หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
หน่วยที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

Description:
วิชาหน้าที่(เพิ่ม) ชั้น ม.5 เทอม 1

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
30/08/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ผู้ที่ปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่า “ใจซื่อ มือสะอาด ชาติเจริญ” ใช้งบประมาณส่วนรวมอย่างคุ้มค่า และตรงตามความเป็นจริง เก็บออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือตกยาก ปฏิเสธความหรูหราฟุ่มเฟือยทุกรูปแบบ เคร่งครัดในสุขบัญญัติ 10 ประการ.
บุคคลใดควรถือเป็นแบบอย่างด้านวิริยะ พระมโหสถ พระเวสสันดร พระมหาชนก พระสุวรรณสาม.
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองควรเริ่มอย่างไร . มาโรงเรียนทุกวัน ทำตามหน้าที่ของตน นั่งสมาธิเจริญปัญญา สอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร.
“ผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธแล้ว ผู้นั้นกลับเป็นคนเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อน ผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้กำลังโกรธอยู่ย่อมชื่อว่า เป็นผู้ชนะสงครามอันชนะได้ยากยิ่ง” ข้อคิดที่ได้ เหมาะสำหรับไปเตือนบุคคลใดมากที่สุด ครู ตนเอง นักธุรกิจ นักการเมือง.
“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด นำเงินที่เก็บได้ไปประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ นำจานที่ใช้แล้วใส่ภาชนะเตรียมล้าง นำสมุดการบ้านของตนให้เพื่อนยืม นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ .
หากต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่คาดหวังไว้ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นสำคัญ อิทธิบาท 4 หิริโอตตัปปะ มัชฌิมาปฏิปทา เบญจศีล เบญจธรรม.
การปฏิบัติตนเพื่อระงับความอยาก ควรยึดตามหลักการใดในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน ไม่ยึดติด พอประมาณ มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ยึดติด มีคุณธรรม มีความเชื่อมั่น.
“เอแบคโพลล์เผย คนไทยร้อยละ 65.5 ยอมรับรัฐบาลทุจริต ถ้าตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย” หากต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว ควรเริ่มจากการปรับสิ่งใด โครงสร้างทางการเมืองของไทย ระบบราชการของไทย ค่านิยมของคนไทย กฎหมายของไทย.
บุคคลใดควรได้รับการยกย่องในฐานะเป็นผู้จริงต่อวาจา เอกสอนน้องให้พูดสุภาพ ปรัชญ์รับปากครูว่าจะไม่เกเร ภาคินทักทายเพื่อนด้วยปิยวาจา วรัชบวชให้แม่ตามที่ได้รับปากไว้.
หากต้องการเสริมสร้างความอดทนให้แก่ร่างกายและจิตใจ ควรปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการข้อใด ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 12 ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 10 ข้อ 1 ข้อ 5 และข้อ 9 ข้อ 2 และข้อ 11.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.