Bi 1

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Bi 1

Description:
prvních 100

Author:
Em
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/04/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Fenotyp je podmíněn genotypem je soubor všech genů je určován vždy jen haploidní sadou chromozomů závisí pouze na genotypu.
Čisté linie získáváme ve šlechtitelství nejčastěji inbreedingem jsou tvořeny jedinci shodnými fenotypicky a rozdílnými genotypicky jsou tvořeny jedinci vzniklými vegetativně získáváme nejčastěji náhodným křížením.
Pojem aktivní alela označuje alelu, na kterou nepůsobí selekce je synonymem pro alelu dominantní vyjadřuje působení alel u recesivního homozygota se používá v polygenní dědičnosti.
Pojem aktivní alela je synonymem pro alelu dominantní u monogenní dědičnosti znamená minor gen, který se projeví ve fenotypu při polygenní determinaci znaku vyjadřuje působení alel u recesivního homozygota označuje alelu, na kterou nepůsobí selekce.
Alogamická populace je obvykle tvořena organismy s odděleným pohlavím je např. populace lidská je tvořena organismy, které se rozmnožují samoopylením je tvořena vždy dvěma čistými liniemi.
Chromosomové genetické mapy jsou založeny na relativní vzdálenosti genů téže vazebné skupiny ukazují polohu chromosomů v karyotypu měří vzdálenost genů mezi nehomologními chromosomy ukazují rozdílnou polohu chromosomů.
Průkaz určité alely u skupiny pacientů s určitým znakem častěji než by odpovídalo náhodě je označován jako asociace je hodnocen jako genová vazba je obvyklý u polygenní dědičnosti je typický pro izoláty.
Neúplná penetrace je pojem pro vyjádření různé regulace funkce genu je termín, vyjadřující pravděpodobnost manifestace určitého genotypu je termín, vyjadřující různý stupeň vyjádření znaku je pojem pro neúplný průnik genů jedné populace do druhé populae.
Pleiotropní efekt genu značí, že: znak je podmíněn samostatným účinkem různých genů gen se manifestuj různým stupněm vyjádření ve fenotypu gen ovlivňuje více znaků jeho manifestace se projeví jen u X vázaných chodrob.
Dominantně dědičným znakem člověka je otoskleróza cystická fibróza diabetes mellitus I i II. typu polycystická choroba ledvin, typ dospělých.
Mezi interakce nealelních genů patří komplementarita epistáze exkluze kodominace.
Dědivost je schopnost dědit určitý znak vyjadřuje podíl geneticky podmíněné variability na variabilitě znaku je dána podílem Va/Va+Vp je podmíněna působením genů malého účinku a prostředí.
Aditivní interakce alel vyjadřuje jejich přídavný efekt ve fenotypu je typická pro polygenní dědičnost je interakce, při které se sčítá účinek alel ve fenotypu je typická pro multifaktoriální dědičnost.
Znaky s multifaktoriální dědičností jsou ovlivněny aditivním účinkem alel interakcí genotypu a prostředí dominantním efektem alel vlivy prostředí.
Cytogenetickým mechanismem při nepohlavním rozmnožování je: amitóza meióza mitóza crossing over.
Pólová buňka polarizuje membrány v místě synapse nerv - sval vzniká v procesu oogeneze je buňka zadního pólu očního bulbu je tetraploidní.
Stav, kdy je fenotyp heterozygotního jedince odlišný od fenotypu dominantního i recesivního homozygota, nacházíme při následujícím vztahu mezi alelami téhož genu úplná dominance neúplná dominance kodominance úplná recesivita.
Kvantitativní znaky jsou obvykle podmíněny malým počtm genů malého účinku podmíněny vyšším počtem genů malého účinku podmíněny genem velkého účinu málo závislé na faktorech prostředí.
Heterosa se používá ve šlechtitelství je značně nebezpečná pro chovy se uplatňuje u příbuzenských sňatků zvyšuje počet dominantních homozygotů.
Vazbová skupina genů je tvořena pouze geny žádná z uvedených alternativ není správná se společnou funkcí původu mateřského se společnou regulací.
Chromosomové mutace můžeme u člověka odhalit již před narozením mění pouze stavbu chromosomů mění vždy počet chromosomů jsou u člověka neslučitelné se životem.
K replikaci jaderné DNA dochází v G1 fázi S fázi G2 fázi G0 fázi.
V profázi mitózy se chromosom skládá z jedné chromatidy ze 2 chromatid ze 3 chromatid ze 4 chromatid.
Mikrotubuly jsou stavební prvky centriolů bičíků centromer vlákna dělicího vřeténka.
Sesterské chromatidy vznikají replikací se rozcházejí v anafázi mitózy se rozcházejí v anafázi I. zracího dělení meiózy se rozcházejí v anafázi heterotypického dělení meiózy.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.