แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3

Description:
วิชาประวัติศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ฃิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
14/09/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปรับปรุงวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน นำวัฒนธรรมของต่างชาติมาปรับใช้เพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน.
การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด รวบรวมและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น จำหน่ายผลงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นของท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน.
หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลรักษาโบราณสถาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของนักเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด ซ่อมแซมซากโบราณสถานที่ชำรุดในชุมชน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมโบราณสถานอย่างเคร่งครัด ติดป้ายเชิ¬ญชวนให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานในชุมชน.
ข้อใดเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 การประกาศเขตรังวัดผู้ช่วยขุดวัด การออกประกาศการจัดการรักษาของโบราณ การประกาศใช้พระราชบัญญัติพิพิธภัณฑ์ การจัดตั้งหอพระสมุดวชิร¬ญาณเก็บรักษาหนังสือและเอกสารโบราณ.
การประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อรักษาโรคมีประโยชน์อย่างไรมากที่สุด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการเจ็บป่วยจากร่างกาย เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นโรคนั้นอีก.
ข้อใดเป็นการรับประทานอาหารของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เหมือนกัน รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก รับประทานน้ำพริกเป็นอาหารหลัก ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหาร รับประทานอาหารที่มีรสจัด.
ข้อใดเป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคเหนือที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ยกพื้นสูงจากพื้นดิน มีช่องหน้าต่างน้อยและแคบ มีชานเรือนเพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ปูนหล่อเป็นฐานเพื่อรองรับเสาไม้.
พิธีกรรมในข้อใดเป็นภูมิปัญญ¬¬าที่ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีก่อปราสาท พิธีบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำ พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ.
การลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นภูมิปัญญาไทยที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไร ความขยันหมั่นเพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเมตตากรุณา ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม.
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยในการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างบ้านโดยใช้ปูนเพื่อให้บ้านมีความทนทานแข็งแรง การสร้างบ้านโดยใช้หลังคากระเบื้องเพื่อป้องกันแสงแดด การสร้างบ้านโดยยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม การสร้างบ้านสองชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย.
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย ความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องในการประกอบอาชีพ ความแตกต่างกันระหว่างชนชั้นในสังคม.
ข้อใดสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยได้ถูกต้องที่สุด สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา สิ่งที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ สิ่งที่คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต.
บุคคลใดมีบทบาทสำคัญ¬ในการนำความรู้ด้านศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ใน ประเทศไทย ฟานฟลิต ซิมง เดอ ลา ลูแบร์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นิโกลาส์ แชรแวส.
โครงการศิลปินแห่งชาติของรัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด เพื่อนำผลงานของศิลปินมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน เพื่อรวบรวมผลงานของศิลปินในสาขาต่าง ๆ มารวมอยู่ในที่เดียวกัน เพื่ออบรมคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันล้ำค่า.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.