Hrad v karpatech

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Hrad v karpatech

Description:
hrad v karpatech

Author:
AVATAR

Creation Date:
05/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Atom C obsahuje pouze protony a eletrony pouze protony a nukleony protony, neutrony a elektrony nukleony a elektrony.
Atomy se stejným počtem protonů a rozdílnym počtem neutronů se nazývají izotopy izotypy nuklidy nukleotidy.
Hlavní kvantové číslo n určuje tvar a energii orbitalu charakterizuje rotační pohyb elektronů určuje příslušnost elektronu k jedné energetické vrstvě určuje orientaci orbitalu v prostoruu.
l=1 stav nebo elektrony f d p s.
mezi ušlechtilé (volné) formy energie patří elektrický proud chemická energie teplo ani jedna z uvedených možností.
Seřaďte prvky podle jejich vzrůstající hustoty Fe Ag Pb Hg Au Ag Au Fe Hg Pb Ag Fe Au Hg Pb Fe Ag Pb Au Hg.
Separační metoda, jež rozděluuje kapalné látky na základě rozdílu bodu varu destilace difuze osmoza extrakce.
Vyberte pravdivé tvrzení pro rozpustnost fosfolipidů ve vodě za lab. teploty jsou dokonale rozpustné, tvoří pravé roztoky jsou téměr nerozpustné, protože jejich molekula jje kompletně hydrofobní rozpouští se omezeně za tvorby micelárních roztoků jsou dokonale rozpustné, protože jejich molekula kompletně hydrofilní.
Aktivitní koeficient při výpočtu pH lze s přijatelnou mírou nepřesnosti zanedbat u velky zředěných velmy koncentrovaných nasycených přesycených.
Iontová sílá roztoku je funkcí koncentrace rozpuštených látek je funkcí náboje rozpuštených látek se užívá při výpočtu aktivitního koefientu je zanedbatelná v případě všech koncentrovaných roztoků.
Pro reakce vratné platí výchozí látky reagují za vzniku různých produktů produkt reakce je výchozí látkou reakce následující z reaktantů vznikají produkty a současně z produktů zpet reaktanty ani jedna není spravná.
Arrheniova rovnice TVAR TEPLOTA.
Katalyzátor po skončení reakce se změní jeho struktura může zvýšit rychlost chemické reakce zpravidla zvyšuje aktivační energii katalyzované reakce vede reakci jiným reakčním mechanismem.
První termodynamický zákon je zákon zachování tepla je zákon zachování energie je popsán rovnicí deltaU= Q - W je popsán rovnicí delta U = Q + W.
Entalpie není stavová funkce zavádí se pro děje izotermické zavádí se pro deje izobarické vztah H = U +pV.
Rovnováha chemické reakce znamená konstatní složení reakční směsi při daných podmínkách má dynamický charakter je kvantitativně vyjádřená rovnovažnou konstantou závisí na velikosti aktivační energe.
Aktivační energie reakce má vztah k rychlosti chemické reakce je ovlivněná přitomností katalyzátoru zavisí na reakčním teple zavisí na rovnovažné konstantně.
Difuze je formálně opakem osmozy je samovolný přechod částic látky z míst s větší koncentrací do míst s menší koncentrací je přechod rozpouštedla přes polopropustnou membranu je formálně opakem dialýzi.
Mírou rozputnosti látky je koncentrace jejího nasyceného roztoku při daných podmínkách hodnota jejího solvatačního tepla množství tepla, které se uvilní při rozpouštení množství látky, které zustane nerozpuštené v nasyceném roztoku.
Reakce Ag+ + Cl - > AgCl je rozkladná srážecí intová radikálová.
Radikál obsahuje nepárový elektron muže vzniknout homolytickým štepením kovaletní vazby jde vždy o ion je zpravidla reaktivní částice.
Při redukci oxdační číslo se zvětšuje dochází k přenosu protonů redukovaná látka přijímá elektrony mění se elektronová konfigurace.
aby podle srážkové teorie mohla probehnout reakce mezi dvěma částicemi, musí být splněny následující podmínky částice jsou vhodně orientované srážka ma dostatečnou energii okolí má dostatečnou termodynamickou teplotu koncentrace produktu je nízká.
Aktivováný komplex vzniká při přibližování molekul k sobě a oslabování vazeb uvnitř nich vzniká pouze v přítomnosti katalyzátoru vzniká po absorpci záření reaktantem je komplex reaktantu s radioaktivním izotopem.
uvažujeme dej, který probíhá v pevně uzavřené nádobě, přes steny se může předávavt teplo, takový děj je nutně izotermický izobaricky izochorický adiabatický.
uvažujeme děj, ktekrý je v nádobě izolované od okolí, aby nemohlo docházet k výměne tepla, takový děj je nutně izotermický izobrický izochorický adiabatický.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.