5. ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. ch

Description:
5.8 Enzymy

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
1121. Podstatou činnosti enzymů je: snižování aktivační energie reakce zvyšování aktivační energie reakce změna pH prostředí zvyšování i snižování aktivační energie reakce.
1122. Proenzym je: bílkovinný inhibitor enzymu aktivní forma enzymu neaktivní forma enzymu aktivátor enzymu.
1123. Koenzym je: radikál jiný název pro substrát bílkovinná složka enzymu nebílkovinná složka enzymu.
1124. Pro kompetitivní inhibici enzymů platí tvrzení: inhibitor se váže mimo aktivní centrum účinek inhibitoru lze zeslabit zvýšením koncentrace substrátu je obvykle způsobena ionty těžkých kovů je nevratná.
1125. Pro kompetitivní inhibici enzymů platí tvrzení: je nevratná účinek inhibitoru lze zesílit zvýšením koncentrace substrátu může být způsobena např. navázáním iontu Pb2+ inhibitor se váže na aktivní centrum enzymu.
1126. Kompetitivní inhibicí rozumíme: zvyšování katalytického účinku soupeření inhibitoru se substrátem o vazebné místo inhibici změnou struktury molekuly destrukci vazebného místa.
1127. Oxidoreduktasy katalyzují: přenos elektronů mezi substráty slučování dvou molekul substrátu přenos skupiny mezi substráty štěpení substrátu za přítomnosti vody.
1128. Transferasy katalyzují: nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekulách substrátů přenos elektronů mezi dvěma substráty přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty hydrolytické štěpení substrátu.
1129. Přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty katalyzují: izomerasy hydrolasy transferasy lyasy.
1130. Hydrolytické štěpení substrátů katalyzují: hydrolasy ligasy transferasy lyasy.
1131. Hydrolasy katalyzují: přenos skupin hydrolytické štěpení nehydrolytické štěpení přenos elektronů.
1132. Štěpení triacylglycerolů účinkem lipas je: β-oxidace acetylace hydrolytické štěpení oxidačně-redukční reakce.
1133. Lyasy katalyzují: hydrolytické štěpení substrátu přenos elektronů mezi dvěma substráty nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekulách substrátu přenos charakteristické skupiny mezi dvěma substráty.
1134. Nehydrolytické štěpení vazeb C-C v molekule substrátu katalyzují: ligasy hydrolasy izomerasy lyasy.
1135. Dekarboxylace aminokyselin za vzniku aminů a oxidu uhličitého účinkem lyasy je příkladem: nehydrolytického štěpení β-oxidace hydrolytického štěpení přenosu elektronů.
1136. Oxidace látek v živých soustavách může probíhat: v přítomnosti i bez přítomnosti kyslíku jen v přítomnosti kyslíku jen bez přítomnosti kyslíku vůbec neprobíhá.
1137. Konečným produktem anaerobní přeměny D-glukosy kvasinkami je: oxid uhličitý a voda acetylkoenzym A kyselina mléčná ethanol a oxid uhličitý.
1138. Alkoholové kvašení je: rozklad glukosy na methanol a CO rozklad glukosy na ethanol a vodu rozklad na kyselinu mléčnou rozklad glukosy na ethanol a CO2.
1139. Alkoholovým kvašením D-glukosy účinkem kvasinek za anaerobních podmínek vzniká: ethanol a oxid uhelnatý ethanol a voda ethanol a oxid uhličitý methanol a voda.
1140. Při fotosyntéze vzniká D-glukosa z: ATP a kyslíku fotonů a vody chlorofylu a oxidu uhličitého oxidu uhličitého a vody.
1141. D-glukosa vzniká fotosyntézou z: oxidu uhličitého a vody polysacharidů uhlíku a vzduchu oxidu uhelnatého a vody.
1142. Konečným produktem glykolysy u člověka za anaerobních podmínek je: kyselina mléčná kyselina máselná diamid kyseliny uhličité kyselina citronová.
1143. Konečným produktem odbourávání glukosy u člověka za aerobních podmínek je: ethanol kyselina mléčná oxid uhličitý a voda močovina.
1144. Produktem β-oxidace mastných kyselin u člověka je: kyselina mléčná glycerol acetylkoenzym A kyselina palmitová.
1145. Pochodem zvaným β-oxidace se metabolisují: sacharidy mastné kyseliny proteiny peptidy.
1146. β-oxidace je reakce, která je součástí metabolismu: bílkovin tuků peptidů cukrů.
1147. Při β-oxidaci je dvouuhlíkový zbytek odštěpován ve formě: fosfátu s navázaným ATP esteru s kyselinou fosforečnou acetylkoenzymu A monoacylglycerolu.
1148. Při β-oxidaci je mastná kyselina postupně odbourávána na: acetylkoenzym A kyselinu pyrohroznovou kyselinu mléčnou acylglycerol.
1149. β-oxidace karboxylových kyselin probíhá na: druhém uhlíku kyseliny třetím uhlíku kyseliny prvním uhlíku kyseliny druhém uhlíku glycerolu.
1150. Oxidace karboxylových kyselin v buňce probíhá: tzv. β-oxidací nasycením dvojných vazeb dekarboxylací hydrolýzou.
1151. β-oxidace mastných kyselin probíhá v: cytoplazmě mitochondriích ribosomech plazmě.
1152. Monoacylglycerol lze zařadit mezi: estery ethery amidy ketony.
1153. Acylglyceroly jsou štěpeny na mastné kyseliny a glycerol: ligasami transferasami oxidoreduktasami hydrolasami.
1154. Neproteinovou složku chylomikronů tvoří: ion kovu nukleová kyselina sacharid lipid.
1155. Hlavním konečným produktem metabolismu (biodegradace) dusíku bílkovin u člověka je: amoniak purinové báze kyselina močová močovina.
1156. Močovina je u člověka hlavním konečným produktem katabolismu: dusíkatých heterocyklických sloučenin aminokyselin pyrimidinových bází purinových bází.
1157. Adenosintrifosfát je v buňce: odpadním produktem mediátorovou nukleovou kyselinou stavebním materiálem zdrojem energie.
1158. Biosyntéza proteinů v buňce (proteosyntéza) probíhá: na ribozomech za účasti RNA na fibrilách na buněčných membránách za účasti ATP v mitochondriích za účasti DNA.
1159. Transferová RNA (tRNA): přenáší tzv. makroergické vazby je součástí ribozomů obsahuje přepis informace o primární struktuře bílkovinných molekul přenáší aminokyseliny na místa syntézy bílkovin.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.