7. elektřina a magnetismus i

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
7. elektřina a magnetismus i

Description:
7.51 - 7.79

Author:
AVATAR

Creation Date:
21/04/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Při úrazu elektrickým napětím 600V, trvajícím 0,5s, předpokládáme-li pro jednoduchost stálý odpor těla 3k(ohm): procházel proud 200mA se vyvinulo teplo 60J procházel proud 2,5 A byl proud přímo úměrný velikosti odporu.
Při zvětšení vzdálenosti desek odpojeného nabitého ideálního kondenzátoru na dvojnásobek: se zvětší jeho napětí také na dvojnásobek jeho kapacita klesne na polovinu se jeho náboj nezmění se nezmění intenzita elektrického pole mezi deskami.
Příkon elektrického spotřebiče je 2000 W, užitečný výkon je 700 W. Účinost spotřebiče je: 2,8 0,35 3,5% 28%.
Reostat o proměnném odporu R je připojen k napětí U. Proud, který jím protéká: je při stálém napětí U přímo úměrný odporu R je při stálém napětí U nepřímo úměrný odporu R nezávisí na napětí U, pouze na odporu R můžeme změřit ohmmetrem.
Rezistor o odporu R má na svorkách napětí U. Proud, který jím protéká: je při stálém odporu R přímo úměrný U je při stálém odporu R nepřímo úměrný U nezávisí na odporu R, pouze na napětí U můžeme změřit voltmetrem.
Rozsvícená žárovička kapesní svítilny má odpor 5 ohm a je zapojena na napětí 2,4 V. Protéká jí proud: 0,48 A 2,1 A 12 A 4,8 A.
Siemens je jednotkou: elektrického odporu měrného odporu elektrického vodiče elektrické vodivosti měrné vodivosti.
Současně s ionizací uvnitř plynu probíhá opačný děj, kdy se nesouhlasně nabité částice přitahují a vytvářejí opět neutrální molekuly. Tento děj se nazývá: rekombinace neutralizace disociace polymerace.
Spojíme za sebou dvě kombinace dvou odporů, řazených vedle sebe. Všechny čtyři odpory mají stejnou velikost R. Odpor celé kombince je: 2R 4R R/2 R.
Tesla je jednotkou: magnetické indukce indukčnosti induktance samoindukce.
U podélného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u paralelního řazení odporů. Odpor svaloviny je 10x menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): 10x větší 10x menší 100x menší 100x větší.
U příčného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u sériového řazení odporů. Odpor svaloviny je 10x menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): 10x větší 10x menší 100x menší 100x větší.
V rentgenové lampě vzniká záření přeměnou kinetické energie letících elektronů, které dopadají a anodu. Jakou kinetickou energii mají elektrony, urychlované anodovým napětím 100kV při dopadu na anodu, je-li anoda 5cm od katody? (Náboj elektronu je 1,6*10^-19 C): 100 keV 5 keV 1,6*10^-14 J 16 fJ.
Varná konvice má příkon 1150 W. Při napětí 230V jí bude protékat proud: 0,5 A 2 A 0,2 A 5 A.
Varná konvice určená pro napětí 230 V má příkon 2300W; její odpor za provozu je: 23 ohm 10 ohm 529 k(ohm) 0,1 ohm.
Velikost intenzity elektrického pole bodového náboje: je klesající funkcí vzdálenosti se vzdáleností roste klesá se čtvercem vzdálenosti je nepřímo úměrná vzdálenosti.
Velikost intenzity elektrického pole uvnitř vodivé nabité koule: je konstatní, ale nenulová je nulová závisí na kapacitě koule s rostoucím poloměrem koule roste.
Vodivost G vlákna žárovky o odporu R: je závislá na teplotě je přímo úměrná odporu s odporem nesouvisí je převrácenou hodnotou odporu.
Vodivost rezistoru 50 ohm je: 20 mS 0,02 ohm 0,02 ohm^-1 (50ohm)^-1.
Výkon elektrického proudu I protékajícího odporem R je: I^2*R I/R I*R^2 I*R.
Výsledná vodivost dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů 50 k(ohm) je: 40 mikro(S) 25 k(ohm) 10 mikro(S) (25 k(ohm))^-1.
Výsledná vodivost dvou stejných, sériově zapojených rezistorů 50 k(ohm) je: 40 mikroS 100 k(ohm) 10 mikroS (100k(ohm))^-1.
Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů 500 k(ohm) je: 4 mikroS 0,25 M(ohm) 1 M(ohm) 250 k(ohm).
Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů R je: odmocnina (R) rovný jejich geometrickému průměru 2R R/2.
Výsledný odpor dvou stejných, sériově zapojených rezistorů o odporu 50 k(ohm) je: 0,1 M(ohm) 25 k(ohm) 100 k(ohm) 50 k (ohm).
Výsledný odpor R dvou sériově zapojených rezistorů R1=50 k(ohm) a R2=0,1 M(ohm) je: 150 k(ohm) 0,15 M(ohm) 25 k(ohm) 33,3 k(ohm).
Výsledný odpor tří stejných, paralelně zapojených rezistorů R je: R/3 3R R/(1/3) (1/3)*R.
Žárovka má příkon 250 W. Napětí na svorkách žárovky je 230 V. Pak přibližně platí: žárovkou protéká proud 1,1 A žárovkou protéká proud 0,9 A odpor žárovky je 1,1 ohm odpor žárovky je 0,9 ohm.
ohm*m je jednotkou: výkonu elektrického proudu účinnosti zdroje měrného odporu vodiče impulsu síly.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.