1. Úvod do biologie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
1. Úvod do biologie

Description:
Základní charakteristika živých systémů, biologické a medicínské obory

Author:
Modelovky 2.LF
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/06/2017

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1. K základním charakteristikám živých systémů patří: dráždivost reprodukce uzavřenost vůči okolí vytváření nových forem během evoluce.
2. K šesti hlavním biogenním prvkům patří: železo kyslík selen fosfor.
3. Molekuly bílkovin jsou stavební součástí: všech protilátek enzymů katalyzujících pochody buněčného metabolismu některých hormonů všech buněčných struktur.
4. Gameta je obecné označení pro: pohlavní buňku pohlavní chromozom buňku vzniklou spojením pohlavních buněk pohlavní žlázu.
5. Příkladem nepohlavního rozmnožování je: mitotické dělení u jednobuněčných organismů pučení u nezmara množení rostlin řízkováním strobilace u medúz.
6. Při pohlavním rozmnožování: vzniká nový jedinec ze zygoty, která vznikla splynutím dvou pohlavních buněk může nový jedinec získat dědičné vlohy od obou rodičů mají vždy všichni potomci jednoho rodičovského páru zcela shodné vlastnosti s rodiči se potomci jednoho rodičovského páru od sebe odlišují, poněvadž se rodičovské vlohy dědí v různých kombinacích.
7. Vyberte správná tvrzení (čtěte pozorně každý odborný termín): Kardiologie se zabývá diagnostikou a léčbou srdečních onemocnění Onkologie se zabývá diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění Zubní lékařství se též nazývá somatologie Zkratkou ORL se označuje jednotka intenzivní péče.
8. Vyberte správně spárované pojmy (tj. spojení příslušného oboru a problematiky, která patří do hlavního okruhu jeho zájmu):chodidla. interní lékařství - léčba úrazů a další operativně manuální ošetření gynekologie - porodnictví a péče o těhotné ženy antropologie - studium evoluce člověka a lidských ras pediatrie - léčba nemocí a poruch postihujících dolní končetiny, zejména .
9. Bionika je nauka, která se zabývá: především počítačovou simulací procesů probíhajících v živých organismech aplikací biologických poznatků v technických a technologických disciplinách aplikací matematických a fyzikálních poznatků ve fyziologii a biochemii zejména využitím elektroniky při výzkumu dějů probíhajících v buňkách a orgánech.
10. Etologie je nauka: o pohybech rostlin o systematice a fylogenezi hmyzu o chování zvířat o vzájemných vztazích mezi organismy a faktory životního prostředí.
11. Zoogeografie je nauka o: rozšíření živočichů na Zemi rozšíření rostlinstva na Zemi šíření hospodářských zvířat mezi různými kulturami v průběhu historie o šíření nákaz přenosných živočichy (tzv. zoonóz) v různých oblastech světa.
12. Enzym je: synonymum pro jakýkoliv protein jakýkoliv protein kvasinkového původu proteinový katalyzátor metabolických procesů aktivátor koenzymu.
13. Mezi kovalentní vazby patří: peptidické vazby vodíkové vazby mezi bázemi protilehlých řetězců DNA fosfodiesterové vazby disulfidické vazby v proteinech.
14. Nejvýznamnější molekulou, v níž se v buňkách ukládá chemická energie je: AMP cAMP ATP ADP.
15. Enzymy oxidativní fosforylace jsou uloženy: volně v cytoplazmě v mitochondriích v ribozomech v Golgiho aparátu.
16. Při anaerobní glykolýze: se jedna molekula glukózy štěpí na tři molekuly jednoduchých cukrů, které se dále oxidují na CO₂ a H₂O se během rozpadu jedné molekuly glukózy spotřebují 4 molekuly ATP, nové molekuly ATP však nevzniknou se jedna molekula glukózy štěpí na dvě molekuly triózy, která se dále mění na kyselinu pyrohroznovou (pyruvát) se při štěpení jedné molekuly glukózy uvolňuje energie postačující pro syntézu dvou molekul ATP.
17. Anaerobní glykolýza: je štěpení kyseliny pyrohroznové (pyruvátu) na jednoduché sacharidy je štěpení glukózy na pyruvát, resp. kyselinu mléčnou probíhá v cytoplazmě probíhá pouze v prokaryotních buňkách.
18. Cytochrom je: zvláštní typ chromozomu, který se vyskytuje volně v cytoplazmě cytoplazmatické barvivo u rostlin vznikající rozpadem chlorofylu histologické barvivo sloužící zejména k barvení tkáňových řezů protein obsahující hemovou skupinu.
19. Vyberte správné tvrzení: U vinných kvasinek je konečným produktem fermentace ethanol Výchozím substrátem glykolýzy je CO₂ Obligátně anaerobní prokaryota mohou dlouhou dobu přežívat za přítomnosti kyslíku Biologická denitrifikace probíhá zpravidla v anaerobním prostředí a jejím produktem je molekulární dusík (N₂).
20. Mezi děje anabolické patří: vznik glukózy v temné části (sekundárních dějích) fotosyntézy z CO₂ a H₂O oxidace glukózy na H₂O a CO₂ oxidace mastných kyselin biosyntéza porfyrinů.
21. Mezi děje katabolické patří: enzymatické štěpení lipidů na glycerol a mastné kyseliny enzymatická hydrolýza proteinů na aminokyseliny enzymatické štěpení glykogenu na glukózu glukoneogeneze.
22. Naprostá většina zelených rostlin patří mezi organismy: heterotrofní fotoautotrofní chemoautotrofní chemoorganotrofní.
23. Při glykolýze vzniká: kyselina pyrohroznová (pyruvát) oxalát ATP NADPH.
24. Produktem oxidativní fosforylace je: AMP ADP ATP cAMP.
25. Triacylglyceroly: řadíme mezi sacharidy patří mezi lipidy lze rovněž označit jako tuky mají z chemického hlediska charakter esterů.
26. Z chemického hlediska je společným znakem chlorofylu a hemu (neproteinové složky hemoglobinu): monopyrolové jádro tetrapyrolové neboli porfyrinové jádro nepřítomnost porfyrinové (tetrapyrolové) složky přítomnost atomu železa v monopyrolovém jádře.
27. Chlorofyl: je obsažen výhradně v rostlinných mitochondriích je volně rozpuštěn v cytoplazmě rostlinných buněk je obsažen v chloroplastech obsahuje ve své molekule atom hořčíku.
28. Atom kobaltu: je součástí molekuly hemu (porfyrinové složky hemoglobinu) není součástí molekuly chlorofylu je součástí molekuly vitaminu B12 není součástí žádné biologicky významné sloučeniny, neboť kobalt je silně toxický.
29. Vyberte správné tvrzení: Bílkoviny lidského těla jsou tvořeny 20 běžnými (proteinogenními) α-aminokyselinami Esenciální aminokyseliny není lidské tělo schopno samo syntetizovat Neesenciální aminokyseliny si lidské tělo samo vytváří z běžných metabolitů Esenciální aminokyseliny je třeba přijímat jako složky potravy.
30. Katabolismus je: souborné označení všech procesů, které probíhají pouze v trávicím traktu, zejména v játrech proces, jímž z jednodušších molekul vznikají v buňce molekuly složitější je obecný výraz pro katalytickou aktivitu enzymů je soubor procesů, při nichž převažuje přeměna strukturně složitějších látek na menší, chemicky jednodušší molekuly.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.