เรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
เรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Description:
วิชาอาเซียนศึกษา

Author:
AVATAR
Saritsak Chinkhemjaree
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขต ทางหลวงอาเซียนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น มีโครงการด้านการเกษตรที่ไทยได้ประโยชน์ คนไทยสามารถไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านสะดวกขึ้น.
ชาติชายต้องการไปทำงานในประเทศอินโดนีเซียหลังจากจบการศึกษาแล้ว นักเรียนคิดว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ชาติชายควรศึกษาภาษาอะไรเพิ่มเติม ภาษาจีนกลาง ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก บาฮาซาอินโดนีเซีย.
ข้อใดคือแนวทางการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาส ทางการศึกษา การเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้น เพื่อต่อรองกับประเทศ สมาชิกอาเซียน การส่งเสริมให้ประชากรมีงานทำ และจัดอบรมทักษะ ในการทำงาน การพัฒนาด้านสวัสดิการของรัฐและมุ่งลดหนี้สินภาคครัวเรือนให้น้อยลง .
ประชากรที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยควรเรียนภาษาอะไรเป็นภาษาที่สาม เพื่อจะได้ติดต่อเพื่อนบ้านได้สะดวก ภาษามาเลย์ ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก.
กลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่คล้ายคลึงกันคือข้อใด ลาว บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม.
เมื่อเข้าร่วมประชาคมอาเซียนแล้ว ภาษาใดจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นภาษากลางเพื่อการติดต่อสื่อสารมากที่สุด ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาตากาล็อก ภาษาจีนกวางตุ้ง.
กลุ่มประเทศใดในอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม.
เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว แรงงานมีฝีมือที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี หมายถึงกลุ่มอาชีพใด ครู พ่อค้า แพทย์ นักแสดง วิศวกร พยาบาล ผู้ใช้แรงงาน นักการเมือง.
ข้อใดเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ลดการเกิดปัญหาสังคม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของโลก การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว วัฒนธรรมตะวันตกแพร่ขยายเข้ามามากขึ้น.
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ การค้าขายสินค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันของสมาชิกอาเซียน การแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู อาจารย์ระหว่างประเทศ.
ข้อใดคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้มากที่สุด วาตภัย - อุทกภัย ไฟไหม้ป่า - ภัยแล้ง แผ่นดินแยก - สึนามิ พายุเฮอริเคน - พายุทอร์นาโด.
พิธีสารเกียวโตมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แก้ปัญหาโลกร้อน แก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ร่วมมือกันอนุรักษ์ปะการัง แก้ปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.
การแข่งขันกีฬาในข้อใดที่ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน โอลิมปิก ซีเกมส์ เฟสปิกเกมส์ ฟุตบอลโลก.
เพราะเหตุใดนักธุรกิจจึงเลือกที่จะไปลงทุนที่ประเทศจีนมากกว่าประเทศไทย จีนมีแรงงานที่มีฝีมือมากกว่าไทย จีนมีมาตรฐานการผลิตสูงกว่าไทย จีนมีการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าไทย จีนมีค่าแรงและวัตถุดิบถูก มีตลาดที่ใหญ่กว่าไทย.
เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียน ที่นักลงทุนต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาลงทุน ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น ที่เอื้อต่อการลงทุน ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเมืองและเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม มีทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมือ ค่าแรงถูก มีวัตถุดิบ หลากหลาย มีตลาดมาก.
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากการเป็นประชาคมอาเซียนของไทย ลดความขัดแย้งของประเทศสมาชิก มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่โดดเดี่ยวในการติดต่อกับองค์กรอื่น เพราะมี เพื่อนบ้านสนับสนุน ช่วยให้การเจรจาความขัดแย้งระหว่างกันเป็นไปด้วย ความเป็นมิตรกันมากขึ้น.
ข้อใดเป็นตัวอย่างความร่วมมือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีหรืออาฟตา (AFTA) การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) การจัดตั้งเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (ZOPFAN) การจัดโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านของอาเซียนโดย ศูนย์แชท (CHAT).
การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานโลกและตลาดแรงงานอาเซียน ประเทศไทยควรมีการพัฒนาในด้านใด ด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้านอุตสาหกรรมและเครื่องมือในการผลิต ด้านศักยภาพฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อความสะดวก ในการขนถ่ายสินค้า .
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน ค่าเงินบาทไทยสูงขึ้น มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ขยายเส้นทางการบินราคาถูกกระจายทั่วประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น.
ข้อใดเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างเหมาะสม แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของประเทศสมาชิก อาเซียน เก็บเงินเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสมาชิกอาเซียน พยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ สมาชิกอาเซียน ดูซีรีย์เกาหลีเป็นประจำ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศเกาหลี.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.