แบบทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Description:
ภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/12/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด เป็นที่ราบสูงที่มีความสูงด้านตะวันตกที่ลาดลงไปสู่ด้านตะวันออก เป็นที่ราบหุบเขาสลับกับภูเขาสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ เป็นแอ่งที่ราบที่มีความสูงด้านตะวันตกและด้านใต้ที่ลาดไปสู่ด้านตะวันออก เป็นแอ่งที่ราบสูงตะวันออก และด้านใต้ที่ลาดลงไปสู่ด้านตะวันตก.
ภูเขาในข้อใดที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ ขั้นภาคตะวันออกเฉียงใต้และกัมพูชา ภูเขาสันกำแพง ภูเขาดงพญาเย็น ภูเขาพนมดงรัก ง.ภูเขาภูพาน.
ภูเขาในข้อใดที่มีแนวเขาอยู่ระหว่างแอ่งที่ราบโคราช กับ แอ่งที่ราบสกลนคร ภูเขาสันกำแพง ภูเขาเพชรบรูณ์ ภูเขาภูพาน ภูเขาพนมดงรัก.
ร่องรอยของภูเขาไฟพบได้ที่ไหน บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครพนม เลย.
แม่น้ำสายใดไม่ใช้แม่น้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำสงคราม แม่น้ำโขง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำมูล.
แม่น้ำโขงกั้นพรมแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับประเทศลาวตั้งแต่จังหวัดใดถึงจังหวัดใด นครพนม – ศรีสะเกษ เลย – อุบลราชธานี หนองบัวลำพูน – อำนาจเจริญ หนองคาย – ศรีสะเกษ.
บริเวณใดเป็นบริเวณจุดรวมดินแดนไทย – ลาว – กัมพูชา ช่องแม็ก ช่องนก ช่องเขาพระวิหาร ช่องนครไทย.
จังหวัดใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน นครราชสีมา นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ.
คุณสมบัติของดินในข้อใดไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินเค็ม ดินที่มีความเหนียว ดินที่ขาดธาตุอาหาร ดินที่ไม่อุ้มน้ำ.
พืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดใดที่ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ข้าวโพด บ่อแก้ว ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง.
ข้อมูลใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเขื่อนสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนสิรินธร – จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ - จังหวัดสกลนคร เขื่อนลำตะคอง – จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนอุบลรัตน์ - จังหวัดข่อนแก่น.
แร่ประเภทใดที่ทีมีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แร่โลหะ แร่อโลหะ แร่เชื่อเพลิง แร่กัมมันตภาพรังสี.
ข้อใดไม่ใช้ลักษณะสำคัญของป่าไม้สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี ป่าโป่รงต้นไม้ขึ้นห่างๆ ต้นไม้สำคัญคือ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ป่านี้มักอยู่ในดินสีแดง.
จังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต้นไม้สน เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์.
ทรัพยากรนันทนาการข้อใดไม่ได้เป็นทรัพยากรนันทนาการของภาคอีสาน น้ำตกสาริกา หินหอนางอุสา ภูหลวง อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์.
ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บริเวณบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ คือพวกใด ลาว กระเหรี่ยง เขมร ญวน.
ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพใดน้อยที่สุด การเพาะปลูก การทำป่าไม้ การทำเหมืองแร่ การทำประมงน้ำจืด.
ปัญหาส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอะไร เกิดจากน้ำ เกิดจากพรมแดน เกิดจากดิน เกิดจากภูมิประเทศ.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.