แบบทดสอบทวีปอเมริกาใต้

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบทวีปอเมริกาใต้

Description:
วิชาสังคมศึกษา ม.3

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
07/02/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ดินแดนตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ติดต่อกับริเวณใด อ่าวเม็กซิโก คอคอดปานามา ทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแปซิฟิก.
ขนาดของทวีปอเมริกาใต้สอดคล้องกับข้อใด เล็กกว่ายุโรป เท่าทวีปแอฟริกา มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ใหญ่รองจากอเมริกาเหนือ.
ถ้านักสารวจคณะหนึ่งไปสารวจสภาพภูมิประเทศในบริเวณตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ นักสารวจคณะนี้ควรใช้พาหนะใดจึงจะเหมาะสม ม้า เพราะเป็นเทือกเขาสูง เรือเล็ก เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า เครื่องบิน เพราะเป็นยอดเขา รถจิ๊ป เพราะเป็นทะเลทราย.
ถ้าทวีปอเมริกาเหนือคู่กับเทือกเขาร็อกกี ทวีปอเมริกาใต้จะคู่กับอะไร ที่ราบสูงบราซิล เทือกเขาแอนดีส ที่ราบสูงปาตาโกเนีย เทือกเขามาร์.
สภาพภูมิอากาศแบบใดไม่พบในทวีปอเมริกาใต้ ทุนดรา ภูเขาสูง อบอุ่นชื้น ทะเลทราย.
พืชพรรณธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้าแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร เป็นไม้เบญจพรรณ เป็นป่าดงดิบ เป็นทุ่งหญ้า เป็นไม้พุ่ม.
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้เป็นคนเชื้อสายใด เมสติโซ มูแลตโต อินเดียนแดง พวกผิวขาว.
ภาษาราชการของประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ คือภาษาใด ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส.
ทุกข้อกล่าวถึงสังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้องยกเว้นข้อใด เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรเชื้อสายเดียวกัน มีสภาพคล้ายสังคมศักดินา ข้อขัดแย้งทางสังคมมีมาก.
ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ นับถือศาสนาคริสต์นิกายใด แองกลิคันส์ โปรเตสแตนต์ โรมันคาทอลิก กรีกออร์โธดอกซ์.
ทวีปอเมริกาใต้มีวัฒนธรรมแบบลาตินอเมริกัน หมายถึง การมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับภูมิภาคส่วนใดของโลก ยุโรปใต้ ยุโรปกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ.
สิ่งที่พิสูจน์ว่าการเมืองการปกครองของทวีปอเมริกาใต้ยังไม่มั่นคง ดูได้จากเหตุผล ในข้อใด การเกิดรัฐประหาร มีการต่อต้านรัฐบาล มีพรรคการเมืองมาก รัฐบาลถูกเปลี่ยนบ่อย.
ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้มีการปกครองแบบสาธารณรัฐมีใครเป็นผู้นา นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี กษัตริย์ สุลต่าน.
ประเทศในทวีอเมริกาใต้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในทวีปเดียวกันมาก เนื่องจากข้อใดเป็นสาคัญ ลักษณะทางเศรษฐกิจไปในรูปเดียวกัน มีรูปแบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนเหมือนกัน ต่างก็กลัวการขยายอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน มีรากฐานทางวัฒนธรรม และประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน.
ทุกข้อคือปัจจัยสาคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้พัฒนาได้ช้า ยกเว้นข้อใด มีเทคโนโลยีน้อย ขาดแคลนเงินทุน เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกน้อย ลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออานวย.
การเพาะปลูกในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไร เพาะปลูกแบบไร่นาสวนผสม เป็นแบบยังชีพในไร่ขนาดเล็ก ทำเป็นไร่การค้าใช้เครื่องจักรช่วย นิยมทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่กว้าง.
ทวีปอเมริกาใต้สามารถเพาะปลูกพืชชนิดใดได้ดี พืชทนแล้ง พืชสกุลส้ม พืชผลเมืองร้อน ไม้ผลเมืองหนาว.
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ เป็นการผลิตสินค้าชนิดใด แปรรูปผลิตผลการเกษตร ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป พัฒนาเครื่องจักรกล.
ประเทศใดในทวีปอเมริกาใต้ที่เป็นสมาชิกขององค์การผู้ส่งน้ำเป็นสินค้าออก(OPEC) บราซิล ปารากวัย เวเนซุเอลา อาร์เจนตินา.
ประเทศใดมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ บราซิล - อาร์เจนตินา ปารากวัย - อุรุกวัย เวเนซุเอลา - โคลัมเบีย เปรู - ชิลี.
เพราะเหตุใด เทือกเขาแอนดีสในประเทศเอกวาดอร์ซึ่งมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี ได้รับลมประจำตะวันตก อิทธิพลของกระแสน้ำเย็นเปรู มีภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร อุณหภูมิลดลงตามความสูงของพื้นที่.
ลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่ไม่พบในทวีปอเมริกาใต้ ภูมิอากาศแบบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบไทกา ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นเขตร้อน ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน.
บุตรเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนกับชาวผิวดำ มีชื่อเรียกว่าอะไร ซัมโบ เมสติโซ เอสกิโม มูแลตโต.
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลกระทบ ถึงประเทศไทย คืออะไร ปริมาณป่าไม้ลดลง ฝนในภาคใต้ตกหนักตลอดปี ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลลดลง การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา.
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด คืออะไร อากาศเป็นพิษ ดินเสื่อมคุณภาพ การลดลงของป่าแอมะซอน การลดขนาดของธารน้ำแข็ง.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.