Falasi

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Falasi

Description:
Midterms

Author:
AVATAR

Creation Date:
20/03/2018

Category:
Languages
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
pag-atake sa personal na katauhan at hindi sa paksa o argumento.
paggamit ng mga argumentong hindi magkakaugnay o ng argumento o konklusyong hindi tumutugon sa premise.
paggamit ng pwersa o awtoridad.
pagpapaawa o paggamit ng awa sa pangangatwiran.
nagpapalagay na hindi totoo ang anumang napatutunayan o kaya’y totoo ang anumang hindi napasisinungalingan.
paglalahad ng argumentong walang lohikal na batayan o hindi natutukoy ang isyu o punto ng paksa .
pagbatay ng isang kongklusyon para sa kabuuan subalit sa katotohanan ay para lamang sa iilan.
paggamit ng tao o sangguniang walang kinalaman sa isang paksa.
paggamit ng maling batayan na humahantong sa maling kongklusyon .
pagbibigay ng dalawang opsyon lamang na para bang wala nang iba pang alternatibo.
paggamit ng tanong na ano man ang maging sagot ay maglalagay sa isang tao sa kahiya-hiyang sitwasyon. .
pag-usbong ng falasi dahil sa di-lohikal na pag-uugnay ng mga pangyayari .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.