แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

Description:
เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิบไตย

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
12/07/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ทรายสามารถสั่งลูกศรซึ่งเป็นน้องสาว เลือกตนเอง เป็นประธานนักเรียนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ไม่ได้ เพราะโรงเรียนกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแบบลับ ไม่ได้ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ได้ เพราะเป็นพี่สาว.
การตั้งใจเรียนวิชาใด ช่วยให้บุคคลเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคมและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์.
“อีโบลาบุกไทย ติดเชื้อแล้ว 2 รอผลตรวจอีกอื้อ” ควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อทราบข่าวนี้ ตรวจสอบที่มาของข่าวและสื่ออื่นเพิ่มเติม แจ้งไปยังสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุข ไปซื้อยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมารับประทาน รีบนำข่าวไปแจ้งให้ญาติพี่น้องและเพื่อนทราบ.
คุณสมบัติของการเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตยข้อใดสำคัญที่สุด รักในศักดิ์ศรี ปฏิเสธการแข่งขัน เคารพสิทธิของผู้อื่น ใช้เสรีภาพของตนเอง.
การแสดงความคิดเห็นบนเวทีเสวนาเรื่อง ประชาธิปไตยในอุดมคติ ข้อใดเหมาะสมมากที่สุด เราควรอธิบายและปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็ก เห็นว่าการรักษาสิทธิของตนมีประโยชน์อย่างไร ผมอยากให้คนไทยมองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติในประเทศกำลังพัฒนา เราจะพัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ในเมื่อบ้านเมืองเรามีแต่คนโกง ดิฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กไทยเรียนเรื่องการเมืองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา.
การลงคะแนนเลือกตั้งด้วยความสุจริต สอดคล้องกับ ความกล้าหาญทางจริยธรรมในข้อใด แก้มงดดื่มสุราตามคำแนะนำของแพทย์ ก้อยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์ ก้องเข้าแถวรอโดยสารรถไฟฟ้า เก่งปฏิเสธรับเงินสินบน.
ก่อนการตัดสินใจส่งต่อข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นลำดับแรก บุคคลที่จะส่งต่อไปให้ ข้อเท็จจริงของข้อมูล ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งต่อ แนวโน้มการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม.
คุณสมบัติใดไม่ควรนำมาพิจารณาเพื่อใช้ตัดสินใจ ในการเลือกผู้แทน เพศ นิสัยใจคอ ทักษะความรู้ ประสบการณ์.
หน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อประเทศ ข้อใดสำคัญที่สุด เสียภาษีอากรให้รัฐ ประหยัดไฟฟ้าและน้ำสะอาด ช่วยรัฐปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม.
การปฏิบัติในข้อใด แสดงถึงการใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง เพลงลืมปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์ พงษ์เปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน พิมพ์เดินเข้าไปค้นกระเป๋าผู้อื่น พลจำหน่ายสินค้าหมดอายุ.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.