5. ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. ch

Description:
5.8 Enzymy

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1121. Podstatou činnosti enzymů je: snižování aktivační energie reakce zvyšování aktivační energie reakce změna pH prostředí zvyšování i snižování aktivační energie reakce.
1122. Proenzym je: bílkovinný inhibitor enzymu aktivní forma enzymu neaktivní forma enzymu aktivátor enzymu.
1123. Koenzym je: radikál jiný název pro substrát bílkovinná složka enzymu nebílkovinná složka enzymu.
1124. Pro kompetitivní inhibici enzymů platí tvrzení: inhibitor se váže mimo aktivní centrum účinek inhibitoru lze zeslabit zvýšením koncentrace substrátu je obvykle způsobena ionty těžkých kovů je nevratná.
1125. Pro kompetitivní inhibici enzymů platí tvrzení: je nevratná účinek inhibitoru lze zesílit zvýšením koncentrace substrátu může být způsobena např. navázáním iontu Pb2+ inhibitor se váže na aktivní centrum enzymu.
1126. Kompetitivní inhibicí rozumíme: zvyšování katalytického účinku soupeření inhibitoru se substrátem o vazebné místo inhibici změnou struktury molekuly destrukci vazebného místa.
1127. Oxidoreduktasy katalyzují: přenos elektronů mezi substráty slučování dvou molekul substrátu přenos skupiny mezi substráty štěpení substrátu za přítomnosti vody.
1128. Transferasy katalyzují: nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekulách substrátů přenos elektronů mezi dvěma substráty přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty hydrolytické štěpení substrátu.
1129. Přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty katalyzují: izomerasy hydrolasy transferasy lyasy.
1130. Hydrolytické štěpení substrátů katalyzují: hydrolasy ligasy transferasy lyasy.
1131. Hydrolasy katalyzují: přenos skupin hydrolytické štěpení nehydrolytické štěpení přenos elektronů.
1132. Štěpení triacylglycerolů účinkem lipas je: β-oxidace acetylace hydrolytické štěpení oxidačně-redukční reakce.
1133. Lyasy katalyzují: hydrolytické štěpení substrátu přenos elektronů mezi dvěma substráty nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekulách substrátu přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty.
1134. Nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekule substrátu katalyzují: ligasy hydrolasy izomerasy lyasy.
1135. Dekarboxylace aminokyselin za vzniku aminů a oxidu uhličitého účinkem lyasy je příkladem: nehydrolytického štěpení β-oxidace hydrolytického štěpení přenosu elektronů.
1136. Oxidace látek v živých soustavách může probíhat: v přítomnosti i bez přítomnosti kyslíku jen v přítomnosti kyslíku jen bez přítomnosti kyslíku vůbec neprobíhá.
1137. Konečným produktem anaerobní přeměny D-glukosy kvasinkami je: oxid uhličitý a voda acetylkoenzym A kyselina mléčná ethanol a oxid uhličitý.
1138. Alkoholové kvašení je: rozklad glukosy na methanol a CO rozklad glukosy na ethanol a vodu rozklad na kyselinu mléčnou rozklad glukosy na ethanol a CO2.
1139. Alkoholovým kvašením D-glukosy účinkem kvasinek za anaerobních podmínek vzniká: ethanol a oxid uhelnatý ethanol a voda ethanol a oxid uhličitý methanol a voda.
1140. Při fotosyntéze vzniká D-glukosa z: ATP a kyslíku fotonů a vody chlorofylu a oxidu uhličitého oxidu uhličitého a vody.
1141. D-glukosa vzniká fotosyntézou z: oxidu uhličitého a vody polysacharidů uhlíku a vzduchu oxidu uhelnatého a vody.
1142. Konečným produktem glykolysy u člověka za anaerobních podmínek je: kyselina mléčná kyselina máselná diamid kyseliny uhličité kyselina citronová.
1143. Konečným produktem odbourávání glukosy u člověka za aerobních podmínek je: ethanol kyselina mléčná oxid uhličitý a voda močovina.
1144. Produktem β-oxidace mastných kyselin u člověka je: kyselina mléčná glycerol acetylkoenzym A kyselina palmitová.
1145. Pochodem zvaným β-oxidace se metabolisují: sacharidy mastné kyseliny proteiny peptidy.
1146. β-oxidace je reakce, která je součástí metabolismu: bílkovin tuků peptidů cukrů.
1147. Při β-oxidaci je dvouuhlíkový zbytek odštěpován ve formě: fosfátu s navázaným ATP esteru s kyselinou fosforečnou acetylkoenzymu A monoacylglycerolu.
1148. Při β-oxidaci je mastná kyselina postupně odbourávána na: acetylkoenzym A kyselinu pyrohroznovou kyselinu mléčnou acylglycerol.
1149. β-oxidace karboxylových kyselin probíhá na: druhém uhlíku kyseliny třetím uhlíku kyseliny prvním uhlíku kyseliny druhém uhlíku glycerolu.
1150. Oxidace karboxylových kyselin v buňce probíhá: tzv. β-oxidací nasycením dvojných vazeb dekarboxylací hydrolýzou.
1151. β-oxidace mastných kyselin probíhá v: cytoplazmě mitochondriích ribosomech plazmě.
1152. Monoacylglycerol lze zařadit mezi: estery ethery amidy ketony.
1153. Acylglyceroly jsou štěpeny na mastné kyseliny a glycerol: ligasami transferasami oxidoreduktasami hydrolasami.
1154. Neproteinovou složku chylomikronů tvoří: ion kovu nukleová kyselina sacharid lipid.
1155. Hlavním konečným produktem metabolismu (biodegradace) dusíku bílkovin u člověka je: amoniak purinové báze kyselina močová močovina.
1156. Močovina je u člověka hlavním konečným produktem katabolismu: dusíkatých heterocyklických sloučenin aminokyselin pyrimidinových bází purinových bází.
1157. Adenosintrifosfát je v buňce: odpadním produktem mediátorovou nukleovou kyselinou stavebním materiálem zdrojem energie.
1158. Biosyntéza proteinů v buňce (proteosyntéza) probíhá: na ribozomech za účasti RNA na fibrilách na buněčných membránách za účasti ATP v mitochondriích za účasti DNA.
1159. Transferová RNA (tRNA): přenáší tzv. makroergické vazby je součástí ribozomů obsahuje přepis informace o primární struktuře bílkovinných molekul přenáší aminokyseliny na místa syntézy bílkovin.
Report abuse Terms of use