ข้อสอบโอเนตเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
ข้อสอบโอเนตเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
28/03/2014

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป ปัจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาต่ำเกินไป ปัจจัยการผลิตมีน้อยกว่าความต้องการใช้ ปัจจัยการผลิตไม่กระจายไปยังทุกภาคเศรษฐกิจ.
ปัจจัยการผลิตใดเป็นปัจจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าตัดเสื้อ ช่างตัดผ้า จักรเย็บผ้า วัสดุตกแต่งเสื้อ.
ข้อใดไม่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การประกันราคาอ้อย การให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า การขายสิ้นค้าภายใต้โครงการธงฟ้า การควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย.
ทรัพย์สินในข้อใดมีสภาพคล่องสูงสุด ทองคำแท่งหนัก 5 บาท พันธบัตรรัฐบาลไทยเข้มแข็ง หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากประจำธนาคาร 9 เดือน.
คุณค่าของสหกรณ์ (cooperative values) ตรงกับข้อใดมากที่สุด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่มีคุณค่าด้านการออมและการลงทุน ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม เชื่อมันว่าสหกรณ์จะส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณค่าทางจริยธรรมและมีความเสมอภาค ปลูกฝังให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าในการนำไปสู่การกินดีอยู่ดี.
การจัดสรรปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง สิ้นเปลืองมากที่สุด ระบบทุนนิยม ระบบเสรีนิยม ระบบสังคมนิยม ระบบรัฐสวัสดิการ.
ถ้าพ่อค้าขายข้าวโพดฝักในราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ ปัจจัยใดจะส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดลดลง อุปสงค์ส่วนเกิน อุปทานส่วนเกิน การขาดแคลนอุปทาน การล้นตลาดของอุปสงค์.
ปัจจุบันประเทศต่างๆนิยมใช้มาตรการใดในการจำกัดการค้าเสรีระหว่างประเทศ ตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ให้เงินอุดหนุนผู้นำเข้า กำหนดโควตาการส่งออก กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้านำเข้า.
ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย ชาวญี่ปุ่นซื้อบริษัทธุรกิจของคนไทย ชาวอเมริกันซื้อรถยนต์ที่ผลิตในไทย ชาวสิงคโปร์ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย.
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใด การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ การแก้ปัญหาการว่างงาน การสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.