แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Description:
หน่วยที่ 6 วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
14/09/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ปัจจัยทางการค้าระหว่างประเทศในข้อใดส่งผลต่อราคาของสินค้าโดยตรง การส่งมอบสินค้า การติดต่อสื่อสาร อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา การรวมกลุ่มทางการค้าระหว่างประเทศ.
ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน รสนิยมในการบริโภคแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ระบอบการปกครองที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆ.
การแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้ คืออะไร การเจรจาต่อรองทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การหาตลาดต่างประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีข้อโต้แย้ง.
ข้อใดเป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย นโยบายการค้าแบบเสรี นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ใช้ระบบภาษีศุลกากร ให้เอกชนดำเนินการมากที่สุด.
รถยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นมีราคาสูงมากกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นผล สืบเนื่องมาจากมาตรการในข้อใด การให้สิทธิพิเศษ การเก็บภาษีศุลกากร การตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควตาสินค้า.
ถ้ามูลค่าของสินค้าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้านำเข้า แสดงถึงสภาวะในข้อใด ดุลการค้าเกินดุล ดุลการค้าสมดุล ดุลการค้าขาดดุล ดุลการค้าเสียดุล.
ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดดุลการค้า ค่าของเงินไทยตกต่ำ ผลผลิตเกษตรกรมีมูลค่าน้อย การขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ การซื้อสินค้านำเข้ามากกว่าการส่งออกสินค้า.
ดุลการชำระเงินประกอบด้วยบัญชีต่างๆ ที่สำคัญ ยกเว้นบัญชีใด บัญชีเงินทุน บัญชีเดินสะพัด บัญชีทุนเคลื่อนย้าย บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ.
เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือข้อใด การกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีการค้าระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศต่างก็มีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน มีการลงทุนระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศต่างก็มีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน มีการชำระเงินระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศต่างก็มีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน.
ในระยะยาวการเคลื่อนย้ายเงินทุนประเภทใดก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การลงทุนทางตรง การลงทุนทางอ้อม เงินกู้ต่างประเทศ การลงทุนทางการเงิน.
ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การให้กู้ยืม การใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ยกเลิกกำแพงภาษี ส่งเสริมการค้าเสรี.
องค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจในข้อใด แตกต่างจากข้ออื่นเมื่อพิจารณาถึงประเทศสมาชิก โอเปก (OPEC) เอเปก (APEC) อาเซ็ม (ASEM) อาฟตา (AFTA).
ธนาคารโลกถือกำเนิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ใด เปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกขององค์กร ตัดสินกรณีพิพาททางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ช่วยประเทศเล็กๆ ในการเจรจาต่อรองทางการค้ากับประเทศใหญ่ ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2.
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศที่รองรับการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลก คือข้อใด ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย.
ข้อใดกล่าว ถูกต้องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน คือ ปอนด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พัฒนาขึ้นจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เป็นความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม.
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกคืออะไร มีตลาดการค้ามากขึ้น เป็นผลดีต่อการส่งออก ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ประเทศในสหภาพยุโรปเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น มีระบบการเงินและการคลังเป็นแบบเดียวกันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ.
ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนได้แก่ประเทศใดบ้าง มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน สหภาพพม่า เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย สหภาพพม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย.
เพราะเหตุใด ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องมีการตกลงกันในการผลิตสินค้าเฉพาะที่ตนถนัด เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้มากขึ้น ลดการผลิตสินค้าที่ซ้ำซ้อนกัน ที่ต้นทุนการผลิตต่ำลง ชักจูงประเทศอื่นๆ ให้เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่ค้า.
สินค้าประเภทใดที่ประเทศไทยมีการนำเข้าจากสหภาพยุโรปมาก เครื่องจักรกล เครื่องบิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาง.
เป้าหมายทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน คือข้อใด ร่วมมือกันกีดกันสินค้าเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม ร่วมมือกันพัฒนาการอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ร่วมมือกันพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกให้มีลักษณะเป็นเขตปลอดภาษี.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.