Chemie 1.1

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Chemie 1.1

Description:
Obecná chemie- Složení a struktura atomu

Author:
AVATAR

Creation Date:
29/04/2014

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Hlavní kvantové číslo n: udává počet elektronů určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev určuje vzájemnou polohu orbitalů v prostoru charakterizuje rotační pohyb elektronů.
Hlavní kvantové číslo může nabývat hodnot: od O do (n -1) 1,2,3,4,.......... +/,0,-/ +1/2 a -1/2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 2, pak vedlejší kvantové číslo / nabývá hodnot: -2,-1,0,1,2 0 a 1 pouze 1 0, 1 a 2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 3, pak vedlejší kvantové číslo I nabývá hodnot: 0, 1, 2 a 3 1,2 a 3 pouze 3 0, 1 a 2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 1, pak vedlejší kvantové číslo I má hodnotu: 2 1 0 a 1 0.
Vedlejší kvantové číslo /: souvisí s prostorovou orientací orbitalu souvisí s tvarem orbitalu určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev charakterizuje rotační pohyb elektronů.
Je-li vedlejší kvantové číslo 1 = 0, mluvíme o stavu, nebo také o elektronech: p f s d.
Je-li vedlejší kvantové číslo / = 1, mluvíme o stavu, nebo také o elektronech: p s d f.
Je-li vedlejší kvantové číslo 1 = 2, mluvíme o stavu, nebo také o elektronech: f s p d.
Je-li vedlejší kvantové číslo / = 3, mluvíme o stavu, nebo také o elektronech: f d s p.
Magnetické kvantové číslo m: charakterizuje rotační pohyb elektronů určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev souvisí s tvarem orbitalu souvisí s prostorovou orientací orbitalu.
Magnetické kvantové číslo m nabývá hodnot: 1,2, 3, 4,.. +1/2 a -1/2 od O do (n -1) -/, 0, +/.
Jakých hodnot může nabývat magnetické kvantové číslo, je-li hodnota vedlejšího kvantového čísla / rovna dvěma? -2,-1,0, 1,2 pouze 0 pouze 0, 1, 2 pouze -1, 0, 1.
Jakých hodnot může nabývat magnetické kvantové číslo, je-li hodnota vedlejšího kvantového čísla I rovna jedné? -2, -1, 0, 1, 2 pouze 0 pouze 0 a 1 -1, 0, +1.
Spinové kvantové číslo s: určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev určuje vzájemnou polohu orbitalů v prostoru udává tvar orbitalu charakterizuje rotační pohyb elektronů.
Spinové kvantové číslo s může nabývat hodnot: od 1 do nekonečna od O do (n -1) +1/2 a -1/2 od -/ do / včetně nuly.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 4d 3f 1 p 5s.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 4s 2f 5d 1 p.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 3f 2d 4d 3s.
Na hladině p může být maximálně: 6 elektronů 2 elektrony 3 elektrony 10 elektronů.
Na hladině s může být nejvýše: 6 elektronů 2 elektrony 4 elektrony 1 elektron.
Na hladině d může být nejvýše: 10 elektronů 2 elektrony 6 elektronů 4 elektrony.
Na hladině f může být nejvýše: 10 elektronů 7 elektronů 6 elektronů 14 elektronů.
Nejvýše 6 elektronů může být na hladině: s d f p.
Nejvýše 10 elektronů může být na hladině: f d p s.
Atom je úplně charakterizován: atomovým a nukleonovým číslem protonovým číslem nukleonovým číslem počtem nuklidů.
Atomový útvar tvořený dvanácti protony, deseti elektrony a dvanácti neutrony je: kationt Mg2+ aniont F" kationt Na+ aniont O2".
Atomový útvar tvořený čtyřmi protony, dvěma elektrony a pěti neutrony je: aniont Cl" kationt Li+ kationt Be2+ atom Be.
Atomový útvar tvořený pěti protony, dvěma elektrony a šesti neutrony je: aniont F" kationt Na+ kationt B3+ atom B.
Atomový útvar tvořený devíti protony, deseti elektrony a deseti neutrony je: aniont F- kationt Na+ kationt Be2+ aniont O2-.
Atomový útvar tvořený osmi protony, deseti elektrony a osmi neutrony je: kationt Ca2+ kationt Na+ aniont O2- aniont F-.
Atomový útvar tvořený šestnácti protony, osmnácti elektrony a šestnácti neutrony je: aniont S2- kationt K+ aniont Cl- kationt Ca2+.
Izotopy téhož prvku se liší: pouze chemickými vlastnostmi pouze fyzikálními vlastnostmi fyzikálními i chemickými vlastnostmi neliší se fyzikálními ani chemickými vlastnostmi.
Izotopy téhož prvku jsou nuklidy, které: se liší nábojem jádra se liší nukleonovým číslem se liší pouze atomovým číslem mají stejné protonové číslo.
Reakci, při které ozařováním hliníku částicemi alfa vzniká radioaktivní fosfor, popisuje rovnice 27AI + 4alfa = 30P + ? 13 2 15 Na místo otazníku je třeba zapsat částici: e- 4He 2 1H 1 1n 0.
Reakci, při které ozařováním dusíku částicemi alfa vzniká kyslík, popisuje rovnice 14N + 4alfa = 17 O + ? 7 2 8 Na místo otazníku je třeba zapsat částici: 1P 1 e- 1H 1 1n 0.
Nuklid je látka složená z: atomů s různým protonovým a stejným nukleonovým číslem atomů se stejným protonovým i nukleonovým číslem atomů se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem molekul se stejným hmotnostním číslem.
Jako alotropii označujeme jev, kdy se prvek vyskytuje: pouze v jedné krystalové struktuře v několika krystalových strukturách v několika modifikacích, lišících se strukturou v několika skupenstvích.
Záření alfa je: proud pozitronů proud elektronů proud fotonů proud jader helia.
Pokud atom vyzáří částici alfa potom nově vzniklý prvek leží v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Záření beta minus je elektromagnetické vlnění je proud elektronů je proud pozitronů nic z toho neplatí (je proud neutronů).
Záření beta plus je elektromagnetické vlnění je proud elektronů je proud pozitronů nic z toho neplatí.
Pokud atom vyzáří částici beta minus, potom je nově vzniklý prvek umístěn v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Pokud atom vyzáří částici beta plus, potom nově vzniklý prvek leží v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Záření gama je: proud positronů proud elektronů elektromagnetické vlnění jádro helia.
Záření beta je 100x více pronikavější než záření alfa je stejně pronikavé jako alfa je 100 x méně pronikavější než záření alfa nelze jednoznačně určit jeho hodnotu.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.