แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เรื่องภูมิปัญญาไทย

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เรื่องภูมิปัญญาไทย

Description:
วิชาประวัติศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/08/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับอิทธิพลจากที่ใด คัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย ตำราโอสถพระนารายณ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตำรับยาผีบอกสมัยสุโขทัย ตำรับยาจีนที่มาทำการค้าสมัยอยุธยา.
เทคนิคการทอตามแบบภูมิปัญญาไทยในข้อใดที่ผิดหลักวิธี มัดหมี่ : การเรียงด้ายผสมลวดลายแล้วทอ ขิด : เป็นการสร้างลวดลายขณะทอผ้าบนกี่ จก : เป็นการทอลวดลายสำหรับเป็นเชิงซิ่น ยก : มีเทคนิคการทอคล้ายขิด สอดเส้นด้ายพิเศษ เกิดเป็นผ้ายกทอง เงิน และมุก.
การย้อมสีผ้าตามภูมิปัญญาไทย โดยการใช้วัสดุตามธรรมชาติในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน สีแดง : ได้จากครั่ง รากยอ ดอกคำฝอย สีเหลือง : ได้จากเปลือกต้นฝาง ก้านดอกกรรณิการ์ สีดำ : ได้จากผลมะเกลือ เปลือกต้นสมอ สีเขียว : ใบหูกวาง รากมะพูด.
มีวิธีปรุงสลับซับซ้อน ด้วยการนำมาเสริมแต่งประดิดประดอยให้สวยงาม รสชาติอาหารโดยมาก กลมกล่อม มีรสหวานนำเล็กน้อย รับประทานกับข้าวเจ้า เป็นเอกลักษณ์ของอาหารภาคใด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้.
พิธีกรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีผีตาโขน พิธีแรกนา.
ยกพื้นสูง หลังคาจะทรงสูงมีความลาดชันมากเพื่อให้ฝนไหลได้สะดวก และบ้านเรือนจะมี ลักษณะหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา เป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคใด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้.
การสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำ เป็นแนวยาวไปตลอดทั้งสองฝั่งของลำน้ำ เป็นลักษณะของ กลุ่มบุคคลในภาคใด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้.
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะพื้นที่ใดที่หนึ่ง โดยยังไม่มีการแพร่หลาย เรียกภูมิปัญญา ประเภทนี้ว่าอย่างไร ภูมิปัญญาหลวง ภูมิปัญญาชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน.
ภูมิปัญญาในข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม คติความเชื่อ การประกอบอาหาร ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โลกทัศน์ด้านจักรวาล.
ข้อใดให้ความหมายคำว่า “ภูมิปัญญาไทย” ได้ถูกต้องมากที่สุด พื้นความรู้ความสามารถที่สืบทอดอย่างเป็นระบบแบบแผนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้กับคนอีกรุ่นหนึ่ง ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถสืบทอดต่อ ๆ กันได้สามารถปฏิบัติได้จริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่ง.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.