เรื่อง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
เรื่อง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Description:
วิชาอาเซียนศึกษา

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
28/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดกล่าวถึงเป้าหมายของประชาคมอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด การทำให้อาเซียนเป็นสังคมเกษตรกรรม การร่วมมือต่อต้านวัฒนธรรมต่างชาติ การร่วมมือเพื่อแข่งขันกันส่งออกสินค้า การทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัว เดียวกัน.
ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน สกัดกั้นการไหลบ่าของทุนต่างชาติ มีอำนาจต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาคมากขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ภาคอุตสาหกรรม.
AEC หมายถึงข้อใด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมความมั่นคงและวัฒนธรรมอาเซียน.
การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน เป็นแผนการจัดตั้ง เสาหลักข้อใดของประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมความมั่นคงและวัฒนธรรมอาเซียน.
ทุกข้อคือความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกเว้นข้อใด ส่งเสริมการลงทุน เคลื่อนย้ายแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
ข้อใดเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม การต่อต้านยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
ทุกข้อเป็นเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ยกเว้นข้อใด การหาตลาดใหม่ให้แก่ประเทศสมาชิก การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน การลดมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งด้านภาษี และไม่ใช่ภาษี การจัดทำข้อตกลงทางการค้าสำหรับสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน.
การเปิดโอกาสให้สินค้า เงินทุนของประเทศสมาชิกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีข้อจำกัด สัมพันธ์กับข้อใด เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตการลงทุนอาเซียน เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ.
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน จัดระบบการเมืองการปกครองให้เหมือนกัน ทุกประเทศ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง ของภูมิภาค.
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market) ไม่ทำให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้ มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี มีการเคลื่อนย้ายบริการเสรี มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี มีการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอย่างเสรี.
ASEAN Industrial Cooperation-AICO เป็นความร่วมมือด้านใดของอาเซียน ความร่วมมือด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการค้าบริการ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ข้อใดเป็นความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การอำนวยความสะดวกในการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ.
ข้อใดกล่าวถึงความร่วมมือด้านการขนส่งไม่ถูกต้อง จัดให้มีโครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้า เสริมสร้างอาเซียนให้เป็นเขตการลงทุนเสรี ที่มีศักยภาพ .
มรดกโลกของอาเซียนเกี่ยวข้องกับเสาหลักใดของประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เกี่ยวทั้งสามเสาหลัก.
เหตุผลอะไรที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เห็นประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ใช้ภาษาราชการแตกต่างกัน มีอัตลักษณ์แบบเดียวกัน.
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเขตเมือง.
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์อะไรในการก่อตั้ง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นสังคมเอื้ออาทรและมีการแบ่งปัน.
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน มีวัตถุประสงค์อย่างไร สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ สร้างความเข้าใจอันดีทางด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย.
ข้อใดมีความเกี่ยวพันกับการสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้อาเซียน สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย ประเทศพม่า จัดแคมป์เยาวชนที่ภูเก็ต ประเทศไทย ประชุมซีเกมส์ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดโรงพยาบาลที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม.
ข้อใดเป็นการเตรียมพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน แจ่มใสเดินทางไปทำงานรับจ้างที่ญี่ปุ่น น้ำฝนใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมออนไลน์ ฟ้าใสเรียนกวดวิชาทุกวันเพื่อเตรียมสอบโอเน็ต โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี ในการผลิต.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.