แบบทดสอบวิชาหน้าที่พลมือง(เพิ่มเติม)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบวิชาหน้าที่พลมือง(เพิ่มเติม)

Description:
หน่วยที่ 1 เรื่องคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
31/12/2014

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ในฐานะพลเมืองไทย นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร ใช้แก๊สแอลพีจี ฝึกนิสัยประหยัด ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับทิ้ง ขยะมูลฝอย.
หากเจอผู้ที่นักเรียนเคารพนับถือทั่วไป หรือผู้ที่มีฐานเสมอกับตนเอง ควรทำความเคารพในลักษณะใด ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างอก ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างหน้าผาก.
บุคคลใดควรถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามจารีตของไทย ต่อตักบาตรทุกเช้า ต้อมช่วยครูถือของ ต่ายรับอาสาจัดพานไหว้ครู ตูนดูแลแม่ที่ป่วยด้วยความเอาใจใส่.
การแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมารยาทไทย ควรเริ่มต้นอย่างไร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีมารยาทไทย ชักชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย สร้างเครือข่ายอนุรักษ์มารยาทไทย หาซื้อหนังสือสมบัติผู้ดีมาศึกษา.
หากมีผู้สนใจศึกษาและต้องการชมศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกแขนง ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ควรแนะนำ ให้ไปสถานที่ใด สำนักช่างสิบหมู่ หอสมุดแห่งชาติ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร.
ข้อใดเป็นการไหว้บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และปู่ย่า ตายาย อย่างมีสัมมาคารวะ ผู้ชายค้อมตัวลงเล็กน้อย ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรด ปลายจมูก ผู้ชายค้อมตัวลงเล็กน้อย ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างหน้าอก ผู้หญิงย่อตัวพองาม ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรด ปลายคาง ผู้หญิงย่อตัวพองาม ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว.
การให้ในข้อใด มีส่วนช่วยสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ให้กำลังใจ ให้การศึกษา ให้โชคลาภ ให้ทรัพย์สิน เงินทอง.
ในฐานะที่เป็นคนไทย นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติได้อย่างไร ยึดมั่นถือมั่นในวัฒนธรรมไทย กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย เข้าร่วมงานประเพณีไทยอย่างสม่ำเสมอ เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองมรดกไทย.
“ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ไอทีเข้ามาในชีวิตประจำวันทุกเรื่อง หรือแม้กระทั่งการ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งที่ไม่อยากให้ลืมคือ รากเหง้า วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ ไทย จึงอยากให้เด็กไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้” จากข้อความ นักเรียน ควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด งดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและโซเชียลมีเดียทุกชนิด เลือกรับและปรับใช้วัฒนธรรมภายนอกให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย เลือกศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ศึกษาวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียนให้เข้าใจลึกซึ้ง เพื่อนำมาปฏิบัติ.
ขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้เพื่อรอพระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมที่บ้าน เมื่อพระสงฆ์มาถึง ควรปฏิบัติตนอย่างไร นั่งบนเก้าอี้แล้วไหว้ นิ้วหัวแม่มือจรดหน้าอก นั่งบนเก้าอี้แล้วไหว้ นิ้วหัวแม่มือจรดหน้าผาก ลุกจากที่นั่งแล้วไหว้ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ลุกจากที่นั่ง แล้วทำการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.