5.2 Biochemie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5.2 Biochemie

Description:
Monosacharidy, disacharidy, polysacharidy

Author:
AVATAR

Creation Date:
25/02/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi ketosy řadíme: fruktosu manosu glukosu galaktosu.
Předpona D- u sacharidů: se vztahuje na prostorovou konfiguraci odvozenou od D-glyceraldehydu označuje přítomnost deuteria v molekule značí, že sloučenina otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doprava značí, že sloučenina otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doleva.
Předpona D- u sacharidů: značí, že sacharid otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doprava označuje konfiguraci odvozenou od D-serinu značí, že sacharid otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doleva se vztahuje na prostorovou konfiguraci odvozenou od D-glyceraldehydu.
O racemické směsi cukrů ve vodném roztoku platí, že: směr otáčení roviny polarizovaného světla závisí na příslušnosti k D- nebo L- řadě otáčí rovinu polarizovaného světla doleva neotáčí rovinu polarizovaného světla otáčí rovinu polarizovaného světla doprava.
Fysiologická koncentrace D-glukosy v krvi je u člověka: 3,3 - 5,6 μmol/dm3 3,3 - 5,6 mmol/dm3 3,3 - 5,6 mol/dm3 3,3 - 5,6 mg/dm3.
Který z následujícíh cukrů se běžně v krvi člověka vyskytuje v koncentraci vyšší než 3,0 mmol/dm3 ? sacharosa glykogen glukosa škrob.
Oxidací D-glukosy vzniká: kyselina D-glukosová D-glucitol kyselina D-glukonová D-mannosa.
Redukcí D-glukosy vzniká: kyselina D-glukosová D-mannosa D-glucitol kyselina D-glukonová.
Glykosidová vazba vzniká při reakci alkoholů: s tuky s monosacharidy s aminokyselinami s bílkovinami.
Stavebními jednotkami disacharidů laktosy jsou: D-fruktofuranosa a D-glukopyranosa 2-deoxy-D-ribosa a D-glukopyranosa D-glukopyranosa a D-glukopyranosa D-galaktopyranosa a D-glukopyranosa.
Laktosa je disacharid, který se skládá: z molekuly glukosy a molekuly fruktosy ze dvou molekul glukosy z molekuly galaktosy a molekuly fruktosy z molekuly glukosy a molekuly galaktosy.
Maltosa je disacharid tvořený dvěma molekulami glukosy. Glykosidová vazba, kterou jsou tyto podjednotky spojené se označuje jako: β (1 -> 4) α (1 -> 4) α (1 -> 6) β (1 -> 2).
Stavebními jednotkami sacharosy jsou: β-D-galaktopyranosa a α-D-glukopyranosa β-D-fruktofuranosa a α-D-galaktopyranosa α-D-glukopyranosa a β-D-fruktofuranosa dvě molekuly α-D-glukopyranosy.
Sacharosa je disacharid, který se skládá: ze dvou molekul glukosy z molekuly galaktosy a molekuly fruktosy z molekuly glukosy a molekuly galaktosy z molekuly glukosy a molekuly fruktosy.
Pod názvem cukr, kupujeme v obchodech obvykle: sacharosu fruktosu glukosu laktosu.
Maltosa se skládá: ze dvou molekul glukosy z molekuly glukosy a molekuly fruktosy z molekuly glukosy a molekuly ribosy z molekuly glukosy a molekuly galaktosy.
Mezi polysacharidy řadíme: glykogen laktosu chitin amylasu.
Mezi polysacharidy řadíme: amylopektin glukagon celulosu amylasu.
Mezi polysacharidy nepatří: škrob sacharosa celulosa glucitol.
Mezi polysacharidy nepatří: amylosa maltosa celulosa insulin.
Vyberte správné/správná tvrzení o škrobu: vytváří se v játrech základní stavební jednotkou je β-D-galaktopyranosa základní stavební jednotkou je α-D-glukopyranosa obsahuje amylosu a amylopektin.
Zásobní látkou v rostlinných buňkách je: glykogen ribosa škrob celulosa.
Škrob je: polysacharid disacharid oligosacharid polyamid.
Amylosa je: stavební jednotkou škrobu enzym, štěpící škrob stavební jednotkou celulosy stavební jednotkou bílkovin.
Amylopektin je: terpen polysacharid složená bílkovina disacharid.
Stavební jednotkou amylopektinu je: α-D-fruktofuranosa β-D-galaktopyranosa α-D-glukopyranosa β-D-glukopyranosa.
Vyberte správné/správná tvrzení o glykogenu: základní stavební jednotkou je β-D-galaktopyranosa má strukturu podobnou amylopektinu v jeho struktuře se uplatňuje β-glykosidická vazba vytváří se v játrech.
Monomery glykogenu jsou propojeny glykosidickými vazbami: pouze α (1 -> 4) pouze β (1 -> 4) pouze α (1 -> 6) α (1 -> 4) i α (1 -> 6).
Zásobním polysacharidem u živočichů je: škrob fruktosa glykogen celulosa.
Vyberte správné/správná tvrzení o celulose: je polysacharid, ve vodě zcela nerozpustný je hlavním stavebním materiálem vyšších rostlin je polysacharid ve vodě dobře rozpustný jeho D-glukosové jednotky jsou spojeny vazbou α (1 -> 4).
Celulosa je tvořena z: β-D-glukoso-1-fosfátových jednotek D-mannosových jednotek β-D-glukopyranosových jednotek β-D-fruktofuranosových jednotek.
Celulosa se liší od glykogenu: jiným typem glykosidové vazby tím, že obsahuje aminokyseliny není tvořena D-glukosou je více větvená.
Fehlingovým činidlem lze prokázat přítomnost: neredukujících sacharidů redukujících sacharidů peptidové vazby oxidujících sacharidů.
Pozitivita Fehlingovy reakce přítomnosti glukosy v moči je způsobena: oxidací Cu+ oxidace Fe2+ redukcí Fe2+ redukcí Cu2+.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.