แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 1 เศรษฐฯเบื้องต้น

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 1 เศรษฐฯเบื้องต้น

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/07/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์ดี ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ผู้นำรัฐบาลมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี.
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด รายได้และรายจ่ายประชาชาติ การจ้างงาน การออม การลงทุน การเงิน การค้า การศึกษาปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การผลิตสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้า การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค.
เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ประชาชน การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การศึกษาในเรื่องราคาสินค้า การบริโภคสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ผลิต.
วิชาเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายสำคัญในการให้ความรู้ต่อประชาชนในข้อใด เพื่อให้รู้จักเลือกใช้สินค้าราคาถูกที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้รู้จักเลือกใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด เพื่อให้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการเลือกใช้สินค้าที่มีอยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้รู้จักการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริโภคและใช้ในทางที่ดีที่สุด.
ประเทศต่างๆ ประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันอย่างไร แรงงาน และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทำให้มีกำไรต่ำมาก ทรัพยากรของประเทศแต่ละประเทศลดน้อยลงไปจากเดิมมาก ความไม่พอดีกันระหว่างความต้องการของมนุษย์ และสิ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการ การหาตลาดส่งออกสินค้าที่ผลิตได้น้อยเนื่องจากมีคู่แข่งในการผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม.
ข้อใดจัดเป็นปัจจัยในการผลิต ผู้ประกอบการ ที่ดิน แรงงาน การบริการ แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเช่า ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ ทุน เครื่องจักร ทรัพยากร ที่ดิน.
การใช้ประโยชน์จากสิ่งของและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์สอดคล้องกับข้อใด ผู้ผลิต ผู้บริโภค ปัจจัยพื้นฐาน ผู้ประกอบการ.
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า โดยคำนึงเรื่องใดมากที่สุด สินค้าราคาถูกแต่มีคุณภาพดี คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานและราคาต่ำ รายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัด และความเหมาะสมของราคาสินค้า ความพอใจสูงสุดภายใต้รายได้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด.
ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหน้าที่ในการผลิต ที่ดิน แรงงาน กำไร ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย กำไร ทุน ค่าเช่า ดอกเบี้ย แรงงาน ต้นทุน กำไร ดอกเบี้ย แรงงาน.
ผู้ผลิตสินค้าจะมีกำไรสูงขึ้นด้วยวิธีการหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด มีการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค มีการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากที่สุด องค์กรของรัฐสนับสนุนสินค้าและบริการ.
ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค จำนวนคนว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้น แรงงานขาดทักษะที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ ราคายางพาราในประเทศในปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้ว เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม.
ข้อใดเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การส่งออกสิ่งทอมีแนวโน้มลดลง การลงทุนในประเทศลดลง ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ.
ข้อใด ไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นายแย้มตกลงขายส้มโอให้นายจอมเพราะไม่ต่อราคา นายทองรับตัดเสื้อผ้าอยู่กับบ้านแทนการเปิดร้านเสื้อ นายสุขกำลังตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวโพดหรือปลูกถั่วลิสงในที่ดินของตน นายดีตัดสินใจไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแทนการซื้อที่ร้านขายปลีกข้างบ้าน.
ครัวเรือนทำหน้าที่ใดในระบบเศรษฐกิจ เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต บริโภคสินค้า เป็นผู้ตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการ เป็นผู้นำทรัพยากรมาใข้ในการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าและบริการที่ผลิตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.
การผลิตสินค้าในข้อใดเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพในแง่ของวิชาเศรษฐศาสตร์ การผลิตให้ได้ผลผลิตมากที่สุดจากต้นทุนจำนวนหนึ่ง การผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก การผลิตที่ประหยัดการใช้ปัจจัยการผลิตได้มากที่สุด การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย.
ข้อใด มิใช่ ดัชนีวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายของประชากร รายได้ต่อหัว ดัชนีการศึกษา คุณภาพชีวิตของแรงงาน.
ข้อใดเป็นเครื่องชี้วัดว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกืจของประเทศสูงขึ้นกว่าเดิม อัตราการตายลดลง ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น รายได้จากการส่งออกสูงขึ้น ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น.
สภาวการณ์ใด ที่บ่งชี้ว่าประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสูงและต่อเนื่องยาวนาน รายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้น และการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขี้น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมส่งออก มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.