หน่วยที่ 2 เรื่องความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบ

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
หน่วยที่ 2 เรื่องความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบ

Description:
แบบทดสอบวิชาหน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม)

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
31/12/2014

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
คุณธรรมใดของคนในชาติที่ช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง ความขยัน ความกล้าหาญ ความรักสันโดษ ความศรัทธาในศาสนา.
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อใดปฏิบัติได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ รอรับเสด็จ เดินทางสายกลาง ตักบาตรในตอนเช้า ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.
การปฏิบัติตนของใครเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้รักชาติที่สามารถกระทำได้ตั้งแต่เกิดจนตาย แก้วจ่ายภาษีให้แก่รัฐทุกปีตรงตามเวลา ต้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง สมนึกลงชื่อบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้พิการกับทางสภากาชาดไทย ป้าก้อยปฏิบัติตามกฎหมาย.
ข้อใดคือการเผยแผ่ศาสนาที่คำนึงถึงความสงบสุขในสังคม ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาตน ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นในศาสนาตนตลอดชีวิต อธิบายหลักคำสอนของศาสนาตนให้ผู้อื่นทราบ โดยไม่พาดพิงถึงศาสนาอื่น อธิบายเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของหลักคำสอน และหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา.
บุคคลจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้ด้วยสิ่งใด ความมีวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ทุนทรัพย์ที่วางไว้ ความรู้และประสบการณ์.
การปฏิบัติตนในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา นั่งสมาธิ ศึกษาคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ทำความดี ระงับความชั่ว กล่าวบทสวดหรือบทภาวนาของศาสนาที่ตนนับถือ.
การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมใด สามัคคี มรรค อริยสัจ 4 มัชฌิมาปฏิปทา.
การปฏิบัติตามหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” ควรเริ่มจากการพัฒนาสิ่งใดก่อน ร่างกาย สติปัญญา สติปัญญา และจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจพร้อมกัน.
การพัฒนาที่ไม่ยึดติดตำรา หมายถึงการพัฒนาด้วยแนวทางใด พัฒนาด้วยเทคโนโลยี พัฒนาตามแผนงานของรัฐบาล พัฒนาตามความคิดเห็นของนักวิชาการ พัฒนาตามสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของพื้นที่.
“ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข” จากพระราชดำรัส คนไทยทุกคนควรปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติตามพระราชดำรัส รักและสามัคคีกัน ช่วยกันดูแลชุมชนและประเทศ สมัครเข้ารับราชการ.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.