แบบทดสอบหน้าที่พลเมืองหน่วยที่ 4 พลเมืองดี

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมืองหน่วยที่ 4 พลเมืองดี

Description:
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/02/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
แพรวดาวมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นอาสาสมัครผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยการเลือกตั้ง วิพากษ์การทำงานของนายอำเภอผ่านทางวิทยุชุมชน นำภาพถ่ายการทำงานของนายอำเภอลงใน Facebook ของสำนักข่าวชื่อดัง.
หากต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ควรเลือกใช้สื่อใดที่น่าเชื่อถือ มากที่สุด ข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ร่วมชุมนุม ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด.
การเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้ด้วยวิธีใด บริจาคเงินช่วยคนจน รับคนยากจนเข้าทำงาน ส่งเสริมการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เผยแพร่ความรู้และแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง.
หากต้องการทราบจำนวนประชากรไทยในปีที่ผ่านมา ควรอ้างอิงข้อมูลจากสื่อใด จึงจะน่าเชื่อถือมากที่สุด www.tot.or.th www.dopa.go.th www.pantip.com www.th.wikipedia.co.th.
การร่วมรับรู้แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ สามารถปฏิบัติได้อย่างไร เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในอุดมคติ” รับชมการถ่ายทอดการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา รับชมการถ่ายทอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้ง.
ข้อใดเป็นนโยบายสาธารณะที่คนไทยทุกคนควรศึกษา และเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น โครงการชุมชนปลอดยาเสพติด โครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน.
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ข้อใดปฏิบัติง่ายและได้ผลที่ยั่งยืนมากที่สุด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ แจ้งเบาะแสผู้เสพยาให้เจ้าหน้าที่ทราบ เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ให้ออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้ค้ายาเสพติด.
การฝึกคิดแบบใด ช่วยให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ คิดก่อนทำ คิดแบบชนะ-ชนะ คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง คิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด.
หากพบเห็นการซื้อสิทธิขายเสียง ควรแจ้งไปที่หน่วยงานใด กระทรวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ข้อใดเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างถูกต้อง แนะนำให้ติดตามข่าวจากสื่อต่างชาติ แนะนำให้รับชมด้วยความเป็นกลาง รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย แนะนำให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานีวิทยุของรัฐ แนะนำให้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.