Fyziologie buňky

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie buňky

Description:
Fyziologie buňky

Author:
Fyziologie buňky
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/01/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Disulfidické můstky S-S můstky mezi cysteiny vyžadují oxidační prostředí vznikají pouze v ER mohou se přestavovat pomocí enzymu PDI probíhá pomocí disulfid izomerázy jsou mezi sírou aminokyselin cysteinu a methioninu.
Vazba ubiquitinu, SUMO a NEDD8 vede k degradaci vážou se přes S-S vazbu vážou se peptidickou vazbou vážou se autokatalyticky.
Peroxisom organely zajišťující katabolismus dlouhých mastných kyselin probíhá v něm metabolismus mastných kyselin s dlouhým řetězcem nevzniká de novo, pouze dělením již existujících organel jako mitochondrie může vznikat de novo pučením z ER β-oxidace dlouhých MK.
Čím se vyznačuje transport do peroxisomů? signální sekvence je na C-konci signální sekvence se nachází na N-konci transportován je již složený protein signální sekvence je Ser-Lys-Leu transportují se proteiny v nativní konformaci proteiny do nich směruje signální sekvence KDEL proteiny do nich směruje signální (směrovací) sekvence SKL proteiny transportovány nesbalené pomocí chaperonů u rostlin jsou modifikované na glyoxysomy.
Kolik molekul ATP dostaneme z 1 pyruvátu vstupujícího do mitochondriální matrix za aerobních podmínek? 5 7 12,5 20 21,5 30 35.
Transport do mezimembránového prostoru mitochodrií probíhá přes TOM, pomocí MIA složení SS můstků přes TOM a TIM, pak ustřižení intermembránové domény složení už v cytosolu a pak transport přes SAM do matrix, tam složení a přes Oxa1 ven .
Na diagramu hydrofobicity je 7 hydrofobních oblastí, jedná se nejspíše o... receptor pro acetylcholin muskarinového typu adenylát cyklázu Na/K pumpu ABC transportér glukózový transportér napěťově ovládaný iontový kanál .
p53 je transkripční faktor je tumor-supresor je inhibován fosforylací je inhibován degradací.
Fosforylace probíhá pouze na karboxylových aminokyseliných probíhá na jakékoli AMK probíhá pouze na hydroxylovaných aminokyseliných.
Jaké enzymy se podílejí na likvidaci ROS superoxid dismutáza glutathion reduktáza kataláza superoxid reduktáza.
Produkce Ca2+ je spuštěna cAMP IP3 cGMP cADPR.
Signál pro transport do ER je KDEL do lysosomu je mannosa-6-fosfát.
TGF-β receptory aktivují SMAD interakce s receptory heterotetramery nebo heteropentamery RI, RII, RIII aktivují spřažené Ser/Thr kinázy .
K čemu dochází při apoptóze? k rozpadu jaderné laminy a disociaci jádra vylití cytochromu c do cytoplazmy dojde k lýze buňky ATPsyntáza se točí opačně a na úkor ATP tvoří protonový gradient se z mitochondrie uvolní kaspáza 9 dochází k vylití buněčného obsahu do ECM je zastavena činnost ATP syntázy vylití cytochromu c z matrix mitochondrie.
N-glykosylace oligosacharidový prekurzor je (GluNAc)2(Man)9(Glu)3 inhibitorem je tunikamycin probíhá nejprve na dolicholu, což je aminoalkohol podobný sfingosinu s dlouhým řetězcem.
Jak rakovinná buňka řeší soběstačnost co do růstových faktorů? sama si je vytvoří vytváří více receptorů pro růstový faktor mutací vytváří neustále aktivní receptor donutí buňky nádorového stromatu syntetizovat růstové faktory.
Sirtuiny se účastní se regulace metabolismu mají deacetylázovou aktivitu mají jinou enzymatickou aktivitu účastní se kalorické restrikce.
Nenasycené mastné kyseliny v membráně zvyšují rigiditu snižují rigiditu zvyšují teplotu přechodu z tekuté do tuhé fáze přispívají k větší fluiditě membrány.
Transport glukózy ze střeva na apikální straně probíhá usnadněnou difúzí přes glukózový transportér na apikální straně probíhá aktivně antiportem s Na+ na apikální straně probíhá aktivně symportem s K+ nepotřebuje přenašeče, probíhá samovolně difúzí na apikální straně probíhá antiportem s K+ na apikální straně probíhá pasivně symportem s Na+ difuzí, není potřeba přenašeč .
Glukózový transportér 10× prochází přes membránu α-helixy tvořeny neuspořádaně z polárních a hydrofobních AK regulován insulinem kovalentní modifikací 12x prochází přes membránu.
SH2 doména interaguje s Tyr-kinázami interaguje se Ser/Thr-kinázami je DNA-vazebný protein zprostředkovává protein-proteinové interakce rozpoznává fosfotyrosin v určité AA sekvenci rozpoznává fosfoserin v určité AA sekvenci.
Transport do mitochondrií. signální sekvence je výhradně na N-konci signální sekvence může být na N-konci nebo uprostřed sekvence signální sekvence není odštěpena a zůstává součástí proteinu.
Jaká redoxní centra jsou v komplexu III? Rieskeho protein s Fe-S centrem cytochrom bH a bL, c1 NADH a FAD cytochrom c, centra s Cu cytochrom c, cytochrom a a1.
Transport do ER kotranslační i posttranslační do lumen signální sekvence obsahující hlavně aminokyselinu Leu přes Sec61, což je porin pro transport je nezbytná částice SRP.
Co je to Zellwegerův syndrom cerebrohepatorenální syndrom mutace v genech pro pro peroxisomy v buňce se akumulují dlouhé řetězce mutace v genech pro mitochondrie.
V savčím mitochondriálním genomu je pro komplex III kódována 0 podjednotek 1 podjednotka 2 podjednotky 3 podjednotky 4 podjednotky.
Palmitoylová kotva váže na glycin na N-konci váže serin na C-konci váže -SH skupinu cysteinu je striktně extracelulární vazba přes C-konec navázaného proteinu vazba přes N-konec navázaného proteinu na cystein orientace intracelulárně.
P pumpy jsou pouze v plasmatické membráně inhibitorem je vanadát P doména je kovalentně modifikována N je kovalentně modifikována na Arg 351 H+/K+ v apikální membráně buněk žaludeční sliznice Ca2+ pumpa v mitochondriální membráně.
Proteolýza je nevratná modifikace vede výhradně k degradaci uplatňuje se v Notch signalizaci calpain provádí proteolýzu .
Choleratoxin biotoxin sekretovaný bakterií Vibrio cholerae vstupuje do buněk tenkého střeva receptorem zprostředkovanou endocytózo způsobuje otevření Ca2+ kanálů aktivuje adenylát cyklázu.
Co určuje orientaci N- a C-konce při transkripci do membrány ER sekvence kladně nabitých aminokyselin sekvence bohatá na Lys a Arg speciální orientaci určující sekvence bohaté na Val a Leu sekvence bohatá na Tyr a Trp sekvence Lys, Arg .
Recyklace SNARE proteinů v-SNARE je retrográdním transportem vráceno na původní membránu zamotané v- a t-SNARE dojdou až do lysozomu, kde jsou rozloženy probíhá pomocí AAA-proteáz, SNARE jsou následně degradovány proteolýzou pro regeneraci SNARE je třeba GTP.
Hydrogenosom způsobuje přemenu H+ na H má v sobě poslední 3 enzymy glykolýzy je u čeledi Trypanosomidae má svoji vlastní DNA .
Přenos signálu fosforylací sterická interference s vazbou substrátu nebo ligandu vytvoření vazebného místa změna konformace změna lokalizace.
Interakce proteinů s fosfolipidovou dvojvrstvou je zajištěna přes α-helix, z asi 12 polárních AK β-skládaný list, střídají se polární a bazické AK β-barel, antiparalelní listy amfipatický α-helix .
Fosfolipázy A1 a A2 štěpí MK na prvním, resp. druhém uhlíku B štěpí polární skupinu vč. fosfátu C štěpí MK bez rozdílu D štěpí polární skupinu bez fosfátu.
Protein c-Myc je transkripční faktor s motivem helix-loop-helix vázajícím DNA hraje roli v progresi buněčného cyklu, apoptóze a transformaci buněk je transkripční faktor s homeodoménou vázající DNA mutace v něm je specifická pro gliomy mutace v něm je specifická pro karcinom tlustého střeva jeho aktivace je nutná pro inhibici terminální diferenciace buněk reguluje přechod G2/M.
In vitro charakteristiky nádorové transformace buněk buňky mají schopnost růst i bez podkladu ztráta kontaktní aktivace buňky mají neomezený replikační potenciál.
Thioredoxin je enzym, který udržuje v lumen ER redoxní stav udržuje v cytoplazmě cysteiny v SH formě—zajišťuje redukční prostředí cytosolu obsahuje CXXC motiv obsahuje -SH skupiny schopné přecházet z redukovaného do oxidovaného stavu roli v redoxní (redukčně-oxidační) signalizaci tvoří disulfidické mustky, S-S obsahuje sekvenci Gly-Cys-Glu .
Export RNA z jádra je Ran-nezávislý rRNA vychází ve formě sbalených podjednotek ribozomů probíhá pouze export RNA z jádra, nikoliv import do jádra.
ABC přenašeče přenášejí jen malé hydrofobní molekuly jen ionty jen velké molekuly a peptidy všechno od iontů po peptidy aktivní přenašeč pasivní přenašeč.
Savčí mitochondriální genom (lidský) může mít 17 100 bp, kóduje 10 proteinů, 7 genů pro tRNA a 10 rRNA v matrix jsou rozmístěny stovky kopií genomu kóduje jen některé podjednotky elektrontransportního řetězce společně s proteiny tvoří nukleoidy může mít 16 504 bp, kóduje 13 proteinů, 22 genů pro tRNA a 2 rRNA může mít 14 708 bp, kóduje 25 proteinů, 10 genů pro tRNA a 4 rRNA.
V endoplazmatickém retikulu probíhají posttranslační modifikace. Které? glykosylace fosforylace proteolýza oligomerizace.
Nádorové stroma jsou vlastní nádorové buňky jsou ostatní buňky nádoru slouží k výživě a transportu nádorových buněk.
SRP je heterotrimerní protein je ribonukleoprotein, skládá se z RNA a 6 proteinových podjednotek RNA má asi 300 bází pro rozeznání cílové sekvence je nutná podjednotka p2 p54 je důležitý pro rozeznání cílové sekvence RNA je dlouhá 492 bází slouží k transportu proteinů do ER je to heptamer, který slouží k transportu do peroxisomu.
Jaderný pór skládá se z nukleoporinů brání volné difúzi proteinů větších než 40 kDa tvoří místo kontaktu vnější a vnitřní membrány jeho prostřednictvím je propojena vnitřní a vnější membrána.
NLS: napojen na protein N-koncem C-koncem krátká sekvence s obsahem Arg a Lys krátká sekvence s obsahem Leu.
Na přechodu proteinu mezi membránou a vodným prostředím se vyskytují které aminokyseliny Tyr, Trp Met, Cys Val, Leu Asp, Glu.
O-glykosylace cukry jsou vázány na OH-skupinu Ser a Thr probíhá na vnitřní membráně ER prekurzory jsou fosforylované monosacharidy výjimečně na hydroxyprolinu na Cys a Met na Val a Leu probíhá na vnější membráně ER výjimečně může být glykosylován hydroxylysin.
Kinázy aktivační smyčka po fosforylaci brání navázání substrátu aktivační smyčka po fosforylaci umožňuje navázání substrátu aktivační smyčka se nachází v C-koncové α-helixové doméně aktivační smyčka se nachází v C-koncové β-listové doméně.
SNARE proteiny po splynutí váčku jsou rozpleteny AAA proteázou V-SNARE se retrográdním transportem vrací, recykluje jsou degradovány v lysozomu jsou výhradně transmembránové.
Transport RNA z jádra pouze export, nikdy ne import závislý na Ran-GTPáze RNA exportováno ve formě ribozomálních podjednotek export mRNA funkčně propojen se sestřihovými faktory.
Inhibitor splývání váčků pomocí v-SNARE a t-SNARE botulotoxin aflatoxin tetanotoxin digitoxin ouabain rotenon.
Vyberte pravdivá tvrzení o koncetracích iontů intracelulárně je více Na+ extracelulárně je více K+ extracelulárně je více Ca2+.
Transport proteinů do ER solubilní proteiny mají sekvenci KDEL membránové proteiny mají KKXX sekvenci .
Steroidní receptory Po vazbě na PM aktivují kinázy Po vazbě v cytoplazmě se translokují do jádra, kde regulují transkripci Jsou to TF váží steroidní hormony jako je tyroxin a kyselina retinová umístěny uvnitř buňky umístěny vně buňky mohou vstoupit do jádra a modulovat genovou expresi patří mezi ně receptory pohlavních hormonů.
Importin-β váže náklad s GTP-Ran váže náklad s GDP-Ran váže náklad v nepřítomnosti Ran-GTPázy potřebuje k transportu importin alfa.
Sfingolipidy skládají se ze sfingosinu, přes amino skupinu navázané mastné kyseliny a přes hydroxylovou skupinu navázanou polární část (cukr nebo např fosfocholin) skládají se ze sfingosinu, přes hydroxylovou skupinu navázané mastné kyseliny a přes amino skupinu polární část (cukr nebo např fosfocholin). ceramid je prekurzor sfingolipidů, za X má navázán jen H. Sfingosin má dlouhý řetězec s až 90 C.
Tvorba disulfidických můstků probíhá pouze v lumen ER je mezi sírami cysteinů a methioninů probíhá pomocí disulfid izomerázy.
Nádorové supresory zabraňují abnormální proliferaci a přenosu poškozené genetické informace inaktivace má recesivní charakter inaktivace má dominantní charakter.
Jak vypadá transportní systém TOM? komplex receptorů a kanálů na vnější mitochondriální membráně komplex receptorů a kanálů na vnitřní mitochondriální membráně Tom 40, Tom 22, Tom 5, Tom 6, Tom 7, Tom 70 Tom 50, Tom 20, Tom 5, Tom 8, Tom 4, Tom 61 Tom 40, Tom 22, Sam 50 nějaké tomy a Oxa 1 nějaké tomy a Sec61.
Ve tvorbě COPII váčků se uplatňuje malý GTP-vazebný protein. Který? Ras Rab Sar1 Ran.
GPI kotva uchycuje protein přes jednu se svých mannóz na jeho C-konci protein na kotvu přenesen přes GPI-transamidázou extracelulární intracelulární je připojena na N-konec proteinu skládá se z fosfatidylinositolu, 4 mannóz, N-acetylglukosaminu, fosfoethanolaminu vyskytuje se ve vnějším listu PM.
Sfingomyelin má jako polární skupinu oligosacharid fosfatidylcholin fosfoserin fosfocholin .
AAA proteázy jsou jen u eukaryot degradují transmembránové mitochondriální proteiny jsou to hexamery tvořící prstenec pracují za spotřeby ATP.
Scrambláza ruší symetrii v membráně přehazováním fosfatidylserinu do vnější membrány má úlohu při apoptóze je aktivovaná ROS patří mezi flopázy.
Protein pRb DNA-vazebný protein hraje důležitou roli v regulaci transkripčních faktorů je tumorsupresor je protoonkogen je regulován fosforylací je regulován degradací.
Bacteriorhodopsin je světlem poháněná protonová pumpa obsahuje aldehyd retinal má 7 transmembránových α-helixů tvoří dimer tvoří trimer.
Fosforylace na tyrosinu způsobuje signalizaci především sterickou interferencí způsobuje signalizaci především vytvořením nového vazebného místa neexistuje u prokaryot a nižších eukaryot k jejímu rozvoji dochází se vznikem mnohobuněčnosti vzniká se vznikem mnohobuněčnosti.
Pro transport proteinů do ER platí které z následujících? je výhradně kotranslační signální sekvence obsahuje hlavně aminokyselinu leucin (Leu, L) signální sekvence je na N-konci je nutná SRP .
Cytokinové receptory dimerizují po navázání ligandu jsou hlavně tyrosinové fosforylují STAT faktory asociovány s kinázami JAK.
V intermembránovém prostoru mitochondrií je cytochrom c apoptózu indukující faktor (Apaf) adenylát kináza kreatin kináza.
Ran GTPáza je v jádře ve formě Ran-GDP je v jádře ve formě Ran-GTP je v cytosolu ve formě Ran-GTP je v cytosolu ve formě Ran-GDP GEF je na cytosolické straně póru jako GAP se asociuje s euchromatinem .
Lipidy se podílejí na sortingu do váčků. Který z nich především cholesterol sfingosin fosfatidylinositol fosfatidylethanolamin fosfatidylcholin.
Laminy A a B se vytváří alternativním sestřihem B neexistuje v embryu na C-konci jsou isoprenylovány A a C se vytvářejí alternativním sestřihem fibrózní proteiny se strukturální a transkripční funkcí v jádře buňky lamin A a B vznikají z jednoho transkriptu vyskytují se u všech eukaryot lamin B není v embryonálních buňkách na C-konci mají izoprenylovou kotvu.
Co působí jako inhibitor Na+/K+ATPázy? rotenon digitoxin ouabain botulotoxin aflatoxin tetanotoxin.
Špatně sbalené proteiny v ER: co se s nimi děje? zůstávají v ER váže se na ně kalretikulin a kalcineurin jsou odbourávány ERAD dráhou jsou degradovány proteázami sídlícími v ER.
Proti nádoru působí vrozená imunita získaná imunita cytotoxické T-lymfocyty.
F1-podjednotka bakteriální ATP-syntázy je tvořena podjednotkami a, b, c je tvořena podjednotkami alfa, beta, gama, delta a epsilon v poměru 1:1:1:3:3 Alfa a Beta je v poměru 3:1 vůči ostatním je rotorem je statorem α, β , γ, δ, a ε podjednotky.
Cholesterol polární část tvoří karboxylová skupina zvyšuje rigiditu membrán společně se sfingolipidy se vyskytuje v membránových raftech ve zvýšené koncentraci stejně jako fosfatidylserin se vyskytuje hlavně ve vnějším listu membrány.
Vnitřní organizace jádra je členěná fosfolipidovou membránou není členěná fosfolipidovou membránou uprostřed jádra je euchromatin.
Transportní váčky COPII se uplatňují v retrográdním transportu clathrinové se uplatňují v endocytóze COPI v anterográdním transportu COPI využívají GTPázu ARF1.
Jak je nazýván prostor mezi membránami jádra? perinukleární periplazmatický internukleární.
Onkogeny geny s s potenciálem způsobení rakoviny vznik změnou exprese nebo jinou změnou protoonkogenů transformace genů pro proteiny ovlivňující růst a diferenciaci buněk je to dominantní změna .
Jaká je úloha mitochondrií při apoptóze? uvolňují cytochrom c tvoří apoptozom.
CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) je ABC přenašeč pro přenos Na+ pro přenos Cl-.
Acetylcholinový receptor muskarinového typu je spojen s trimérním G-proteinem je spojen s receptorem nikotinového typu.
Jaderná membrána je dvojitá vnější a vnitřní membrána jsou propojeny jadernými póry obě membrány jsou propojeny s lumen endoplazmatického retikula.
SKL se nachází na N-konci na C-konci.
Dávivý kašel (= černý kašel, pertussis) zapřičiňuje AB5 toxin Botulotoxin AD2 toxin.
Jak se tvoří CopII váčky Vazba na G protein ARF, pak sec Vazba na Sar1, pak navázání Sec23, Sec24, Sec31, Sec13.
Sirtuiny se účastní se regulace metabolismu mají deacetylázovou aktivitu mají jinou enzymatickou aktivitu.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.