แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

Description:
ประวัติศาสตร์ ม.๕

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
06/09/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
มีปราช¬ญ์ทางด้านภูมิปัญญาไทยกล่าวว่า “สังคมไทยมีมรดกทางปัญญาสั่งสมไว้มาก_______จาก ภายนอกได้ครอบงำต่อเนื่องกันมาหลายศตวรรษ จนทำให้คนไทยเพิกเฉยต่อมรดกทางปัญญา ของตนเอง” ข้อความในช่องว่างควรเป็นข้อใด อิทธิพลมืด เทคโนโลยี ชาวต่างประเทศ อิทธิพลเศรษฐกิจการเมือง.
มรดกศิลปวัฒนธรรมในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน วัฒนธรรมด้านวัตถุ : วรรณคดี พงศาวดาร วัฒนธรรมทางจิตใจ : ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมทางจารีต : ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทางสุนทรีย์ : ทัศนศิลป์ ศิลปการแสดง.
เดิมกรมศิลปากรสังกัดอยู่ใน_______ต่อมาโอนมาสังกัด_____ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กระทรวงธรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีการประกาศใช้ ในสมัยรัชกาลใด รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีการจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลใด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอด วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่กรมศิลปากรไม่ถูกต้อง ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ ก่อสร้างพัฒนาโบราณสถานที่ชำรุดแทนโบราณสถานเดิม.
. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น.
พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่ได้รับการถวายพระราชสามัญ¬¬ว่า “องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี.
กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพราะเหตุผลข้อใด ตรงกับวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ตรงกับวันก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตรงกับวันเกิดสุนทรภู่ซึ่งเป็นบรมครูทางกวีแห่งรัตนโกสินทร์ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 2 องค์ปฐมบรมอัครศิลปินแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.