ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2559

Description:
ความรู้ทั่วไป

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
25/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
World Expo ได้มีการใช้ งอบ มาเป็นสัญลักษณแการแสดงเพื่อต้องการสื่อสารสิ่งใด ประเทศไทยพร้อมรับมือการท่องเที่ยว ประเทศไทยพร้อมรับมือการส่งออกอาหาร ประเทศไทยพร้อมเป็นครัวโลก ประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นําเกษตรกรรม.
การฝึกฝนเด็กพิเศษโดยใช้การทรงตัวบนม้าเรียกว่าการฝึกทักษะใด อาชาไนยบําบัด อาชาบําบัด ม้าบําบัด อาชานะบําบัด.
ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใดที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาติ WTO ESCAP AEC EAC.
หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ภาษา ไทย และอังกฤษ ไทย และภาษาในประเทศอาเซียน ไทย ไทย และ เมียนมา.
ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแในสถานที่หรือบริเวณซึ่งอยู?ในระยะกี่เมตรนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษา 200 เมตร 300 เมตร 400 เมตร 500 เมตร.
ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 กัมพูชา ไทย เมียนมา จีน.
ร้านแสงชัยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแที่อยู่ห่างจากโรงเรียนแสงทองพิทยาคม 100 เมตร ร้านแสงชัยมีความผิดหรือไม? ไม่มีความผิดเพราะอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด "มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท" "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ" ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จําคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ.
การคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาจากรายงานใด Nispa School Helpyou Due.
การเลี้ยงควายขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาใด (ม.สวนดุสิต 2/2558) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม.
คสช.จะเน้นภารกิจด้านใดเป็นหลัก การพัฒนาด้านการศึกษา ความยากจน รายได้น้อย ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย.
ปริมาณการใช้น้ำของคนไทยในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่เท่าใด อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4.
ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดใด สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เลย ตาก.
ประเพณีออกหว่ามีการแห่ขบวนเตียนเหง จากข้อความนี้ เตียงเหงมีความหมายตรงกับข้อใด กินรี สิงโต ต้นโคม เทียนพันเล่ม.
โอลิมปิกชนพื้นเมืองจัดขึ้นครั้งแรกช่วงเดือนตุลาคมที่ประเทศใด จีน ซาอุดิอาราเบีย ซีเรีย บราซิล.
แอพพลิเคชั่นที่ใช้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีชื่อว่าอะไร Thai App Thailand for Culture Thailand Culture ThaiThai.
สหประชาชาติก่อตั้งครบรอบกี่ปีในปี 2558 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี.
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หมายถึงข้อใด กบย. คบย. กนย. คนย.
ไต้ฝุน คปปุ พัดกระหนําประเทศใดในอาเซียน เมียนมา เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์.
นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลค้นพบกล้วยป่าพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไร กล้วยไม้สยาม กล้วยศรีน่าน กล้วยสยามมณี กล้วยนิล.
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศพระชนพรรษากี่พรรษา 86 พรรษา 87 พรรษา 88 พรรษา 89 พรรษา.
ข้อใดหมายถึงคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก WTO ESCAP AEC EAC.
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ใช้ระยะทางในการปั่นทั้งหมดกี่กิโลเมตร 9 กิโลเมตร 19 กิโลเมตร 29 กิโลเมตร 39 กิโลเมตร.
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อละเว้นกรรม เพื่อเป็นการทําบุญ เพื่อทําจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อช่วยอุดหนุนผักจากเกษตรกรไทย.
นวนิยายเรื่องใดที่ได้รับรางวัลซีไรตแประจําปี 2558 หน้ากากเงิน แสงหาญฟา ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต เด็กชายภูผา.
ใครมีหน้าที่จัดสอบ O-Net สมศ. สพฐ สทศ. สอศ.
World Expo 2558 เกิดขึ้นที่ใด มิลาน อิตาลี ลิสบอน โปรตุเกส อังการา ตุรกี ออสโล นอร์เวย์.
ข้อใดไม่ใช้บทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้ บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ บทบาทของผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา บทบาทของผู้คุมให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ง .
จังหวัดใดไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ (ข้อสอบครูปี 58) จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร.
งานสารทไทยกล้วยไข่จัดขึ้นที่จังหวัดใด ปราจีนบุรี เชียงราย กําแพงเพชร นครสวรรค์.
เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ในอาเซียนประเทศได้ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย.
การถวายของพระสงฆ์แบบไม่จําเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58) สังฆทาน ปาฏิบุคลิกทาน บุคคทาน ไม่มีข้อใดถูก.
สปท. มีความหมายตรงกับข้อใด สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนประเทศ สภาขับเคลื่อนปรับปรุงประเทศ สภาขับเคลื่อนปฏิวัติประเทศ.
หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียส่งระบบทางเดินหายใจของคนในภูมิภาคใด ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอิสาน.
มิวสิกวีดีโอเพลง “ปั่นจักรยาน”มีทั้งหมดกี่ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ถูกทุกข้อ.
วันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน ตรงกับวันใด วันออมแห่งชาติ วันอาหารโลก วันตํารวจ วันประชาธิปไตย.
วันสหประชาติชาติตรงกับวันใด 22-ต.ค. 23-ต.ค. 24-ต.ค. 25-ต.ค.
ประเพณีอุ้มพระดําน้ำจัดขึ้นที่จังหวัดใด อุบลราชธานี บึงกาฬ อํานาจเจริญ เพชรบูรณ์.
แอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการนําเสนอข้อมูลด้านการศึกษา เช่นค้นหาตําแหน่งโรงเรียน มีชื่อเรียกว่าอะไร Back2school Click2school Go2school GPS2school.
ข้อใดคือเว็บไซต์กิจกรรม Bike for dad www.bikefordad2015.com www.bikefordad.com www.bikefordad2015.co.th www.bikefordad2015.org.
คนไทยเฉลี่ยใช้น้ำปริมาณเท่าใดในหนึ่งวัน 100 ลบ.ม./คน/วัน 120 ลบ.ม./คน/วัน 140 ลบ.ม./คน/วัน 160 ลบ.ม./คน/วัน.
เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในอาเซียน 2 3 4 5.
กรธ. มีความหมายตรงกับข้อใด คณะกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่วมร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 2 วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 3 วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 5.
"สาเหตุที่ทําให้มีกลุ่มผู้ประท่วงในตุรกีบุกโจมตีสถานกงสุลไทยในตุรกี"" ข้อใดถูกต้อง (ม.สวนดุสิต 2/2558)" รัฐบาลจับตัวนักวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ ไทยส่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ให้กับจีน ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย รัฐบาลทลายแรงงานผิดกฏหมายกลุ่มอุยกูร์.
เวิลด์แบงก์จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใดในโลก 48 46 47 49.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาใดในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน โตไปไม่โกง พลเมืองดี มวยสากล มวยไทยไชยา.
ภัยพิบัติครั้งสําคัญของโลกข้อใดไม่ถูกต้อง นาร์กีซ = เมียนมาร์ หว่ามกอ = มาเลเซีย แผ่นดินไหวที่เชิงเขาหิมาลัย = เนปาล ภูเขาไฟระเบิด = ตอนใต้ของเกาะคิวชู.
ประเพณีออกหว่าจัดขึ้นที่ใด ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน.
นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจําปี 2558 คือใคร วินิตา ดีถียนต์ วีรพร นิติประภา จุลพันธ์ นิติประภา พีรจฬา จุฬานนท์.
รัฐบาลได้ทําการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากประเทศอินโดนีเชียโดยใช้วิธีการใด สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ส่งกําลังทหารไปควบคุมหมอกควัน อนุมัติการทําฝนหลวง ส่งรายงานผลกระทบไปยังอินโดนีเซีย.
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” จัดในวันที่เท่าใด 5-ธ.ค 6-ธ.ค 10-ธ.ค 11-ธ.ค.
ข้อใดหมายถึงของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย คยท กยท คคย กกย.
ประเพณีออกหว่าคือประเพณีใด เข้าพรรษา โยนบัว ออกพรรษา ไหว้ผีป่า.
วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันใด 18-ต.ค. 19-ต.ค. 20-ต.ค. 21-ต.ค.
คนไทยคนใดเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์แที่กําลังจมในโคลน ชิด บํารุง วิลัย จินดา ชัด อุบลจินดา ชิดชอบ อุบลจินดา.
การลาข้อใดที่ไม่สามารถลาได้ ลาติดตามคู่สมรส ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาไปช่วยงานองค์กรที่ต่างประเทศ ลาเพื่อไปทําผลงาน นวัตกรรม.
สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คืออะไร WHO SME Cluster Economic.
วันปิยมหาราช ตรงกับวันใด 21 ต.ค. 22 ต.ค. 23 ต.ค. 24 ต.ค.
การข่มใจ ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงข้อใด (ข้อสอบครูปี 58) สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ.
โทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 คือข้อใด จําคุก 5 ปี จําคุกตลอดชีวิต ปรับหนึ่งแสนบาท ประหารชีวิต.
วันเฉลิมฉลองให้กับพระแม่มหาอุมาเทวีของศาสนาฮินดูคือวันใด วันวิชัยทัสสมิ วันสีลม วันอุมาเทวี วันมหิษสุระ.
เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษา (ม.ราชภัฎเชียงรายปี 2/58) www.moe.go.th www.obec.go.th www.ocsc.go.th www.moe.org.
วันฉัตรมงคลตรงกับวันใด (ข้อสอบครูปี 58) 5-พ.ค. 5-มิ.ย. 5-ส.ค. 5-ต.ค.
ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เฮอริเคนที่พัดถล่มเม็กซิโกมีชื่อว่าอะไร แพทซีเซีย หวามกเอ คปคุ แอทเรีย.
ในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดช่วยสืบทอดประเพณีใด การแสดงพื้นบ้าน การรักษาศีล มหรสพ การประดับธงกฐิน .
ข้อใดคือสถานที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ข้อสอบครูปี 58) อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ ลาว.
เกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงคแบริเวณศาลพระพรหมจากข้อความ พระพรหม หมายถึง ข้อใด (ข้อสอบครูปี 58) ผู้เป็นใหญ่ ผู้สร้าง ผู้ทําลาย ผู้เก่ง.
"ใครคือผู้นําการนิเทศการจัดกิจกรรม ""ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ETV Smart Trainer Smart Teacher .
ข้อใดไม่ใช่แม่น้ำ 5 สายในปัจจุบัน (ข้อสอบครูปี 58) สนช ครม สปช คสช.
วันตํารวจตรงกับวันใด 12-ต.ค 13-ต.ค 14-ต.ค 15-ต.ค.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.