Decentralizace

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Decentralizace

Description:
test jakto

Author:
terka
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Základní formy státu (podle abecedy a mezi ně čárku).
Co patří do složeného státu? unitární monarchistická unie federace konfederace.
Monarchická unie personální unie reálná unie.
Od roku 925 bylo původní Astruské království známé jako:.
Ve kterém roce došlo ke spojení Království Aragonu s Barcelonským hrabstvím?.
Ve 20. letech 9. století se konstituovalo nezávislé hrabství:.
Kdy bylo sjednoceno království Leonu s Kralovstvím Kastilie?.
Kdy proběhl snatek Isabely Kastilské a F. Aragonského?.
V kterém roce vzniklo 52 provincíí, které nalezneme přes určité změny dodnes?.
Kdy bylo potvrzeno provinciální uspořádání? (vstoupil do platnosti královský dekret).
Kdy se objevil návrh ústavy, která měla Španělsko přetvořit na federální stát?.
Kdy byl přijat Zákon pro politickou reformu?.
Kdy se uskutečnily po více jak 40 letech svobodné volby do ústavodárného parlamentu ve Španělsku? .
Kdy byl v Katalánsku vytvořen tzv. preautonomní režim? v Září.
Nová španělská ústava vstoupila v platnsot koncem roku (po režimu Franca).
Kdy byla etablována baskická generální ráda? v prosinci.
Nová ústava Španělska z roku 1978 připoští 2 cesty vytvoření autonomních spoleečenstev via lenta- článek 143 via rapéda- článek 151.
Jaké 2 společenství byly prvními ústavně konstutčně autonomními? Podle abecedy, mezi je čárka.
V roce 1981 byla utvořena 4 další společenství, jaká? Podle abecedy.
V roce 1982 vznikla další společenství, kolik jich bylo?.
V kterém roce se završil proces vykreslování autonomních společenstev? .
Otevřenou otázkou byla procedura přenosu pravomocí, vztahy mezi centrální vládou a budoucími autonomními orgány a otázka financování společenstev. Stana UCD to řešila přijetím LOAPA což je.
Jaké jsou 4 právní principy španělské autonomie?.
Španělský stát je územně rozdělen na: podle abecedy.
spoj čl. 148 čl. 149 čl. 150.
spoj kompetence vyhrazené centru pravomoci vyhrazené AS.
Španělsko- 2 režimy financování obecný speciální.
Kdo jsou aktéři decentralizačního procesu? Centrální vláda Strany státního rámce Autonomní vlády Strany nestátního rámce (regionální) EU Obyvatelstvo Ústavní soud Prezident Volby.
Listiny španělské konstituce musejí zahrnovat pojmenování AS nejlépe odpovídající historické identitě vymezení hranic území seznam pravomocí korespondujících samosprávě musí ošetřovat organizaci vlastních autonomních institucí, jejich jména a sídla.
Kdy byly podepsané dohody zaměřené na posílení shared-rule ve Španělsku a kterou vládou?.
V kterém roce byla podepsána Dohoda o participaci AS - na jednání EU 4 z 9 formací může být přítomen ministr AS- životní prostředí a vzdělávání, rybolov, zemědělství, zaměstnanost a sociální politika.
autonomie zákonodárná správní.
ve španělsku je umožněna přímá účást zástupců AS v těchto formacích Rady ministrů EU zaměstnanost sociální politika zemědělství a rybolov žp a vzdělávání.
Kdy je tradičně uváděn rok vzniku Skotska?.
Kdy vznikla skotská církev presbyteriánská?.
Kdy usedl na anglický trůn Jakub VI. Skotský a vznikla tak personální unie Anglie a Skotska?.
Kdy byla podepsána Act of Union a vznikla tak Velká Británie? Která královna byla zrovna u trůnu?.
Po Act of union byl zrušen parlament anglický a skotský a místo toho byl zaveden parlament:.
po roce 1707 bylo skotsko v Londýně reprezentováno kým?.
Odkdy dokdy probíhala jakobínská povstání?.
Kdy proběhla bitva u Cullodenu?.
Kdo v roce 1828 přebral de iure odpovědnost za reprezentaci Skotska?.
Kdy a kam bylo v 20. letech 20. století přeneseno sídlo Scotish Office?.
Kdy byla založena Skotská národní strana (u jejiho zrodu byl John MacCormick).
Kdy měli skoti první křeslo pro SNP v parlamentu a kdy pro řádné volby?.
Kdy byla založena skotská asociace pro samosprávu.
Kdy byla vypracována zpráva tzv. Kilbrandovy komise která doporučila vznik parlamentu?.
Referendum o vzniku skotského parlamentu proběhlo (přesné datum).
Kdy vzniklo všestranické forum The campaign for Scottish Assembly (CSA) pozděj přejmenované na The Campaign for Scottish Parlament (CSP).
Kdy publikovala CSA program devoluce pod názvem A Claim of Right for Scotland.
Kdy se uskutečnilo prelegislativní hlasování a vznikl skotský parlament a skotská exekutiva? přesné datum.
Kdy získali waleští reprezentanti křesla v anglickém parlamentu?.
parlamentní zákony Anglie se ____ i na Wales vztahovaly nevztahovaly.
Wales byl institucionálně téměř_____ s Anglií oddělen ztotožněn.
Kdy byla založena Plaid Cymru, strana Walesu, která kladla důraz na podporu jazyka?.
Kdy byla vytvořena funkce státního sekretáře pro Wales pod jehož pravomoc spadal Welsch office?.
Kdy se poprvé prosadila Plaid Cymry?.
Kdy byl přijat zákon umožnující dvojí názvy a také používání welštiny?.
Kdy byl přijat Wales Act, na jehož základě bylo posléze uspořádáno referendum, a osamostatnil se tím Wales? (ano/ne).
Kdo byl v čele Wales Office až do roku 1995?.
Kdy byl zrovnoprávněn jazyk ve Walesu?.
Vliv státu na řízení místní správy ve Walesu měl být omezen vytvářením tzv. :.
Kdy se konalo referendum o samosprávě Walesu a vznikl tak parlament (nebyl narozdíl od skotského nadán možností vytvářet primární legislativu)- přesné datum.
Kdo se prohlásil v roce 1541 pánem Irska a došlo tak k intenzivnějšímu připoutání Irska k Anglii?.
Formálně si Irsko zachovávalo autonomii až do roku.
Gladstonova vláda se 4x snažila zavést Home Rule. Zákon nakonec přijat až v roce.
Kdy byla Westminsterem přijata nová podoba zákona která již počítala se 2 parlamenty v Irsku?.
V Irsku vznikl parlament ve Stormontu který byl dvoukomorový, volební systém změněn na většinový, kdy byla pozastavena jeho činnost?.
Kdy byla v Irsku podepsána Velkopáteční dohoda? měsíc a rok.
Kdy byla podepsána dohoda ze Sunningdale? Nenalezla podporu narozdíl od velkopáteční dohody a velkopáteční se zabývala víc sebeurčením.
Co přinesla dohoda se St. Andews? dochází k oddělení volby prvního ministra a zástupce prvního ministra je posílena ministerská odpovědnost jsou kodifikovány povinnosti individuálních ministrů vůči severo-jižní ministerské radě je omezena možnost členů Legislativního shromáždění měnit jejich politické zařazení dohoda předpokládá určité modifikace ve finančních vztazích Londýn- Belfast dotčeny jsou otázky bezpečnosti předpokládá devoluci v oblasti justice a policie.
SCOTLAND ACT 1998- kolik má členů skotský parlament?.
SCOTLAND ACT 1998- kolik členů parlamentu je voleno jednomandátově? (zbytek poměrně).
SCOTLAND ACT 1998- kdo formuje skotskou exekutivu? první ministr kabinetní ministři junioři ministři lord advokát státní prokurátor.
SCOTLAND ACT 1998- které pravomoce výlučně spadají do kompetence Westminsteru? obchod průmysl civil service nationality energie životní prostředí sociální politika.
SCOTLAND ACT 1998- jaké jsou převedené pravomoce ? vzdělání sociální práce zdraví právo a vnitřní věci žp regionu rybolov sport a umění zemědělství obchod.
GOVERNMENT OF WALES 2006- kolik má členů parlament?.
GOVERNMENT OF WALES 2006- kolik je do parlamentu voleno jednomandátově?.
GOVERNMENT OF WALES 2006- jaké pravomoci jsou jsou přenesena na shromáždění? zdraví lesnictví soc. služby kultura jazyk rybolov.
Kdy proběhlo shromáždění Weůsch Devolution Referendum, na jehož základě bylo rozhodnuto, že ve 20 oblastech bude Wales nadán právem primární legislativy? přesné datum.
GOVERNMENT OF WALES 2006 na tomhle základě je National Assembly for Wales přisouzeno právo ____ legislativy.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.