แบบทดสอบทวีปอเมริกาเหนือ

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบทวีปอเมริกาเหนือ

Description:
วิขาสังคมศึกษา ชั้น ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
06/02/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ข้อใดกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือได้ ไม่ถูกต้อง ตั้งอยู่ตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ มีเขตต่อเนื่องกับขั่วโลก ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ อยู่ติดกับทวีปยุโรป.
ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดสอดคล้องกับข้อใด ใหญ่กว่าออสเตรเลียและแอฟริกา เล็กกว่าเอเซียใหญ่กว่ายุโรป ใหญ่เท่ากับยุโรปเล็กกว่าเอเซีย เล็กกว่ายุโรปและแอฟริกา.
สภาพภูมิประเทศทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือเป็นแบบใด ที่ราบลุ่ม ทะเลทราย เนินลูกฟูก เทือกเขาสูง.
ข้อใดกล่าวถึงบริเวณภาคกลางของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกต้องที่สุด พื้นที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีแผ่นดินไหวเสมอ อยู่ในเขตที่ราบสูง ภูมิประเทศสูงขึ้น.
ถ้าเอยชื่อ "แกรนด์แคนยอน" คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไร หุบเหวลึก เทือกเขาสูง หมู่เกาะใหญ่ แม่น้ำสายยาว.
สาเหตุที่ทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตภูมิอากาศหลายเขต เกิดจากปัจจัยใด มีลมประจำพัดผ่าน อยู่ใกล้ขั่วโลกเหนือ พื้นที่กว้างใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากทะเล.
เขตที่ราบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือจะมีพืชพรรณธรรมชาติแบบใด ต้นเมเบิ้ล ป่าไม้ผลัดใบ ต้นสนใบยาว ทุ่งหญ้าแพรี่.
ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย คือข้อใด เบริง โวลล์ก้า ยิบรอลต้า บอสฟอรัส.
พื้นที่ป่าไม้ของทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ทางชายฝั่งตะวันตก เพราะสาเหตุใด เป็นเขตห้ามตัดไม้ ฝนตกชุกตลอดปี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง.
เพราะเหตุใดกลุ่มแองโกลอเมริกาจึงมีพัฒนาการทางการเมืองที่มั่นคง ทั้งที่เป็นประเทศเกิดใหม่ ผู้นำมีอุดมการณ์สูง มีพรรคการเมืองน้อย ไม่มีปัญหาทางการเมือง การจัดระบบการเมืองดี.
ประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มแองโกลอเมริกา แคนาดา ปานามา เม็กซิโก คิวบา.
ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ระบบการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่น คิวบา ปานามา โดมินิกัน บาร์เบโดส.
แหล่งเพาะปลูกสำคัญของสหรัฐอเมริกา อยู่บริเวณใด ที่ราบสูงตอนเหนือ ลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ ชายฝั่งรอบอ่าวเม็กซิกัน เทือกเขาสูงภาคตะวันตก.
ภูมิภาคใดของทวีปอเมริกาเหนือ มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม อเมริกากลาง แองโกลอเมริกา หมู่เกาะอินดีสตะวันตก มีความเจริญทั้งสามภูมิภาค.
ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนาฟต้า สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบา.
ระบบการปกครองแบบเผด็จการ พบใด้บางประเทศในภูมิภาคใดของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง แองโกลอเมริกา ละตินอเมริกา หมู่เกาะอินดีสตะวันตก.
แคนาดา = เอสกิโม , สหรัฐอเมริกา = ................. เมารี อเมริกัน เม็กซิกัน อินเดียนแดง.
ประชากรกลุ่มแองโกลอเมริกา มีคุณภาพชีวิตสูงเพราะเหตุใด สภาพแวดล้อมดี การศึกษาสูง ฐานะทางเศรษฐกิจดี ทั้ง 3 ข้อรวมกัน.
ทำไมสภาพละตินอเมริกา จึงพัฒนาในระดับต่ำทั้งๆที่อยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกา ถูกมหาอำนาจอื่นขัดขวาง ระบบการปกครองต่างกัน สหรัฐอเมริกาไม่ช่วยเหลือ ผู้คนส่วนใหญ่ด้อยการศึกษา.
วัฒนธรรมจากแหล่งใดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือน้อยมาก ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย สเปน.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.