ข้อสอบo-netภูมิศาสตร์

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
ข้อสอบo-netภูมิศาสตร์

Description:
วิชาภูมืศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/01/2014

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดสึนามิที่จะส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง การเคลื่อนตัวของดินโคลนบริเวณเชิงเขาโดยฉับพลัน การก่อตัวของพายุหมุนในมหาสมุทร การปะทุของภูเขาไฟในภาคพื้นทวีปที่มีความรุนแรง การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณมหาสมุทร.
กิจกรรมของมนุษย์ในข้อใดที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งชมรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่า.
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในข้อใดที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดภาวะโลกร้อน การเกิดคลื่นสึนามิ การเกิดโรคระบาด การปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเล.
ความร่วมมือของทุกประเทศในข้อใดจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน อนุสัญญาไซเตส พิธีสารเกียวโต สนธิสัญญาบาเซิล อนุสัญญาแรมซาร์.
บุคคลในข้อใดใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ชาวอินเดียนแดงมีการเพาะปลูกพืชแบบยังชีพ ชนเผ่าโกล๊อคในประเทศจีนนิยมเลียงสัตว์แบบเร่ร่อน ชาวปิ๊กมีในประเทศคองโกยังชีพโดยการเก็บของป่าล่าสัตว์ ชาวเอสกิโมในขั้วโลกเหนือใช้น้ำแข็งมาสร้างเป็นที่พักชั่วคราว.
ข้อใดเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เกิดอากาศหนาวเย็นบริเวณทวีปอเมริกาใต้ เกิดความแห้งแล้งบริเวณทวีปอเมริกาใต้ เกิดปัญหาภัยแล้งและไฟป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม.
"ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบ ต่อภูมิอากาศทั่วโลกโดยจะทำให้ฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนจะยาวนานขึ้นพื้นดินบางแห่งกลายเป็น ทะเลทรายเกิดพายุบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นหิมะขั้วโลกละลายส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์" จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์อย่างไร สัตว์และพืชบางชนิดสูญพันธุ์ ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ในฤดูร้อนอากาศร้อนมากขึ้น เกิดภัยธรรมชำติที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน.
พิธีสารเกียวโตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างไร ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและพืชป่า อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ลดปริมาณสารพิษจากขยะอันตราย.
การตรวจสอบทรัพยากรน้ำมันควรใช้เทคโนโลยีในข้อใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด การตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่โคจรอยู่รอบโลก ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรของแต่ละประเทศ สร้างสถานีตรวจสอบทรัพยากรน้ำมันให้ครอบคลุมทั่วโลก ศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศบริเวณแหล่งทรัพยากรน้ำมัน.
เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดปรากฏการณ์ใด ภาคใต้มีอุณหภูมิสูง ภาคตะวันตกมีความกดอากาศสูงอุณหภูมิลดลง ภาคใต้มีฝนตกชุก ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น ภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็น.
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในข้อใดควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่า ปัญหาทรัพยากรเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไป.
นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ใช้น้ำและไฟฟ้าให้น้อยที่สุด บริจาคเงินให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เขียนคำขวัญรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้.
ข้อใดคือหินที่แปรมาจากหินชั้น หินสบู่ หินปูน หินอ่อน หินดินดาน.
ถ้าต้องการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ่น ต้องไปที่ใด ทะเลทรายธาร์ และทะเลทรายดาชต์-อี-คาร์วี ในทวีปเอเชีย ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมป์สันในทวีปออสเตรเลีย ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต์เลคในทวีปอเมริกาเหนือ.
หากต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนท่าน ควรใช้เครื่องมือใด จีพีเอส อาร์เอส จีไอเอส แผนที่ประเทศไทบ.
ข้อใด ไม่ใช่ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดแผ่นดินไหว การตื้นเขินของแหล่ง่น้ำ ความจำกัดของจำนวนที่ดิน การประกาศเขตป่าเสื่อมโทรม.
การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่มประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ประเทศโมรอกโก เมื่อ พ.ศ.2544 ได้เสนอประเด็นการแก้ปัญหาใดซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน ฝนกรด ภาวะโลกร้อน ปรากฎการณ์เอลนีโญ ความหลากหลายทางชีวภาพ.
การที่ประเทศไทยกำหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟซีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงใด พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาไซเตส อนุสัญญาบาเซิล พิธีสารมอนทรีออล.
ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535.
ข้อใด ไม่ใช่ หลักการพื้นฐานที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม การตอบสนองต่อท่าทีและความคิดเห็นของประชาชน การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเป็นธรรม การประเมินผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน.
UNEP ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใด การป้องกันชั้นโอโซน ความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมพืชป่าและสัตว์ป่า การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
การชึ้นทะเบียนมรดกโลก ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด UNICEF UNESCO UNCTAD UNESCAP.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.