แบบทดสอบภูมิศาสตร์เบื้องต้น

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบภูมิศาสตร์เบื้องต้น

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/12/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
เวลาในประเทศไทยแตกต่างจากเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิชอย่างไร ช้ากว่าเมืองกรีนิช 5 ชั่วโมง ช้ากว่าเมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง เร็วกว่าเมืองกรีนิช 5 ชั่วโมง เร็วกว่าเมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง.
ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องภาคภูมิศาสตร์และหลักเกณฑ์การแบ่งภาคภูมิศาสดร์ของประเทศไทย จะต้องศึกษาจากแผนที่ชนิดใด แผนที่กายภาพ แผนที่รัฐกิจ แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่ประวัติศาสตร์.
พิกัดภูมิศาสตร์หมายถืงอะไร เสันสมมติที่เชื่อมขั่วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ตำแหน่งที่เส้นขนานและเส้นเมริเดียนตัดกัน เส้นสมมุติที่ลากผ่านบริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากัน เส้นเมริเดียนปฐมที่ผ่านเมืองกรีนิช ของอังกฤษ.
พื้นที่โดยทั่วไปจะบอกแนวทิศเหนือชนิดใด ทิศเหนือเบี่ยงเบน ทิศเหนือกริด ทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก.
นักเรียนใช้แผนที่ประเทศไทย มาดราส่วน 1 : 250,000 เมื่อนักเรียนวัดระยะจากตำบล ก ถึงตำบล ข. ได้ ระยะทาง 2 ซม. ระยะทางในภูมิประเทศจริงจะ เป็นเท่าใด 1.25 กม. 5 กม. 50 กม. 500 กม.
การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของไทย คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติยึดหลักเกณฑ์ข้อใดสำคัญที่สุด ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ลักษะภูมิอากาศและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี.
ถ้ามีการเลือกดั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ภูมิภาคใดจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด ภาคกลาง ภาคไต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ข้อใดเรียงลำดับพื้นที่ของภาคจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตั ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ.
ถ้านักเรียนต้องพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภูมิภาคที่มีลักษะภูมิประเทศเป็น เขาสูงสลับกับ ที่ราบหุบเขา มีภูมิอากาศเย็นสบาย ควรพานักท่องเที่ยวไปภูมิภาคใด ภาคเหนือกับภาคตะวันตก ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกกับภาคกลาง ภาคไต้กับภาคตะวันออก.
ถ้าแรงงานในภาคกลางต้องการย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในภาคดะวันตก ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ นักเรียนจะแนะนำใหัแรงงานดังกล่าวไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดใด แม่ฮ่องสอน ตาก และกาญจนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ อุทัยธานี กาญูจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ตาก เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.