แบบทดสอบ9วิชาสามัญเศรษฐศาสตร์

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบ9วิชาสามัญเศรษฐศาสตร์

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
18/03/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีข้อดีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในข้อใดเพราะเหตุใด ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า เพราะมีการแข่งขันกันประกอบธุรกิจ เศรษฐกืจมีเสถียรภาพสูงกว่า เพราะใช้กลไกราคาจัดสรรปัจจัยการผลิต การผูกขาดการผลิตหมดไป เพราะรัฐบาลให้เอกชนผลิตแข่งขันกับรัฐบาลได้ เอกชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพราะรัฐบาลไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันกับเอกชน การกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากกว่า เพราะรัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีและรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ.
ตลาดผูกขาดก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมได้อย่างไร เพราะเหตุใด ตั้งราคาสินค้าได้ต่ำ เพราะเป็นการตั้งราคาสินค้าตามต้นทุน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำ เพราะเป็นการผลิตขนาดใหญ่ สนองความต้องการของผู้บริโภคใค้อย่างทั่วถึง เพราะผลิตจำนวนมาก ไม่ต้องเสียทรัพยากรในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีคู่แข่งขัน ทำรายได้ให้รัฐบาลมาก เพราะมีกำไรสูงจึงต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราสูง.
การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ทำให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างไร การลงทุนในต่างประเทศสูงขึ้น การใช้จ่ายอุปโภคในประเทศเพิ่มขึ้น อุปทานของแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้น แรงงานไทยต้องการทำงานในประเทศเพิ่มขึ้น แรงงานในอาชีพต่างๆมีรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น.
สังคมไทย"ไม่"ได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุดที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 การวางแผนล่วงหน้า การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ความอดทนหมั่นเพียร การดำเนินทางสายกลาง การใช้สติปัญญาแก้ปัญหา.
ชุมชนที่ต้องการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันด้านเงินทุนในการใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น ควรจัดตั้งสหกรณ์ประเภทใดขึ้นในชุมชน สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์.
ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนในประเทศไทย การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่สมดุล การขาดแคลนบริการสาธารณูปโภค การเพิ่มขึ้นของประชากรในอัตราสูง.
ข้อใดเป็นมาตรการของนโยบายการคลัง ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับประชาชน การเพิ่มวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาทุกระดับ การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เป็นอัตราก้าวหน้ามากขึ้น.
ข้อใดเป็นมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใข้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ขยายช่วงกรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน เปลี่ยนแปลงเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ.
ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้ประเทศใดมีจุดเด่นในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย.
ผลกระทบที่เกิดจากสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากองค์การใด องค์การการค้าโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.