BIO UK 1-30

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
BIO UK 1-30

Description:
Univerzita Komenského v Bratislave

Author:
AVATAR

Creation Date:
20/05/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
2. Môžu sa bunky v niektorých druhoch kolónií špecializovať na určité funkcie: nie áno áno, ak majú žľazy s vnútorným vylučovaním všetky druhy, za optimálnych podmienok áno, napr. u niektorých bičikovcov áno, napr. u niektorých výtrusovcov áno, tam kde prebieha diferenciácia áno, tam kde neprebieha diferenciácia .
3. Reprodukčná izolácia druhu znamená, že: druh je neohraničenou sústavou druh je systémovou sústavou druh je ohraničenou sústavou druh je ohraničený možnosťou rozmnožovať sa tak, aby vzniklo plodné potomstvo druhy sú navzájom medzi sebou ohraničené možnosťou rozmnožovať sa a ich potomstvo je neplodné druh je otvorená sústva príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom krížiť a mať plodné potomstvo príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom krížiť a ich potomstvo nie je plodné .
4. Význam vody v organizme: pôsobí ako rozpúšťadlo mnohých látok zúčastňuje sa transportu látok v organizme vplýva na reguláciu teploty umožňuje disociáciu molekúl látok na ióny tvoria sa z nej aminokyseliny zahusťuje hypotonické roztoky bráni vstupu asociovaných látok do bunky priamo sa zúčastňuje mnohých reakcií.
5. Akú špecifickosť enzýmov rozoznávame substrátovú bunkovú paralytickú funkčnú analytickú katabolickú anabolickú reprodukčnú.
6. Čo je podstatné pre vegetatívne rozmnožovanie z hľadiska dedičnosti: všetci potomci sú svojimi dedičnými vlastnosťami zhodní s rodičovským organizmom niekedy nie sú potomci zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom vedie k nárastu dedičnej rôznorodosti medzi potomkami niekedy sú potomci zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa udržiavajú ich výhodné vlastnosti umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa objavujú u nich nové výhodné vlastnosti umožňuje vznik veľkého počtu geneticky rovnakých potomkov z jedného materského organizmu nevedie k dedičnej rôznorodosti medzi potomkami .
7. Gonochorizmus je: odlíšenie samčích a samičích individuí vývoj pohlavných orgánov diferencovaná pohlavnosť podobnosť samčích a samičích individuí jav, keď organizmus produkuje jeden typ gamét jav, keď organizmus produkuje obidva typy gamét jav, keď organizmus produkuje makrogaméty alebo mikrogaméty jav, keď organizmus produkuje makrogaméty aj mikrogaméty.
8. Prispôsobivosť organizmu k podmienkam vonkajšieho prostredia sa nazýva: anabióza autotrofia adaptabilita homeostáza autolýza heterotrofia replikácia mutácia.
9. Inhibítory enzýmov: sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré aktívny enzým inaktivujú sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú sú látky, ktoré menia koncentráciu substrátu môžu meniť štruktúru aktívneho centra sú látky nachádzajúce sa len v jadre, ktoré aktívny enzým inaktivujú sú látky vstupujúce do buniek, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú sú látky v bunke, ktoré inaktívny substrát aktivizujú sú látky v bunke, ktoré aktívny substrát inaktivujú.
10. Je vybavenie bunky enzýmami riadené genticky: áno, ale len u prokaryotických buniek áno, ale len u eukaryotických buniek niekedy, podľa typu genómu áno, podľa charakteru bunkového metabolizmu áno, u všetkých buniek spravidla len niekedy, podľa stavu metabolizmu áno, ale len u vírusov spravidla len niekedy, podľa typu bunky.
11. V čom spočíva substrátová špecifickosť enzýmov: v tom, že určitý enzým môže katalyzovať chemickú reakciu s ľubovoľným substrátom v tom, že určitý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu len s určitým substrátom v blokovaní špecifických chemických reakcií v tom, že enzým môže katalyzovať napr. reakciu s glukózou ako substrátom, ale nie s glycerolom v tom, že každý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom v tom, že jeden enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom v tom, že ak reakciu katalyzujú dva enzýmy, jeden je substrátom pre druhý v tom, že špecifickosť enzýmu zbezpečuje substrát, ktorý vytvára jeho aktívne centrum.
12. Ako sa nazýva kovalentná väzba v ATP, ktorá obsahuje veľké množstvo energie a ľahko a štiepi: makroergická fosfátová väzba vodíkový mostík mikroergická fosfátová väzba peptidová väzba akumulačná väzba akumulačná fosfátová väzba fosfátový mostík iónová väzba.
13. Osmotická lýza bunky nastáva v prostredí: hypotonickom hypertonickom v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita nižšia ako v bunke v atonickom prostredí izotonicom v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita rovnaká ako v bunke v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita vyššia ako v bunke v prostredí, ktoreé je hustejšie, ako v bunke .
14. Čo je základom pohlavného rozmnožovania mnohobunkových organizmov: prítomnosť somatických buniek diferencovanie buniek na gaméty prítomnosť pohlavných chromozómov prítomnosť vonkajších pohlavných orgánov prítomnosť pohlavných buniek diferencovanie buniek na zygoty diferencovanie buniek na blastoméry prítomnosť kopulácie .
15.Zárodky všetkých mnohobunkových živočíchov prejdú v individuálnom vývine: štádiom moruly štádiom blastuly štádiom ektodermy, endodermy a mezodermy štádiom gastruly štádiom endodermy štádiom mezodermy štádiom mezoglei štádiom ektodermy .
16. Pri ktorom z dvoch hlavných spôsobov rozmnožovania mnohobunkových organizmov je vzniknutý jedinec z genetického hľadiska identický s rodičovským organizmom: pri pohlavnom rozmnožovaní pri nepríbuzenskom krížení pri príbuzenskom krížení pri nepohlavnom rozmnožovaní pri vegetatívnom rozmnožovaní pri medzidruhovom rozmnožovaní pri medzidruhovom krížení pri sexuálnom rozmnožovaní.
17. Aminokyseliny v molekule bielkovín sa spájajú väzbou: nekovalentnou esterickou peptidovou makroergickou vodíkovou glykozidickou mikroergickou kovalentnou.
18. Konjugácia sa vyskytuje u: vírusov baktérií riasničkavcov hemosporídií plazmidov hubiek človeka placentovcov.
19. Pohlavný dimorfizmus je: odlíšenie spôsobu pohlavného rozmnožovania odlíšenie jedincov primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi existencia rovnakých mužských a ženských pohlavných buniek odlíšenie jedincov gonádami, morfologickými a funkčnými vlastnosťami odlíšenie samčích a samičích individuí primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi odlíšenie vonkajšieho a vnútorného oplodnenia jav prítomný u semenných jednodomých rastlín jav prítomný u dvojdomých rastlín.
20. Medzi aplikované biologické vedy patrí: biofyzika poľnohospodárska biológia bionika ontogenéza medicína molekulárna biológia histológia anatómia.
21. K modelovým organizmom, ktoré sa používajú v biologických pokusoch patria: vírusy baktérie drozofily obojživelníky morčatá eobionty šimpanzy ribozómy.
22. Inbreeding je: rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú heterozygoti medzidruhové kríženie príbuzenské kríženie kríženie heterozygotov metóda používaná v šľachtitelstve kríženie jedincov s veľmi podobnými genotypmi porušenie panmixie, ktorého krajným typom je autogamia rozmnožovanie, pri ktorom v populácií pribúdajú homozygoti .
23. Energia, uvoľnená pri chemických procesoch, sa viaže do chemických väzieb v zlúčenine, ktorú nazývame: nukleoproteid nukleínová kyselina ATP hormón adenozíntrifosfát glykogén centrozóm adrenalín.
24. Energetický metabolizmus možno charakterizovať ako: premenu jednoduchých organických látok na zložitejšie energiu obsiahnutú v organických látkach chemické premeny, pri ktorých sa uvoľnuje energia schopná konať prácu (voľná energia) a následne spotrebovanie tejto energie využitie tepelnej energie bunkou chemické premeny, pri korých sa uvoľnuje informácia proces výdja nepotrebných látok z buniek proces prijímnia tepla do buniek procesy získavania, premeny a uvoľnovania energie v bunkách .
25. Vedecké zákony sú: predpokladané domienky neoverené hypotézy overené hypotézy, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia overené hypotézy, ktoré vyjadrujú pracovné predpoklady základné pracovné metódy dedukcie základné pracovné metódy indukcie overené predpoklady, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia axiómy.
26. Anaeróbna glykolýza je chemický proces, ktorý prebieha: len u anaeróbnych organizmov bez prijímania molekulového kyslíka z okolia pri štiepení makroergických väzieb len za prítomnosti kyslíka bez prítomnosti diapedézy bez prítomnosti cukrov u anaeróbnych organizmov u aeróbnych organizmov .
27. Čo sú enzýmy: určitý druh hormónov špecifické makromolekuly, ktoré katalizujú chemické premeny v priebehu metabolizmu produkty žliaz s vnútorným vylučovaním "nástroje" bunkového metabolizmu špecifické miesto hypofyzárnych hormónov "nástroje" prenosu látok v telových tekutinách špecifické látky zabezpečujúce disociáciu NaCl produkty buniek pre ochranu proti osmotickým javom.
1. Stav, ked' sú životné deje obmedzené na minimum sa nazýva: fagocytóza anabióza pinocytóza aktivácia depresia redukcia amitóza konjugácia.
28. Ktoré je posledné štádium vývoja indivídua: pôrod zrelého novorodenca dospelosť obdobie 9. mesiaca vývoja plodu smrť staroba narodenie zhoršovanie funkcie organizmu adolescencia.
29. Medicína patrí medzi vedy: hraničné aplikované fyziologické fylogenetické ontogenetické morfologické systematické taxonomické.
30. Katabolizmus je: súbor bunkových procesov, pri ktorých prebieha prevažne syntéza látok súbor bunkových metabolických procesov, pri ktorých prebieha najmä rozklad látok súbor bunkových procesov pri proteosyntéze metabolické procesy pri reprodukcii bunky súbor procesov, pri ktorých sa rozkladajú látky, napr. glukóza sa oxiduje až na CO2 a H2O súbor bunkových procesov, ktoré sú základom proteosyntézy súbor bunkových procesov, pri ktorých neprebiehajú metabolické procesy súbor bunkových procesov, ktoré sú základom fotosyntézy .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.