากดาวเทียม 1 : 2,000,000 ศึกษาสภาพและปัญหาดินของประเทศ.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.