แบบทดสอบหน้าที่พลเมืองหน่วยที่ 3 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมืองหน่วยที่ 3 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Description:
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/02/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
การให้ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ หมายถึงการให้ประเภทใด การให้สิ่งของ การให้โอกาส การให้กำลังใจ การให้การศึกษา.
ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักการทรงงานเรื่อง อธรรมปราบอธรรม นำน้ำหมักชีวภาพมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ นำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นำฟางข้าวมาเลี้ยงสัตว์ นำปุ๋ยคอกมาใส่ต้นไม้.
การปฏิบัติตนตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการข้อใดส่งเสริมให้เป็นผู้รักชาติมากที่สุด การรักษาความสัตย์ การรู้สิทธิหน้าที่ของตนเอง การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดี.
“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อสนองปณิธานข้างต้น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ มอบความสุขให้ประชาชน หมั่นศึกษาหาความรู้ มีความยุติธรรม.
ถ้าน้ำในคลองใกล้บ้านเริ่มเน่าเสีย นักเรียนจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไรตามลำดับ วิเคราะห์สาเหตุ เลือกวิธีปฏิบัติ ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน วิเคราะห์ปัญหา ระดมพลังสมอง เลือกวิธีปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล ประชุมสมาชิกในบ้าน เลือกวิธีปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ ลงมือปฏิบัติ แจ้งกรมชลประทาน ระดมคนในชุมชน เลือกวิธีการและเครื่องมือ วิเคราะห์การทำงาน.
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถดำรงความเป็นปึกแผ่นของชาติไว้ได้ ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของ ประเทศใดใด” นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อความดังกล่าวได้ด้วยวิธีใด เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยให้มาก รู้รักตนเอง และรักเพื่อน ปฏิบัติตนตามหลักธรรม รู้รักสามัคคี.
การยึดมั่นในเรื่องใดนำมาสู่ความสุข ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกู ยึดมั่นคำสอนที่สามารถปฏิบัติได้ ยึดมั่นในความรู้จากครูเพียงผู้เดียว ยึดมั่นว่าความคิดของตนถูกต้องที่สุด.
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา ควรยึดถือธรรมข้อใดเป็นสำคัญ อิทธิบาท 4 ดรุณธรรม 6 สังคหัตถุ 4 พรหมวิหาร 4.
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง ได้ดีที่สุดในข้อใด ทำแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของครอบครัว จัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน ทำการเกษตรพืช 4 อย่าง ประโยชน์ 5 อย่าง.
“รักในหลวง หวงประเทศอยู่ไม่จาง ประเทศไทยตั้งแต่สร้างมิเคยว่างพระเจ้าแผ่นดิน เอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์ และโลกได้ยิน ว่าไทยในทั่งธานินทร์พระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจ” คนไทยควรรักษาเอกลักษณ์นี้ตามแนวใด นำพระราชดำรัสไปปรับใช้ และเผยแพร่สู่ผู้อื่น สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทย ยืนตรงทุกครั้งเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติไว้ บริเวณบ้าน.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.