แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

Description:
ความปรองดอง สมานฉันท์

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
12/07/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมากน้อยอย่างไร น้อย เพราะควรเห็นใจและให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่ยากลำบากจริงๆ เท่านั้น น้อย เพราะคนในสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจ มาก เพราะช่วยเพิ่มคนดีและลดจำนวนคนไม่ดีในสังคม มาก เพราะทำให้สมาชิกในสังคมทราบว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อกัน .
“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” คำกล่าวนี้มุ่งหวังให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตนอย่างไร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กินใช้แต่พอประมาณ แสดงความจริงใจต่อกัน แข่งขันกันสร้างคุณงามความดี.
การปฏิบัติในข้อใด สอดคล้องกับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมากที่สุด อวยพรให้เพื่อนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ สวดมนต์ขอพรให้คนรักหายจากโรคร้าย นำผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย .
บุคคลใดถือเป็นแบบอย่างด้านความเสียสละเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม แมวไม่ดื่มสุรา ไก่สมัครเป็นทูตวัฒนธรรมอาสา ปลานำแมวข้างถนนมาเลี้ยง นกมอบที่ดินให้แก่รัฐ เพื่อนำไปสร้างสวนสาธารณะ .
การเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ควรเริ่มต้นที่จุดใด เปิดตัว เปิดใจ เปิดโอกาส เปิดโลกทัศน์.
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยมากขึ้น นักเรียนควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร เข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาติต่างๆ ในอาเซียน .
ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ต่อคิวขึ้นรถสาธารณะ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เดินเล่นที่สวนสาธารณะ.
การดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ชุบมือเปิบ ลดราวาศอก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทำอะไรตามใจคือไทยแท้.
การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ ควรงดเว้นข้อใด อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ขี่ช้างจับตั๊กแตน ได้ทีขี่แพะไล่ ปากกัดตีนถีบ.
บุคคลใดมีแนวโน้มพบเจอกับความสุขในการดำรงชีวิตท่ามกลางสังคมแห่งความหลากหลายมากที่สุด มีนาตักบาตรทำบุญทุกเช้า สิงหาเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ กันยาเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ตุลาศึกษาข้อห้ามทุกศาสนา.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.