Geoinformatika - databáze

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Geoinformatika - databáze

Description:
Geoinformatika

Author:
Tibor
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
K základním složkám databázového systému patří: grafické uživatelské rozhraní data slovník dat programovací prostředí definiční a dotazovací jazyk.
K základním složkám databázového systému nepatří? grafické uživatelské rozhraní data slovník dat programovací prostředí definiční a dotazovací jazyk.
Jaký typ databáze je vhodný pro soubor o .......... počtu objektů: mnoho vazeb velmi málo vazeb jednosměrné vazby.
Jaký typ databáze je vhodný pro soubor o malém počtu objektů se složitými vzájemnými vazbami?.
Pro geodatabázi s velkým množstvím objektů s minimem vzájemných vazeb jsou vhodné databázové systémy?.
Čím se post-reační databáze liší od relační ? možnost definice vlastních datových typů nemožnost definice vlastních datových typů.
Co musí mít GDBMS (Generic DataBase Management System) proti DBMS (database management system; je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty)? nadstavba DBMS o geografickou informaci, datové typy a funkce na ukladání a analýzu geodat.
Pizza model geometrie: hrana nese informaci o levém a pravém polygonu je typem topologicko- vektorového modelu geometrie používá planární graf jedna vrstva (datový kontejner) obsahuje překrývající se objekty.
TIN tzv. 2,5D reprezantace je pravidelně členěné pole je nepravidelně členěné pole trojůhelníkový pokrv zájmového území.
Co je Delauayova triangulace? takto vymezené trojúhelníky nad sadou bodů mají přibližně stejnou velikost jeden ze způsobů tvorby TIN jiný výraz pro TIN opsaná kružnice trojúhelníka nesmí obsahovat další bod komplementární operace k Thiessenovým polygonům.
Prostorový index: upořádává geodata je možné vytvořit ke každému atributu objektu zmenšuje počet testování prostorových predikátů zmenšuje počet testování predikátů.
planární graf Je konstrukčním prvkem topologicko-vektorových modelů žádné 2 hrany se neprotínají všechny hrany se protínají.
Které modely jsou vektorové? Spaghetti Pizza dynamická segmentace hierarchický + topologický model Burger.
Reprezentanty mapového pole jsou následující modely geometrie: dynamický segmentovaný topologicko vektorový model grid TIN spaghetti model.
Který z následujících modelů geometrie neobsahuje přímo tvar? grid spaghetti dynamická segmentace TIN.
Který z následujících modelů geometrie neobsahuje topologii? spaghetti pizza.
WKT textový popis geodat textový popis geometrie výsledek OGC ...SQL grafický formát.
Mapová algebra používá vektorové reprezentace geodat se vztahuje ke grid modelu využívá maticové operace je mechanismus dotazování geodat.
Základní složky geometrie jsou: poloha (lokace) pořadí tvar topologie plocha.
Minimální ohraničující pravoúhelník (MBP,envelope) objektu: má strany kolmé nebo rovnoběžné se spojnicí dvou nejvzdálenějších vektorů objektu je nejmenší pravoúhelník obsahující tento objekt má strany rovnoběžné se souřadnicovými osami je nejmenší pravoúhelník obsažený tímto objektem má strany kolmé nebo rovnoběžné se spojnicí dvou nejvzdálenějších bodů objektu.
Fokální funkce mapové algebry pracují s vzorem sousedních buněk pracují se zónami sousedních buněk slouží k úpravě hodnoty buňky s ohledem na sousedy jejich synonymem ve zpracování obrazu je filtr.
K základním prvkům overlay algebry patří? operace buffer operace prostorového spojení operace overlay výstupní grid matice.
GIS rozšiřuje IS o : mapové rozhraní prostorové operace (geo...cosi) správu databáze indexování.
GIS převzal z kartografie prezentace geodat způsob dotazování formu uložení dat metody analýzy geodat základní datový model.
Co přebrala geoinformatika z kartografie? analýza reprezentace-jak dělat mapy datový model.
Oběžné dráhy pro GPS sure efemeridy.
Modelování se od experimentální analýzy liší: potřebuje programo....... tvorbou nových geodat nepoužívá.....
Nejkratší spojení bodů: síťové analýzy mapová algebra (nezaklikávat) Je tam ještě jedna možnost, která je správně, ale nikdo nějak neví jaká....
bodové pole patří mezi prvky?.
Co patří do geoinformačních věd? Kartografie DPZ Geodézie GPS.
Geografická informace je? informace o jevech reálného světa obsahující prostorovou složku informace o jevech reálného světa neobsahující prostorovou složku Geodata = záznam geografické informace interpretace geodat a informace o jevu, který lze vymezit na zemském povrchu interpretace geodat a informace o jevu, který nelzelze vymezit na zemském povrchu.
soubor hodnot popisujících geometrii a tématické atributy sledovaného jevu?.
Rozdíl mezi datovým modelováním a prostorovým dotazováním? vznik nových prostorových objektů + proces transformace prostorových objektů do jiných jak si vyměňovat geodata + jsme schopni numericky vyjádřit počet určité složky v databázi.
Fokální (ložiskový, lokální, částečný) funkce mapové algebry? pracují se vztahem sousedních buněk nepracují se vztahem sousedních buněk slouží k úpravě hodnoty buňky s ohledem na sousedy slouží k úpravě hodnoty buňky bez ohledu na sousedy jejich synonymem ve zpracování obrazu je filtr jejich synonymem ve zpracování obrazu není filtr.
Co patří mezi rastrové modely? grid model volex spaghetti pizza.
teorie výpočetního zpracování geografické informace. Toto je stručná charakteristika pro.....? (v 1. pádě).
Míra přemaskování grafického prvku se nazývá?.
jaké vědy se podílí na rozvoji teorie zpracování informací vztažených k zemskému povrchu?.
Mezi geoinformační vědy patří kartografie statistika informatika geodézie DPZ.
Jaké služby má Galileo zcela zdarma? pouze základní službu - Open service všechny služby.
Jak přesné jsou geodetické GPS? s přesností na milimetry s přesností na centimetry s přesností na decimetry s přesností na metry.
S jakou přesností určíte polohu pomocí turistických přijímačů GPS? s přesností na milimetry s přesností na centimetry s přesností na decimetry s přesností na metry.
Základna Galileo v EU? Německo – Oberpfaffenhofen Německo – Mnichov Belgie - Brussel Švýcarsko - Winterthur Švýcarsko - Bazilej.
Kdo spravuje galileo? ESA Evropská komise NASA EVA.
Jaké kódy vysílají družice GPS? P, C/A P, B/A S, C/A S, B/A.
Kde je Křovákovo zobrazení nejpřesnější? Zakarpatská Ukrajina Západní Čechy Střední Slovensko Morava.
V jakých souřadnicích měří GPS? v geocentrických souřadnicích φ,λ v geocentrických souřadnicích Ψ,Ω v geocentrických souřadnicích α,β.
mnohostěn, který může být různě tvarovaný a vytvářen více stěnami.
Co je to multipath? faktor přesnosti GPS; =odraz od okolí řeší se pomocí speciálních antén jedna z funkcí navigačního systému Galileo jedna z funkcí navigačního systému Glonass.
Jak se jmenuje projekt EU pro určování polohy pomocí družicového navigačního systému?.
Jaký navigační systém vytvořili Rusové?.
Jaký navigační systém vytvořili Číňané?.
Jaký navigační systém vytvářejí Indové?.
Kde nemá GPS signál v budově v autě ve městě na Slovensku.
Co ovlivňuje GPS? problémy s měřením v zástavbách problémy s měřením v podzemí multipath atmosféra-ionosférická a troposférická refrakce počet viditelných družic.
K čemu slouží řídící segment GPS? k řízení družic k monitorování družic k uchování přesného času.
Základní vzdálenost mezi vrstevnicemi se nazývá?.
Kolik je potřeba minimálně viditelných družic pro určení polohy ve 3D? 2 3 4 5.
Z kolika GPS družic je principielně třeba přijímat signál, abych mohl vypočíst polohu? 2 3 4 5.
V čem se hlavně liší turistické a geodetické přístroje GPS? v přesnosti určení polohy v pořizovací ceně v rozměrech.
Kdyyž hovoříme o vědách, které se podílí na rozvoji teorie zpracování informací vztažených k zemskému povrchu, tak hovoříme o vědách ............. ?.
Mezi základní gis otázky patří: Jaký prostorový vzorec lze vypozorovat Kde se nachátzí vybraný objekt Kolik je objektů v databázi Jaká je průměrná hodnota vybrané vlastnosti sledovaného jevu.
K pružné transformaci potřebujeme polynom transformační rovnici elipsoid identické body.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.