Požární ochrana - vedoucí

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Požární ochrana - vedoucí

Description:
Test pro ověření znalostí vedoucích zaměstnanců v PO

Author:
Bc. Josef Humpolíček
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/04/2015

Category:
Personal
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně patří: a) umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou, b) v případě vzniku požáru zjistit příčinu jeho vzniku a oznámit ji orgánu státního požárního dozoru, c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
Preventivní požární kontroly preventivních úseků se provádí: a) 1x za čtvrt roku, b) na pokyn osoby odborně způsobilé v PO, c) ve lhůtě stanovené v organizačním zabezpečení požární ochrany.
Požární kniha slouží k záznamům: a) o činnosti osoby odborně způsobilé nebo technika požární ochrany, b) pouze o preventivních požárních prohlídkách, c) o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.
Školení zaměstnanců o PO se provádí: a) nejméně 1x za 2 roky a při každé změně pracoviště, pokud je nutno upravit náplň školení, b) každý rok pouze s těmi zaměstnanci kteří mění pracoviště, c) pravidelně se všemi zaměstnanci 1 x za tři roky.
Přenosné hasicí přístroje: a) nemusí být umístěny na snadno viditelném a trvale přístupném místě, b) nemusí být pravidelně kontrolovány, c) v nepřehledných prostorách musí být označeny příslušnou požární tabulkou.
Přenosný hasicí přístroj typu CO2 (sněhový) je vhodný k hašení: a) elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, přístrojů jemné mechaniky, b) k hašení volně ložených látek organického původu, c) sypkých látek a uhelných prachů.
Hasící přístroje se kontrolují prostřednictvím oprávněných osob: a) 1x za 2 roky, b) 2x za rok, c) nejméně 1x za rok.
Revizní zprávy elektrického zařízení: a) jsou považovány za součást dokumentace požární ochrany s ohledem na průkaz doložení požární bezpečnosti zařízení, b) nejsou vyžadovány jako ostatní dokumentace k požární bezpečnosti, c) nemusí být vedeny.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.