ข้อสอบสังคม มข.2558

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
ข้อสอบสังคม มข.2558

Description:
สำหรับทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
08/12/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ความเชื่อเรื่องวรรณะของศาสนาฮินดู วรรณะใดที่คนอินเดียเชื่อว่ามาจากพระโอษฐของพระพรหม กษัตริย์ จัณฑาล พราหมณ์ ศูทร.
วรรณะใดที่ชาวอินเดียเชื่อว่าเกิดมาจากพระบาทของพระเจ้า ซึ่งเป็นวรรณะที่ยากจน กษัตริย์ จัณฑาล พราหมณ์ ศูทร.
ศาสนาใดในสมัยพุทธกาลที่ถูกถือว่าเป็นศาสนาที่สอนเรื่องอัตตกิลมถานุโยค พุทธ เชน ฮินดู ซิกข์.
ศาสนาใดที่มีคำสอนในหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสมัยพุทธกาล พุทธ เชน ฮินดู สิกข์.
ศาสนาใดไม่มืศาสดาเป็นตัวตนที่เป็นมนุษย์หากแต่เป็นเทพเจ้าประกาศศาสนา พุทธ เชน ฮินดู ซิกข์.
พระพทธเจาทรงบาเพญเพยรทางไหน จงสามารถบรรลสมมาโพธญาณ บำเพ็ญทางโยคะ บำเพ็ญทางตบะ บำเพ็ญทางทุกรกิริยา บำเพ็ญทางจิต.
ศาสนาใดถื่อว่าการบำเพ็ญตบะจะนำไปสู่การบรรลุความจริงสูงสุด พุทธ เชน ฮืนดู ซิกข์.
ศาสนาใดถือว่าการบำเพ็ญโยคะจะนำไปสู่การบรรลึความจริงสูงสุด พุทธ เชน ฮินดู ซิกขฺ.
ใครคือสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระโกณฑัญญะ.
ใครคือพระสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเลอเลิศทางปัญญายิ่งกว่าสาวกทั้งปวง พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระโกณฑัญญะ.
พระสาวกรูปใดถือว่าเป็นยอดพหูสูต พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคค้ลลานะ พระโกณฑ้ญญะ.
อุปติสสฟ้งธรรมจากพระอาจารย์แลัวไดัดวงตาเห็นธรรม คำว่า “ดวงตาเห็นธรรม” หมายถึง ได้บรรลุธรรมข้ันใด โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์.
พระเถระรูปใดที่ถือว่าเป็นพระยอดกตัญูกตเวที พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระโกณฑัญญะ.
พระเถรีรูปใดในสมัยพุทธกาลได้รับการยกย่อง (เอตทัคคะ) ว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งปวง “ทรงจีวร เศร้าหมอง” พระนางเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระนางกีสาโคตรมี พระนางนันทาเถรี.
พระพุทธเจัาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คร้ังแรก ซึ่งภิกษุ 1,250 รูปมาฟังโดยมิได้นัดหมายตรงกับ วันอะไร วันเทโวโรหณะ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา.
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ฟังในวันใด ว้นเทโวโรหณะ ว้นวิสาขบูชา ว้นอาสาฬหบูชา ว้นมาฆบูชา.
วันที่พระพุทธเจัาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงก้บว้นใด วันเทโวโรหณะ วันวิสาขบูชา ว้นอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา.
ว้นคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ในวันมหาปวารณา วันนั้นเรียกวันอะไร วันเทโวโรหณะ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา.
มรรค 8 ที่เรียกว่าทางสายกลางนั้น อยู่ตรงกลางของอะไร อัตตกิลมถานุโยคกับสัสสตทิฎฐิ กามสุขัลลิกานุโยคกับอุจเฉททิฎฐิ อัตตกิลมถานุโยคกับกามสุขัลลิกานุโยค สัสสตทิฎฐิกับกามสุข้ลลิกานุโยค.
มรรค 8 ข้อความใดที่เรียกว่า “ศีล” สัมมาทิฎฐิ, สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ สัมมาทิฎฐิ, สัมมาวาจา, สัมมาอาชีวะ .
สถาบันทางสังคม (Social Institution) ในข้อใดที่สามารถทำบทบาทหน้าที่ในสังคมได้หลากหลาย และเทียบเคียงได้ใกล้เคียงกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.