เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอก

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอก

Description:
วิชาอาเซียนศึกษา

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน อาฟตา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง .
ประเทศใดเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศแรก จีน อินเดีย แคนาดา ออสเตรเลีย.
ทุกข้อเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ยกเว้นข้อใด จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น สเปน อิตาลี สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย.
ข้อใดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางการค้าในลุ่มแม่น้ำโขง การลักลอบตัดไม้ การเผาป่า สินค้าหนีภาษี การลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การก่อการร้าย การทำไร่เลื่อนลอย การลักลอบค้าไม้เถื่อน.
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออกเป็นความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ด้านใด ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรม.
การจัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ใด ส่งเสริมความมั่นคง และการเมือง ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่งเสริมการต่อต้านการก่อการร้าย และยาเสพติด.
การประชุมลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง ญี่ปุ่น ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม ญี่ปุ่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นจัดตั้งกองทุนให้อาเซียนกู้ยืม ญี่ปุ่นร่วมมือกับไทยในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นร่วมกับไทยส่งเสริมการลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่.
ข้อใดคือประโยชน์ที่อาเซียนได้รับจากความร่วมมืออาเซียน +6 เส้นทางลำเลียงสิ่งเสพติดถูกตัดขาด ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ได้เป็นสมาชิกประชาคมเอเชียตะวันออก ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวมากขึ้น.
การจัดตั้งศูนย์อาเซียน-เกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ และสิทธิสตรี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติ และยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม .
อินเดียให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและลดช่องว่างในอาเซียนหลายประการ ยกเว้นข้อใด ส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนในสาขาเทคโนโลยี จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับอาเซียน ขยายทางหลวงสามฝ่าย ไทย-พม่า-อินเดีย ไปยังลาวและกัมพูชา จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม.
แผนแม่บทในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาคืออะไร ปฏิญญาเขตการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกด้าน ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา.
อาเซียนและสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากเกี่ยวกับเรื่องใด สิทธิมนุษยชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อต้านการก่อการร้าย การเมืองและความมั่นคง.
ข้อใดเป็นผลมาจากการที่การค้าในเส้นทางลุ่มแม่น้ำโขงขยายตัว สินค้าจากยุโรปราคาถูกลง มีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้า มีสินค้าราคาถูกจากจีนหลั่งไหลเข้ามายังอาเซียน.
ข้อใดคือสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ปิโตรเลียม น้ำมันดิบ ยา แร่ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ อาหารทะเล กาแฟ รองเท้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ยางพารา ข้าว.
เป้าหมายสำคัญของอาเซียน +3 คืออะไร จัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก สั่งซื้อสินค้าระหว่างกันให้มากขึ้น ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายในโลก ให้ทุกประเทศได้สะสมอาวุธนิวเคลียร์.
กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 คืออะไร ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเหนือ การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์.
ปฏิญญานูเร็มเบิร์ก เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มใด สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ สหพันธรัฐรัสเซีย.
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติเริ่มขึ้นบนพื้นฐานด้านใด ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมือง.
อาเซียนและเกาหลีใต้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว พลังงาน การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง การจัดการภัยพิบัติ การเกษตร การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การรักษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.