แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง(เพิ่ม) ม.5

Description:
ความปรองดอง สมานฉันท์

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
12/07/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมากน้อยอย่างไร น้อย เพราะควรเห็นใจและให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่ยากลำบากจริงๆ เท่านั้น น้อย เพราะคนในสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าทางจิตใจ มาก เพราะช่วยเพิ่มคนดีและลดจำนวนคนไม่ดีในสังคม มาก เพราะทำให้สมาชิกในสังคมทราบว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อกัน .
“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” คำกล่าวนี้มุ่งหวังให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตนอย่างไร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กินใช้แต่พอประมาณ แสดงความจริงใจต่อกัน แข่งขันกันสร้างคุณงามความดี.
การปฏิบัติในข้อใด สอดคล้องกับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมากที่สุด อวยพรให้เพื่อนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ สวดมนต์ขอพรให้คนรักหายจากโรคร้าย นำผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย .
บุคคลใดถือเป็นแบบอย่างด้านความเสียสละเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม แมวไม่ดื่มสุรา ไก่สมัครเป็นทูตวัฒนธรรมอาสา ปลานำแมวข้างถนนมาเลี้ยง นกมอบที่ดินให้แก่รัฐ เพื่อนำไปสร้างสวนสาธารณะ .
การเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ควรเริ่มต้นที่จุดใด เปิดตัว เปิดใจ เปิดโอกาส เปิดโลกทัศน์.
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยมากขึ้น นักเรียนควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร เข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาติต่างๆ ในอาเซียน .
ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ต่อคิวขึ้นรถสาธารณะ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เดินเล่นที่สวนสาธารณะ.
การดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ชุบมือเปิบ ลดราวาศอก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทำอะไรตามใจคือไทยแท้.
การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ ควรงดเว้นข้อใด อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ขี่ช้างจับตั๊กแตน ได้ทีขี่แพะไล่ ปากกัดตีนถีบ.
บุคคลใดมีแนวโน้มพบเจอกับความสุขในการดำรงชีวิตท่ามกลางสังคมแห่งความหลากหลายมากที่สุด มีนาตักบาตรทำบุญทุกเช้า สิงหาเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ กันยาเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ตุลาศึกษาข้อห้ามทุกศาสนา.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.