Македонски јазик

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Македонски јазик

Description:
Граматика

Author:
Љиљана Петковска
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/04/2013

Category:
Competitive Exam
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Кој од наведените зборови е именка? расте маче зборува.
Кој од наведените зборови не е именка? седи книга велосипед.
Како се делат именките? едноставни и сложени смешни и тажни сопствени и општи.
Кој збор претставува сопствена именка во реченицата: " Цел ден Марија се играше " Цел Марија ден играше се.
Кој збор е општа именка во реченицата: "Филип чита книга" чита книга Филип.
Што означуваат глаголи? имиња на предмети работа, дејство и нешто што се случува во природата имиња на животни.
Колку глаголи има во реченицата: "Ана стана се изми, се облече и тргна кон училиштето" 2 6 10 4.
Кој збор не е глагол? црта седи телефон молчи.
Кој од зборовите е глагол? молив грми компјутер.
Која од именките е во женски род? заб пенкало табла.
Која именка е во множина? цвет цвеќиња цветче.
Најди ја именката во среден род! кокошка петел пиле.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.