แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสา

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสา

Description:
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
05/10/2013

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ลูกโลกจำลอง จีพีเอส (GPS) รูปถ่ายทางอากาศ.
ผู้ใช้แผนที่ควรมีความรู้พื้นฐานในข้อใดมากที่สุดจึงจะสามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้องรวดเร็ว องค์ประกอบของแผนที่ ความหมายของแผนที่ ภูมิประเทศในแผนที่ ประเภทของแผนที่.
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใด ทำให้รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ได้ชัดเจนมากที่สุด แผนที่ ภาพจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เว็บไซต์ทางภูมิศาสตร์.
ข้อใดอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ได้ชัดเจน ระบบสำรองเก็บข้อมูลบนพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ การบันทึกข้อมูลการทำงานของดาวเทียมอย่างมีระบบ เทคโนโลยีที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นหลักการทำงาน ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของวัตถุบนพื้นโลกโดยใช้ คอมพิวเตอร์.
การบันทึกข้อมูลหรือรูปภาพของพื้นที่จากเครื่องบิน มีข้อจำกัดอย่างไร ข้อมูลจากภาพไม่ชัดเจน บันทึกข้อมูลได้ดีเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ความสั่นสะเทือนของเครื่องบินทำให้ภาพคลาดเคลื่อน นักบินจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจึงจะได้ภาพที่ถูกต้อง.
การใช้เครื่องบินสำรวจด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา มีผลดีในข้อใดมากที่สุด การสำรวจและขุดเจาะ เพื่อหาทรัพยากรใต้ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดตำแหน่ง เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขตามหลักสถิติ รู้ตำแหน่งเมืองสำคัญทั่วโลก.
ข้อใด ไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ห้องเครื่อง.
ระบบการทำงานของการถ่ายรูปทางอากาศที่สำคัญที่สุด คือข้อใด การใช้เครื่องมือถ่ายภาพ การแปลความหมายจากภาพถ่าย การกำหนดบุคลากรที่มีความชำนาญในการบิน การวางแผนการบินและมาตราส่วนของแผนที่ล่วงหน้า.
การบันทึกข้อมูลของดาวเทียมพาสซีพ (Passive) คืออะไร ระบบที่บันทึกข้อมูลจากการสะท้อนคลื่นแสงในเวลากลางวัน และคลื่นความร้อนจาก ดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืน ระบบที่ดาวเทียมผลิตพลังงานเองและส่งสัญญาณไปยังพื้นโลก แล้วรับสัญญาณสะท้อนกลับ ไปยังเครื่องรับ ระบบการผลิตพลังงานของดาวเทียมสะท้อนไปยังข้อมูลที่ต้องการบันทึกภาพถ่าย ระบบการรับข้อมูลจากแสงอาทิตย์ที่มีคลื่นความร้อนส่งไปยังดาวเทียม.
การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมมีองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์หลายประการ ยกเว้นข้อใด เนื้อภาพ สี ความสูง เงา ตัวเลข น้ำหนัก รูปแบบ ขนาด.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.