Fyziologie živočichů

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - KREV

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/06/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
315. Krev: hematokrit je vyjádření hodnoty celkového objemu leukocytů v krvi kriterium rychlosti tvorby hematomů (kožní tlakový test) vyjádření hodnoty celkového objemu erytrocytů v krvi je u ženy v rozmezí 39 +/- 4 %.
316. Krev: onkotický tlak plasmy je 33 - 40 kPa větší než celkový osmotický tlak plazmy 3.3 - 4 kPa spoluodpovědný za udržení stálého tlaku krve.
317. Krev: plazmatické bílkoviny dělíme na albuminy, globuliny a fibrinogen, přičemž je nejvíce albuminů albuminy, globuliny a fibrinogen, přičemž je nejvíce globulinů albuminy, globuliny a fibrin, přičemž je nejvíce albuminů albuminy, globuliny a fibrinogen, přičemž je fibrinogenu nejméně.
318. Krev: vyberte správné(á) tvrzení všechny krevní elementy vznikají z multipotentních kmenových buněk myeloblasty nejsou prekurzory granulocytů monocyty se v tkáních mění v makrofágy megakaryocyt je prekurzorem trombocytů.
319. Krev: bilirubin (žlučové barvivo) je v plazmě vázán na albumin a není filtrován v ledvinách do moči především produkt rozpadlých erytrocytů, nevzniká v plazmě obsažen v koncentraci 0.58 - 1.76 mmol/l v plazmě obsažen v koncentraci 3.3 - 18.0 umol/l.
320. Krev: pH krve je u venózní krve vyšší než u arteriální je u venózní krve nižší než u arteriální je, klesne-li pod 7.0, či stoupne-li nad 7.8, již neslučitelné se životem nemá pro arteriální krev normální hodnotu 7.4.
321. Krev: hydrogenuhličitanový systém netvoří kyselina uhličitá a hydrogenuhličitan v poměru 20:1 není hlavní nárazníkový systém krve snižuje hladinu CO2 v krvi tvoří kyselina uhličitá a hydrogenuhličitan v poměru 20:1.
322. Krev: erytrocyt je bezjaderná buňka, která pozbyla organel, má tvar bikonkávního terčíku o průměru asi 7.8 mikrometru, je schopna deformace je stranově bikonvexní, bez organel slouží k transportu dýchacích plynů, má některé organely nemá v membráně Na-K pumpu ani pumpu kalciovou.
323. Krev: k erytrocytární hemolýze dochází v prostředí hypertonickém vlivem tukových rozpouštědel vlivem silných zásad či kyselin v prostředí hypotonickém.
324. Krev: hemoglobin může vázat čtyři molekuly O2 za vzniku oxyhemoglobinu se mění redukcí trojmocného železa na dvojmocné na methemoglobin, který pozbývá schopnost transportovat O2 je z 96% tvořen bílkovinou globinem je obsažen v jednom litru mužské krve v množství 135-170g, v erytrocytu v množství 23-32pg (barevná hodnota).
325. Krev: retikulocyty se nazývjí epitelové buňky rete testis obsahují jádro i organely tvoří terminální fázi erytrocytů před jejich zachycením ve slezině a následnou fagocytózou jsou bezjaderné buňky, obsahující zbytky organel, a jejichž maturací vznikají zralé erytrocyty.
326. Krev: feritin je bílkovina je hlavní zásobní forma železa v organismu je hlavní transportní forma železa v organismu se v játrech, slezině a kostní dřeni žen vyskytuje v podstatně větší koncentraci než u mužů.
327. Krev: erytropoetin se nevyskytuje v lymfě se tvoří v ledvinách (90%) a v játrech (10)% se tvoří v nadledvinách a ve slezině je hormon,jehož hladina je nepřímo úměrně závislá na koncentraci O2 ve tkáních.
328. Krev: metoda Fahreus-Westergrenova je určena k měření arteriálního tlaku krve stanovuje rychlost sedimentace erytrocytů poskytuje u zdravých dospělých osob hodnoty v rozmezí: muži: 2-5 mm/h; ženy:3-8 mm/h se používá ke stanovení krevního obrazu.
329. Krev: 150-300 x 109/l krve udává počet trombocytů neudává počet trombocytů udává počet erytrocytů neudává počet erytrocytů.
330. Krev: hemofilie A vzniká důsledkem chybění na vitaminu E závislého faktoru II chybění v játrech tvořené komponenty faktoru VIII karence vápníku (faktor IV) chybění faktoru IX - Christmasova.
331. Krev: vyberte správné(á) tvrzení o hemokoagulaci její poslední fáze zahrnuje štěpení fibrinogenu trombinem na fibrin její poslední fáze zahrnuje polymeraci fibrinogenu trombinem na fibrin je nezávislá na přítomnosti vápenatých iontů je závislá na přítomnosti hořečnatých iontů.
332. Krev: heparin je důležitý koagulační faktor produkt žírných buňek, schopný ve spolupráci s antitrombinem III účinně blokovat koagulační kaskádu proliferační faktor v játrech, zabezpečující jejich regenerační schopnost ve svých účincích neutralizován destičkovým faktorem 4, což umožňuje lokální průběh hemokoagulace v místě poranění.
333. Krev: určete, zda pro krevní skupiny platí nositel skupiny AB vlastní aglutinogen A i B nositel skupiny 0 má antigen H (nemá aglutinogen A ani B) vlastník skupiny 0 má aglutinogen A i B vlastník skupiny A má aglutinogen 0.
334. Krev: k tvorbě protilátek vedoucí k inkompatibilitě v systému Rh mezi matkou a plodem může dojít je-li matka Rh-pozitivní, otec Rh-negativní nemá-li matka antigen D je-li matka Rh-negativní, otec Rh-pozitivní má-li matka antigen D.
335. Krev: křížová zkouška malá je mísení plazmy dárce s krvinkami příjemce - je vždy negativní velká je mísení plazmy dárce s krvinkami příjemce malá i velká musí být pro zjištění snášenlivosti vždy pozitivní velká je mísení krvinek dárce s plazmou příjemce - velká i malá mají být při snášenlivosti negativní.
336. Krev: slezina nepatří u dospělých osob ke krvetvorným orgánům je krvetvorným orgánem od 4. do 6. měsíce prenatálního vývoje člověka může být v určitých případech zdrojem krvetvorných kmenových buněk je orgánem krvetvorby v 45.- 55. týdnu nitroděložního života lidského plodu.
337. Krev: slezina je hlavní složkou mononukleárně fagocytárního systému nedodává krev do portálního oběhu neobsahuje v červené dřeni žilní splavy (sinusy) se zásadně podílí na odstraňování starých či požkozených erytrocytů.
338. Krev: srážení krve lze uměle podpořit hirudinem, šťavelanem, citrátem, heparinem či trombinem zvýšením teploty, tkáňovým faktorem, trombinem či hirudinem přidáním pektinových látek, některých hadích jedů, trombinem či zvýšením teploty trombinem, tkáňovým faktorem či hirudinem.
339. Krev: erytrocyty obsahují 80 % vody, 20 % sušiny (95 % sušiny tvoří hemoglobin) bílkoviny speciálního skeletu, který umožňuje změnu tvaru mitochondriální DNA 60 % vody, 40 % sušiny (95 % sušiny tvoří hemoglobin).
340. Krev: který prvek v lidském organismu lze charakterizovat těmito hodnotami: 3,5 - 4 g v celém těle, 4 % obsahují svaly, 1 % enzymy, 15 - 30 % je ho ve formě zásob a 65 - 70 % koluje v krvi Mg Fe P K.
341. Krev: plazmin je obsažen v plazmě ve formě plazminogenu, jenž je štěpen na plazmin endotelovými aktivátory štěpí fibrinogen na fibrin je hlavním fibrinolytickým enzymem se v žádné podobě nenachází v krevní plazmě.
342. Krev: Stuartův-Prowerův faktor je hemokoagulační faktor IV syntetizován v ledvinách se tvoří v játrech pouze za přítomnosti vitaminu K je hemokoagulační faktor X.
343. Krev: acidózou nazýváme pH arteriální krve nižší než 7.36 pH arteriální krve od 7.36 do 7.4 pH venózní krve nižší než 7.36 pH venózní krve od 7.36 do 7.4.
344. Krev: alkalóza je akutní otrava silnou zásadou pH krve vyšší než 7.44 in vivo limitována horní hranicí pH 7.8 pH moči vyšší než 8.
345. Krev: o globulinech platí jsou nejrozšířenější jako α - imunoglobuliny dělí se na alfa, beta a gama globuliny mají, zvláště gama globuliny, nezastupitelnou roli v obraně organismu proti infekci jsou po albuminech druhou nejzastoupenější skupinou plazmatických bílkovin.
346. Krev: dekalcifikace je proces, při němž se vysrážením vápenatých solí vyřazují Ca2+ ionty z krve je vyvázání kalia z kostní matrix (řešetlení) se provádí šťavelanem vápenatým se dosahuje nejčastěji působením šťavelanu draselného či citrátu sodného.
347. Krev: sedimentační rychlost erytrocytů je nepřímo úměrná suspenzní stabilitě krve přímo úměrná suspenzní stabilitě krve u zdravých mužů 2 - 5 mm za 1 hodinu u zdravých mužů 2 - 5 cm za 1 hodinu.
348. Krev: pronormoblast a) je prekurzorem lymfocytů b) je prekurzorem retikulocytů c) je prekurzorem erytrocytů d) a) i b) neplatí.
349. Krev: krvetvorná kmenová buňka je produktem dělení progenitorové buňky schopná dát vznik všem krevním buňkám kromě megakaryocytů i u plodu lokalizována pouze v kostní dřeni nadána schopností sebeobnovy a diferenciace.
350. Krev: progenitorové buňky jsou produktem dělení kmenové buňky schopny diferenciace na prekurzory krvinek neschopny diferenciace na prekurzory krvinek prekurzory pouze erytrocytů.
351. Krev: vitamin B12 je vstřebáván žaludeční sliznicí je potřebný pro dělení a zrání krvinek, při poruše jeho vstřebávání v tenkém střevě vzniká zhoubná (perniciózní) anemie obsahuje měď obsahuje kobalt.
352. Krev: která čísla týkající se erytrocytů jsou správná? v krvi dospělého člověka jich cirkuluje asi 23 - 30 biliónů denně se jich vytvoří okolo 200 miliard jejich povrch měří asi 130 - 140 mm mají tloušťku 0,026 mm.
353. Krev: protoporfyrin IX spolu s centrálním atomem jednomocného železa tvoří nebílkovinnou složku hemoglobinu zaujímá asi 50 % molekuly hemoglobinu je konstantní pro všechny lidské hemoglobiny spolu s centrálním atomem dvojmocného železa vytváří barevnou skupinu - hem.
354. Krev: karboxyhemoglobin se rozpadá za uvolnění hemoglobinu 200 krát pomaleji než oxyhemoglobin nemůže vázat kyslík vzniká navázáním oxidu uhelnatého (CO) na hem hemoglobinu má schopnost vázat O2 pouze sníženou.
355. Krev: karbaminohemoglobin je charakterizován vazbou CO2 na železo hemu není schopen vázat kyslík vzniká navázáním CO na amino-skupiny hemu má sníženou schopnost vázat O2.
356. Krev: 7 - 8 g hemoglobinu se denně rozpadá denně vytvoří rozpadá za hodinu vytvoří za hodinu.
357. Krev: působí-li na hemoglobin oxidační činidla oxiduje se dvojmocné železo na trojmocné za vzniku metylhemoglobinu vzniká methemoglobin - látka schopná vázat pouze 50 % O2 oproti hemoglobinu vzniká methemoglobin, který již není schopen vázat ani uvolňovat kyslík ani jedna z daných možností není pravdivá.
357. Krev: působí-li na hemoglobin oxidační činidla oxiduje se dvojmocné železo na trojmocné za vzniku metylhemoglobinu vzniká methemoglobin - látka schopná vázat pouze 50 % O2 oproti hemoglobinu vzniká methemoglobin, který již není schopen vázat ani uvolňovat kyslík ani jedna z daných možností není pravdivá.
358. Krev: pro krvetvorbu platí kmenové buňky se vyskytují i v místech, kde v dané periodě krvetvorba neprobíhá vyžaduje speciální podpůrnou tkáň - krvetvorné mikroprostředí pro její průběh je nutná přítomnost cytokinů - rozpustných mediátorů, kontrolujících růst, diferenciaci a funkci krevních buněk nikdy neprobíhá v GITu.
359. Krev: aminokyseliny se v krvi nikdy nevyskytují nacházejí pouze při patologických stavech nalézají jenom u hlavonožců (Cephalopoda) vyskytují v koncentraci 0.2 - 0.4 g/l.
360. Krev: nebílkovinný dusík se v plazmě nachází o koncentraci 0.2 - 0.4 g/l tvoří 1 - 2 % celkového dusíku v plazmě se v při selhání ledvin z plazmy urychleně vytrácí je z velké části v plazmě zastoupen ve formě močoviny, kyseliny močové, kreatininu a kreatinu.
361. Krev: lipémie je při koncentraci 4 - 6 g/l na lačno signifikantní pro steatózu a některé typy lipidóz má na lačno fyziologickou hodnotu asi 40 g/l má na lačno fyziologické rozmezí 4 - 10 g/l je nezbytná pro přenos tuků z tenkého střeva do cílových tkání.
362. Krev: o plazmatických bílkovinách platí v celé plazmě je jich okolo 200g udržují si konstantní hladinu (nemohou být mobilizovány ani při dlouhodobém hladovění) mohou přijímat či uvolňovat vodíkové ionty, mají tedy vliv na udržení stálého pH krve jejich hladina se pohybuje v rozmezí 6 - 8 g/l.
363. Krev: osmotický tlak plazmy zajišťují především kationty draslíku, vápníku a magnesia činí 690 kPa ovlivňují zvláště elektrolyty, jako jsou sodík, chloridy a hydrogenuhličitany činí 330 kPa.
364. Krev: chybný údaj o erytrocytech jest žijí 120 hodin jsou obdařeny schopností pronikat endotelem a stěnou cévní do tkání (diapedézou) celkové jejich množství se obnoví průměrně 3 krát za rok žijí 120 dní.
365. Krev: plazma krevní činí asi 15 % hmotnosti dospělé osoby nemá u dospělého člověka objem asi 2.8 - 3.5 litru obsahuje 80% vody obsahuje 8 - 9 % rozpuštěných látek.
366. Krev: glykémie se při hodnotách nad 5 mmol/l neslučuje s životem není na lačno (normálně) 4,4 - 6,7 mmol/l je při trvalém zvýšení nad 7 mmol/l signifikantní pro některé choroby (diabetes) zajišťuje trvalý přísun glukózy potřebným tkáním, zejména CNS.
367. Krev: fetální hemoglobin je do 32. týdne těhotenství hlavní hemoglobin plodu je od 32. týdne těhotenství hlavní hemoglobin plodu je nahrazován hemoglobinem dospělých ještě v průběhu asi šesti měsíců po narození plní svou funkci do 2. roku věku postnatálního života.
368. Krev: pronormoblast a normoblast jsou součástí vývojové řady T-lymfocytů erytrocytů monocytů megakaryocytů.
369. Krev: urči, které dva elementy se spolu vyskytují v jedné vývojové řadě monoblast a b-lymfocyt myeloblast a megakaryocyt myeloblast a granulocyt normoblast a makrofág.
370. Krev: apolipoproteiny, hemopexin, transferin, ceruloplazmin a transkortin patří mezi globuliny plazmatické bílkoviny globuliny, kromě transkortinu plazmatické bílkoviny, s vyjímkou apolipoproteinů.
371. Krev: 3,8 - 5,1, 137 - 147, 0,75 - 1,25, 2,25 - 2,75 jsou (v mmol/l) fyziologické koncentrace důležitých prvků vyskytujících se (nejčastěji ve formě iontů) v krevní plazmě. Správné pořadí podle uvedených koncentrací je Na, K, Ca, Mg K, Na, Ca, Mg Mg, Na, K, Ca K, Na, Mg, Ca.
372. Krev: transport tyroxinu, trijodtyroninu a vitaminu A je funkce charakteristická pro prealbumin alfa1 - globulin preambulin albumin.
373. Krev: pro syntézu hemu je nezbytný vitamín K riboflavin vitamín B6 pyridoxin.
374. Krev: železo v lidském organismu je vstřebáváno v tenkém střevě se může vylučovat de facto neomezeně (není tedy nutné řízené vstřebávání) je denně potravou přijímáno v množství asi 10 - 20 mg se v krvi váže na transportní bílkovinu - feritin.
375. Krev: při poranění cévní stěny se jako první aktivují trombocyty. Jejich činnost lze charakterizovat několika kroky, které probíhají v pořadí (uvedeno vždy jen několik prvních dějů) adheze, stabilizace fibrinu, agregace, tvorba zátky adheze, změna tvaru, agregace, uvolňovací reakce agregace, adheze, konzolidace zátky, stabilizace fibrinu stabilizace fibrinu, adheze, koagulace.
376. Krev:ADP (v souvislosti s hemostázou) znamená antitrombinový dekoagulační poločas označuje agregačně působící adenozindifosfát je secernován trombocyty při tzv. uvolňovací reakci označuje antiagregačně působící adenozindifosfát.
377. Krev: protein C je významný protisrážlivý faktor, tvořený v játrech a závislý na vitaminu K přítomen v cirkulují krvi, eventuelně navázán na endotel pro život nepostradatelný (chybí-li kongenitálně, ukončují trombózy předčasně existenci novorozence) důležitý prvek hemokoagulační kaskády.
378. Krev: provizorní hemostatická zátka vzniká především činností trombocytů je tzv. červený trombus není tzv. červený trombus je destičkový (bílý) trombus.
379. Krev: není-li proakcelerin fakultativní kontraktilní protein nahrazující systém aktino-myozinový při vyčerpání Ca-iontů, je tedy správně je charakteristika uvedená v zadání koagulační faktor VII tvořen v játrech koagulační faktor V.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.