ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

Description:
วิชาอาเซียนศึกษา ม.ต้น

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
08/12/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งอยู่ในภูมิภาคใด เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
อาณาเขตทางทิศตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศใด จีน และเกาหลี อินเดีย และบังกลาเทศ เกาหลี และรัสเซีย ปากีสถาน และศรีลังกา.
ประเทศใดที่มีพื้นที่อยู่ทั้งบนภาคพื้นทวีปและส่วนที่เป็นคาบสมุทร มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน.
ประเทศใดที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม.
เพราะเหตุใด เขตที่ราบสูงทางตะวันออกของพม่าจึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง การเดินทางลำบาก เป็นเขตเงาฝน มีฝนตกน้อย อากาศหนาวเย็น ขาดแหล่งน้ำ เป็นเขตภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่.
ข้อใดเป็นลมมรสุมที่นำเอาความหนาวเย็นและแห้งแล้ง มาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันตก ลมมรสุมตะวันออก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ.
ภูมิอากาศในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ จะมีลักษณะอย่างไร ร้อนชื้น หนาวชื้น อบอุ่นชื้น ร้อนแห้งแล้ง.
ข้อใดเรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากไปน้อยได้ถูกต้อง พม่า ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย.
มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย มีทรัพยากรประเภทใด ที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนมาก น้ำมัน อัญมณี ก๊าซธรรมชาติ ข้าว ยางพารา.
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืออะไร ข้าว ข้าวสาลี ชา กาแฟ ข้าวโพด ข้าวสาลี มะพร้าว ชา ข้าว กาแฟ มะพร้าว ปอกระเจา ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน.
ประเทศใดต่อไปนี้ มีน้ำมันมากที่สุด บรูไน สิงคโปร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์.
เพราะเหตุใด ชาวตะวันตกจึงนิยมมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอาเซียน มีวัตถุดิบมาก มีแรงงานมีฝีมือ ค่าแรงถูก ทำเลดี ภูมิอากาศเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีวัตถุดิบมาก มีแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง แรงงาน.
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้นประเทศใด พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์.
อารยธรรมของชาติใดที่มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนมากที่สุด จีน ลังกา จีน อินเดีย อาหรับ ลังกา อินเดีย ปากีสถาน .
ประเทศใดมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาต่างจากประเทศอื่น พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว.
ประชากรอาเซียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร พระพุทธศาสนา คริสต์ พระพุทธศาสนา อิสลาม พระพุทธศาสนา พราหมณ์-ฮินดู คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู.
เพราะเหตุใด ประเทศเวียดนามจึงได้รับอารยธรรม จากจีนมาก อยู่ใกล้กับจีน เคยติดต่อค้าขายกับจีน เคยถูกจีนปกครองเป็นเวลานาน ประชาชนมีเชื้อสายเดียวกันมาจากแหล่งกำเนิด เดียวกัน.
เพราะเหตุใด บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ เพราะประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายู เพราะเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ทำให้ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศผู้ปกครองดินแดน เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีประเพณีและวัฒนธรรมแบบอิสลาม.
การเรียงลำดับประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดไปมากที่สุด ข้อใดถูกต้อง บรูไน สิงคโปร์ ลาว ลาว พม่า กัมพูชา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์.
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนคล้ายคลึงกันมาก คือประเทศใด ไทย ลาว เวียดนาม ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า เวียดนาม.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.