Fyziologie živočichů

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - REGULACE

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/03/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
1.Regulace: Pro všechny formy života je třeba kolika prvků? 16 32 6 27.
2. Regulace: 100 % voda (H2O) je kolika molární (mol/l)? 8,4 16,8 24,3 55,5.
3.Regulace:V živočišné buňce jsou tři typy velkých molekul.Které? bílkoviny a tuky polysacharidy a nukleové kyseliny cytoskelet a mastné kyseliny bílkoviny.
4.Regulace:V membráně mají fosfolipidy většinou dva nepolární konce (tvořené glycinovými zbytky) a jeden polární jeden nepolární konec (tvořený dvěma mastnými kyselinami) a jeden konec polární dva polární konce (tvořené dvěma fosfáty) a jeden nepolární (nenasyc. mastná kyselina) jeden nepolární konec (tvořený fosfátem) a jeden polární (tvořený dvěma nasyc.mastnými kyselinami).
5.Regulace: Fosfatidylcholin se také nazývá lecithin je vlastně fosfatidylglycerol obsahuje SH skupinu může obsahovat nenasycené mastné kyseliny.
6.Regulace:Cholesterol je derivát cyklopentanoperhydrofenantrenu je základem pro steroidní hormony a žlučové kyseliny je součástí většiny plasmatických membrán obsahuje COOH skupinu na C3, která je polární a činí z cholesterolu slabou amfifilní látku.
7.Regulace:Integrální membránové bílkoviny spojují podélně v membráně dva cholesteroly procházejí membránou napříč a jsou pevně zanořeny do dvojvrstvy mohou být od membrány odděleny jen silnými detergenty a org.rozpouštědly nejsou to glykoproteiny (nemají cukerné zbytky).
8.Regulace:Síly gravitační a elektrické jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti přímo úměrné součinu hmotností nebo velikostí náboje příčinou stahu myosinu přímou příčinou dvojvrstevné struktury membrány.
9.Regulace:v buňce se uplaťnují síly silných interakcí elektromagnetické gravitační slabých interakcí (radioaktivita).
10.Regulace:tíha je součinem množství látky a zrychlení závisí na okolí, nejčastěji na gravitačním poli je síla, kterou je objekt přitahován zemským gravit.polem nezávisí na hmotě objektu.
11.Regulace: hmota má tyto obecné vlastnosti gravitaci radioaktivitu setrvačnost schopnost anihilace.
12. Regulace: potenciální energie U se rovná m.g.h (h nebo d je vzdálenost od referenč. bodu, např.povrch Země) se rovná m.c2 se rovná 2pí.r ^3/ m.g vzniká m.j.v nabitých částicích v elektr. poli jiných částic.
13.Regulace: Druhy potenciálů, které mají kvantitativní význam pro fyziologii: mechanický chemický a elektrochemický termodynamický redox potenciál.
14.Regulace: Práci lze obecně vyjádřit dvojím způsobem: jako rozdíl energie ve dvou místech časoprostoru jako rozdíl potenciálů jako součin intensivního a extensivního parametru jako součin objemu a náboje.
15.Regulace: Síla je gradient potenciálu gradient součinu práce a energie m.j.rozdíl mezi kinetickou a potenciální energií (tzv. Lagrangián, v konservativní soustavě např.tlak = síla na plochu) rozdíl hmotností dvou těles v dotyku.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.