Marketing pro informatiky

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Marketing pro informatiky

Description:
Závěrečný test

Author:
AVATAR
Tolkacheva Vasilisa
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/12/2017

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Percepční mapa jest: graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích. má typicky jen jednu osu. se v marketingové praxi nevyužívá.
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů. Ano Ne.
Extenze značky: je rozšíření propagace značky do nových médií může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment. ​může skončit tzv. rozředěním značky.
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu Ano Ne.
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations. Ano Ne.
Typickým nástrojem media relations je product placement. Ano Ne.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami. Ano Ne.
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí. Ano Ne.
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka. Ano Ne.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? Distribuce Targeting Produkt Prodej .
Marketing je možné ztotožnit s prodejem. Ano Ne.
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky Ano Ne.
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce Ano Ne.
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích. Ano Ne.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: Strategii prémiových cen Lokální strategii Strategii rozvoje trhu Strategii penetrace trhu.
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: Definování podnikových cílů Definování poslání firmy Kontrola Plánování.
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl. Ano Ne.
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost: Televizor Sůl osobní počítač oblek .
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník jednoduchost stanovení ceny těsná vazba na náklady firmy těsná vazba na ceny konkurence.
Mezi základní techniky dotazování patří: projektivní techniky a focus group dotazování primární a sekundární dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované experiment, pozorování a skupinový rozhovor.
Výzkum prováděný ad hoc: je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel. je výzkum prováděný pro jediného zadavatele. je výzkum prováděný s periodickým opakováním.
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí životní styl osobnost náboženství příjem.
Segmentace trhu spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit. rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků. spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: měl by být dostupný. měl by být dostatečně rozptýlený. měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní. měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně Ano Ne.
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích Ano Ne.
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na: domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce. skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup. zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje. zahraniční trh, a to výhradně.
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem využití většího množství distribučních mezičlánků.
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace Ano Ne.
Jeden z následujících výroků není správný. Který? když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztrát.
Osy bostonské matice znázorňují: Horizontální osa - relativní tržní podíl Vertikální osa – cena Horizontální osa – poptávka ​Vertikální osa - tempo růstu trhu.
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu slabá konkurence zrychlující se tempo růstu prodejů odchod konkurence z trhu velké objemy prodeje.
33. Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií objem prodejů a relativní tržní podíl relativní tržní podíl a cenová úroveň relativní tržní podíl a tempo růstu trhu objem prodejů a tempo růstu trhu.
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky Ano Ne.
Co-branding je označením pro situaci, kdy se dvě či více značek spojí ve společném produktu Ano Ne.
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco Ano Ne.
Marketingové mikroprostředí je: faktor, který firma může přímo ovlivňovat. faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat. možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: ​Kultura se přenáší z generace na generaci. Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti. Kultura je naučená. Kultura je vrozená.
Tzv. výrobní koncepce je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů. je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou. je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou. je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.
Tzv. marketingová koncepce se: zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování. zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. zaměřuje primárně na konkurenci. zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.
Strategie rozvoje trhu znamená: Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty.
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? kvalitní management podniku posilující konkurence růst poptávky silná značka podniku.
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: Kontrolu plnění marketingového plánu Implementaci marketingového plánu Realizaci marketingového plánu Situační analýzu.
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu. Ano Ne.
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické. Ano Ne.
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl. Ano Ne.
První etapou cíleného marketingu je výběr vhodného marketingového mixu targeting positioning segmentace trhu.
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: Emailing Prémie Slevy Sampling .
Integrovaná marketingová komunikace: je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu je označení pro kampaně na internetu není v současné firemní praxi používána.
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem: Sampling outdoorová reklama televizní reklama osobní prodej.
Které komunikační nástroje jsou typické pro B2B trhy obchodní jednání direct mail reklama v MHD emailing.
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu prudký pokles prodeje neexistující konkurence technická vyspělost produktu zrychlující se tempo růstu prodeje.
Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat. Ano Ne.
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro Ano Ne.
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky. Ano Ne.
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity.
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim: obětavost a důvěřivost vztah k nejistotě vztah k politice vztah ke vzdělání.
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů. Ano Ne.
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele. Ano Ne.
Která tvrzení jsou pravdivá? Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží, které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech. Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C. Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům.
Kvalitativní výzkum se zabývá jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci. výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování. jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?".
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu Ano Ne.
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí: opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami pravidelný longitudiální výzkum vícetematický výzkum pro více zadavatelů výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb.
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí: to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má. to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky. to, že je využitelná pro řešení daného problému. to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.
. Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně Ano Ne.
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří: dle poptávky dle konkurence dle pravděpodobnosti dle nákladů.
Strategie sbírání smetany se používá při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu při snižování výrobních nákladů běžné produkce pro zboží realizované ve velkých objemech při zavádění nových výrobků na trh.
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty agresivita, manažerské rozhodování, úspěch.
Internacionální marketing je marketing přesahující: národní hranice nadnárodní hranice globální hranice evropské hranice.
Pro distribuční mezičlánky platí: Prostředníci nejsou vlastníky zboží. Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží. Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem. Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.
Intenzivní distribuce: je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech je typ přímé distribuční cesty je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců.
Selektivní distribuce: odpovídá exkluzivní distribuci znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst.
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty? ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení ano, je to nejčastější forma distribuce ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné ne, je to neekonomické.
. Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta? dva a více maximálně 10 jeden a více žádný.
Životní cyklus módního výrobku má horizontální tvar fáze úpadku má dlouhou fázi úpadku má krátkou fázi úpadku má indiferentní fázi úpadku.
Který z uvedených výroků není pravdivý průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat produkt nemusí mít žádné hmotné rysy produkt je základním nástrojem marketingového mixu životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje.
0. Brand positioning je: umístění značky v regálech maloobchodu umístění značky produktu do filmu či počítačové hry. ​proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat. umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky Ano Ne.
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu Ano Ne.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? Distribuce Targeting Positioning Komunikace .
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí Ano Ne.
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako: disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže pobídky podporující okamžitý prodej soubor technik, mezi které patří např. sampling.
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS. Ano Ne.
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi Ano Ne.
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od: typu trhu, právních předpisů, poptávky nákladů, poptávky, nabídky nákladů, poptávky, právních předpisů nákladů, poptávky, konkurence.
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují: konkurenci v rámci managementu podniku konkurenci mezi odvětvími vyjednávací sílu zákazníků konkurenci komplementárních výrobků.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů Ano Ne.
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele Ano Ne.
Kvalitativní marketingový výzkum: umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci. je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu. odpovídá obvykle na otázku "Proč?" typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu Ano Ne.
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje: ​rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají. rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví. zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování.
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu Ano Ne.
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? finanční nestabilita podniku riziko zpřísnění legislativy růst poptávky silná značka podniku.
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem: Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích.
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie Ano Ne.
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: Stanovení marketingových cílů Situační analýzu Implementaci marketingového plánu Kontrolu plnění marketingového plánu.
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody. Ano Ne.
Regiocentrická orientace znamená, že: se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné. se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce. podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně. se podnik soustředí na národní trh.
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií Ano Ne.
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické Ano Ne.
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární. Ano Ne.
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle: životního stylu věrnosti ke značce příjmu osobnostních rysů.
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním Ano Ne.
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě Ano Ne.
Pro marketingové pojetí výrobku je typický: důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli důraz na technickou dokonalost důraz na jeho hmotnou podstatu důraz na špičkovou kvalitu.
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu Ano Ne.
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří: Rešerše Pozorování Experiment hloubkový rozhovor.
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje: otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené (uzavřené) době otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny otázku, na niž respondenti neodpovídají.
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria: Geografická Behaviorální Taktická Psychografická .
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří vnější heterogenita segmentů ​dostatečná velikost segmentů malý počet segmentů vnitřní homogenita segmentů.
Tzv. rozřeďování značky je: označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině. označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální. označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi. situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem).
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: direct mail email product placement spotřebitelské soutěže.
PEST analýza se soustředí na: Zákazníka Konkurenci marketingové makroprostředí. marketingové mikroprostředí.
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je: Kulturní prostředí Státní správa Zákazník Ekonomické prostředí.
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu? Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci. Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou. Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům. Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty.
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční. Ano Ne.
"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou. Ano Ne.
Elastická poptávka znamená, že: spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu při zvýšení ceny dojde k minimální změně poptávky při zvýšení ceny dojde k masivnímu poklesu poptávky spotřebitelé nejsou příliš citliví na změny cen.
122. Čím méně je poptávka elastická, tím více se vyplatí prodávajícímu cenu: Zvyšovat Neměnit Snižovat Elokovat.
Kaskádová internacionalizace znamená, že firmy vstupují na celý multinacionální trh najednou a stejným postupem. Ano Ne.
Při procesu positioningu značky firma nebere v úvahu asociace, které vyvolávají značky konkurenční Ano Ne.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: Globální strategii Strategii nízkých cen Strategii vývoje produktu Strategii prémiových cen.
Marketingový plán obvykle zahrnuje Marketingové cíle Časový plán a rozpočet Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu Marketingovou strategii.
Strategie "sbírání smetany" se vyznačuje: postupným zvyšováním úvodní ceny absencí výraznější reklamní podpory vysokou úvodní cenou postupným snižováním úvodní ceny nízkou úvodní cenou.
Typickým nástrojem media relations jsou tiskové konference Ano Ne.
Mezi tzv. behaviorální kritéria patří stádium připravenosti zákazníka koupit daný produkt ​míra používání produktu věrnost ke značce příjem.
Požadavek homogenity segmentu se týká dostatečné velikosti segmentu dostatečné přístupnosti segmentu ​podobnosti jednotlivých segmentů mezi sebou navzájem podobnosti zákazníků v daném segmentu.
Privátní značky jsou typicky výrazně dražší než značky výrobce Ano Ne.
Který z výroků nejlépe vystihuje pojem marketing? Marketing se zaměřuje primárně na potřeby své organizace. Marketing se snaží donutit zákazníky ke koupi vyrobeného zboží. Marketing pomáhá převýšit nabídku nad poptávkou. Jedná se o komplex činností, jejichž cílem je zjišťovat, uspokojovat, stimulovat a předvídat potřeby zákazníka a trhu.
Který z následujících výroků není pravdivý v průběhu životního cyklu výrobku firma obvykle mění marketingový mix ve fázi zavádění výrobku na trh bývá intenzita reklamy velmi vysoká v poslední fázi životního cyklu výrobku se intenzita reklamy typicky radikálně zvyšuje - firma se totiž snaží zastavit pokles prodeje nejméně významným nástrojem komunikace na trzích B2B bývá reklama.
Průběh životního cyklu výrobku zahrnuje následující fáze: pricing růst úpadek zavedení .
Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu jest: Komunikace Distribuce Produkt Cena .
Metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interview) patří mezi metody: dotazování pozorování využívající telefon využívající laptop.
Metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interview) patří mezi metody: využívající telefon využívající internet pozorování využívající počítač.
Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interview) patří mezi metody: využívající internet využívající telefon vyžadující tazatele dotazování .
140. V případě kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda. Ano Ne.
K metodám kvalitativního výzkumu patří: skupinová diskuse individuální hloubkový rozhovor focus group panelová diskuse.
Přímý marketing jako kombinace nástrojů distribuce a komunikace může představovat: prodej prostřednictvím velkoobchodu prodej poštou prodej prostřednictvím internetu zásilkový prodej pomocí katalogů.
Direct mail je typickým příkladem virálního marketingu. Ano Ne.
Direct mail je přímý prodej pomocí zásilek vhodný pro individuální komunikaci nástroj direct marketingu přímý prodej pomocí telefonu.
Firma cílí na vzdělané muže ve věku od 40 do 50 let, kteří žijí ve větších městech. Která segmentační kritéria firma využila? behaviorální demografická geografická žádná z uvedených.
Který z uvedených výroků není správný cena je závislá na výši nákladů cenu lze považovat za nejpružnější nástroj marketingového mixu ​cena jako jediná z marketingového mixu generuje příjmy cena nemá vazbu na positioning značky.
Positioning má vztah k následujícím "P" marketingového mixu: produktu podpoře prodeje komunikaci distribuci .
Percepční mapa zobrazuje, jak zákazník vnímá rozmístění produktů v prodejně. Ano Ne.
Percepční mapa vychází z analýz tzv. oční kamery. Ano Ne.
Mikrosegment je označení pro tržní výklenek. Ano Ne.
Gerilový marketing se obvykle vyznačuje následujícími charakteristikami: Typicky využívá tradiční média. Typicky využívá originální média Je typicky velmi nákladný. Většinou jde o využití televizní reklamy.
Mezi reklamní média patří mimo jiné Telefon Direct mail Print ​Spotřebitelská soutěž.
PEST analýza zahrnuje následující faktory: Environmentální Ekonomické Tématické Ekologické .
Panelový efekt označuje v marketingovém výzkumu jev, kdy se v rámci focus group prosazuje dominantní respondent. Vypovídací hodnota výzkumu je tím následně snížena. Ano Ne.
Mezi projektivní techniky patří např. test dokončovací nebo test slovní asociace. Ano Ne.
Focus group znamená v marketingu pracovní tým, který se zaměřuje na výběr správné marketingové strategie. Ano Ne.
Primární marketingový výzkum se typicky provádí: převážně jako tzv. výzkum od stolu před sekundárním výzkumem. následně po sekundárním výzkumu. zejména metodami kvalitativního výzkumu.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím využití zkušeností a kontaktů distribučních mezičlánků snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů.
Tržní zacílení (targeting) spočívá ve vyhodnocení atraktivity jednotlivých segmentů a volbě těch segmentů, na které se firma chce zaměřit Ano Ne.
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na stejné úrovni distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní Ano Ne.
Strategie penetrace trhu využívá vysokých zaváděcích cen. Ano Ne.
Tzv. private label brands označuje značky výrobce. Ano Ne.
Tzv. private label brands je to samé, co tzv. maloobchodní značka označení pro značku, která je v krizi označení pro tzv. rodinnou značku to samé, co tzv. značka výrobce to samé, co tzv. privátní značka.
Tisková konference a tisková zpráva jsou nástroji tzv. mobilního marketingu. Ano Ne.
V případě kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda Ano Ne.
Komunikační mix se skládá z následujících disciplín distribuce direct mail podpora prodeje public relations direct marketing osobní prodej product placement telemarketing.
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: email katalog mobilní marketing (SMS, MMS) osobní prodej.
Tzv. prodejní koncepce je přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji Ano Ne.
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele Ano Ne.
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě. Ano Ne.
Nejvíce pružným marketingovým nástrojem se jeví cena Ano Ne.
173. Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: direct mail telemarketing public relations podpora prodeje.
Mezi orientace podniku na zahraniční trh podle modelu EPRG patří polycentrická orientace etnocentrická orientace geocentrická orientace democentrická orientace.
Hofstede identifikuje následující kulturní dimenze maskulinní X femininní společnosti individualismus X kolektivismus omnibusní X femininní diferenciace X determinace.
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: konkurenční aktivita na daném trhu roste poptávka se na daném trhu mění firma X má rozsáhlý sortiment.
Distribuční cesty představují v marketingu spojení mezi: výrobcem a uživatelem dodavatelem a uživatelem dodavatelem a spotřebitelem.
Elastická poptávka: je typická pro běžné produkty. označuje poptávku po produktech, které jsou velmi citlivé na cenu. je typická pro produkty s velkým množstvím substitutů. je typická pro jedinečné exkluzivní produkty.
Neelastická poptávka: je typická pro běžné produkty. označuje poptávku po produktech, které nejsou příliš citlivé na cenu. ​je typická pro produkty s velkým množstvím stubstitutů. ​je typická pro jedinečné exkluzivní produkty.
Do funkčních charakteristik produktu nepatří vzhled, chuť, výkon, náročnost na údržbu vzhled, trvanlivost, použitá technologie, výkon výkon, trvanlivost, vzhled, chuť trvanlivost, vzhled, chuť, náročnost na údržbu.
Podstata globálního positioningu značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa. Ano Ne.
Podstata globální značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa. Ano Ne.
Komunikačním mixem se rozumí: individuální směs reklamy, osobního prodeje, public relations, podpory prodeje a direct marketingu výběr komunikačních disciplín, které firma používá pro dosažení svých komunikačních cílů značková politika produktového portfólia marketingový mix.
Na rozvinutém, silně konkurenčním trhu spotřebitele nejvíce zajímá ve struktuře komplexního výrobku jádro výrobku je do spotřebitelského vnímání komplexního modelu výrobku zahrnuta cena konkurenční boj se odehrává na úrovni povrchových vrstev struktury komplexního výrobku ​spotřebitele nejvíce zajímají ve struktuře komplexního výrobku funkční charakteristiky.
Jako co-branding se označuje: použití značky výrobce na daném produktu. použití licencovaných značek za sjednaný poplatek použití licencovaných značek bez poplatku. použití značky distributora na daném produktu.
Jako co-branding se označuje: použití dvou a více značek různých firem na jednom produktu použití licencovaných značek za sjednaný poplatek. použití licencovaných značek bez poplatku. použití značky distributora na daném produktu.
Maloobchod je firma zabývající se prodejem zboží a služeb spotřebitelům pro jejich osobní potřebu a firmám pro účely dalšího podnikání Ano Ne.
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená: stanovení cen s přirážkou stanovení cen pro komplementární výrobky stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem. stanovení cen pro sady produktů.
Cenotvorba (pricing) produktového mixu zahrnuje mimo jiné pricing pro doplňkové produkty. pricing produktového portfólia. pricing pro vázané produkty. pricing pro produktovou sadu.
Jako strategie tzv. megaznaček je označována strategie, kdy jsou slabší značky odstraněny a prostředky se soustředí jen na privátní značky. strategie, kdy jsou slabší značky odstraněny a prostředky se soustředí jen na nejziskovější značky. strategie, kdy jsou slabší značky odstraněny a prostředky se soustředí jen na značky s nejvyšším nebo druhým nejvyšším podílem ve své kategorii. strategie, kdy jsou slabší značky odstraněny a prostředky se soustředí jen na značky s nejlepším image v dané produktové kategorii.
Direct marketing je obecně možné charakterizovat následujícím způsobem usiluje o vyvolání okamžité reakce oslovených jedinců cílí obvykle na menší segmenty není součástí komunikačního mixu ​jde o personalizovanou komunikaci.
Pro firmu vyrábějící televize mohou být "příležitostí" v analýze SWOT následující položky: silná značka produktů oproti produktům konkurenčním vedoucí pozice na trhu plazmových televizí vytvoření nových webových stránek růst poptávky po velkoplošných televizích.
Která tvrzení jsou pravdivá? Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C. Distribuční cesty na trzích B2B bývají organizovány převážně jako cesty přímé. Distribuční cesty na trzích B2B bývají organizovány převážně jako cesty nepřímé. Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B.
Tzv. sociální koncepce marketing se zakládá na požadavku, aby činnost firem byla v souladu se zájmy zákazníků i s prospěchem celé společnosti směřuje k uspokojování potřeb spotřebitelů, ale za cenu nepříznivých důsledků výroby na životní prostředí. vychází mimo jiné z požadavku, aby dodávané výrobky nebyly zdraví škodlivé, aby byly bezpečné a jejich výroba nevedla k narušování životního prostředí. se soustředí na sociálně slabší skupiny obyvatelstva.
Příkladem tzv. USP může být např nejlepší servis na trhu nejpokročilejší technologie na trhu nejvyšší kvalita na trhu jedinečné emoce spojené s danou značkou.
Který z následujících výroků není pravdivý vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny cena je nejpružnějším nástrojem marketingového mixu náklady jsou v obecné rovině spodní hranicí pro stanovení ceny vnímaná hodnota zákazníkem je v obecné rovině horní hranicí pro stanovení ceny.
Metoda CAPI patří mezi metody: dotazování vyžadující přítomnost tazatele pozorování vyžadující kontakt respondenta s tazatelem.
Tzv. tržní matice zahrnuje SWOT analýzu marketingové cíle konkurenci externí síly na trhu.
Mezi segmentační kritéria uplatňovaná při segmentaci institucionálních trhů patří životní styl lokalita používané technologie odvětví velikost společnosti.
Segmentace trhu rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků řeší výběr distribučních strategií. spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit. spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.
Který z uvedených výroků není správný cenu lze považovat za nejpružnější nástroj marketingového mixu ​cena je závislá na výši nákladů cena nemá vazbu na positioning značky cena jako jediná z marketingového mixu generuje příjmy.
Administrativní distribuční systém koordinuje výrobní a distribuční činnost nezávislých subjektů na základě licenčních ujednání. Ano Ne.
Administrativní distribuční systém koordinuje výrobní a distribuční činnost nezávislých subjektů podle nejsilnějšího článku Ano Ne.
Mezi síly na trhu podle Portera patří vznik nových substitutů? Ano Ne.
Pružnou poptávku lze očekávat u výrobků Běžných Nenahraditelných Bez substitutů Nezbytných .
Projektivní techniky potřebují nějakou interpretaci psychologa? Ano Ne.
Nepružnou poptávku lze očekávat u výrobků Běžných Nenahraditelných Bez substitutů Nezbytných .
Tzv. Emotional Selling Proposition je to samé, co tzv.USP emocionální nátlak prodejců při obchodním vyjednávání nefunkční atribut značky, který vyvolává jedinečné asociace strategie, kdy jsou využívány nejnižší možné ceny strategie, kdy jsou využívány nejvyšší možné ceny.
Délkou produktové řady se rozumí jsou silné a slabé stránky firmy, které mají největší vliv na její úspěch jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena měří se ve srovnání s konkurencí jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena.
Kognitivní disonance je nespokojenost, vyplývající z toho, že lidé po nákupu přišli o výhody, které by jim poskytla nezvolená značka ​nespokojenost, která se objevuje v první fázi nákupního procesu nespokojenost, která se objevuje v druhé fázi nákupního procesu nespokojenost, která se objevuje ve třetí fázi nákupního procesu.
Referenční ceny ceny, podle kterých lidé poměřují ceny produktů v dané produktové kategorii velmi nízké ceny vybraných produktů, které maloobchod zavádí, aby nalákal zákazníky do své provozovny. ceny, které lidé vnímají jako typické pro danou produktovou kategorii. ceny, které referují o ziskovosti daného podniku.
Transferové ceny jsou: ceny, které si účtuje dopravce ceny, které si společnost účtuje za zboží svým zahraničním dceřiným společnostem ceny, které si účtuje dodavatel ceny, které jsou nižší než náklady.
Referenční skupina je eticky pozitivní i negativní vztažná sociální skupina, se kterou se člověk ztotožňuje Ano Ne.
V marketingu rozlišujeme distribuční cesty podnikové a soukromé přímé a nepřímé krátkodobé a dlouhodobé hlavní a vedlejší.
Čím více se koeficient cenové pružnosti blíží nule, tím je výhodnější pro podnik cenu zvyšovat cenu snižovat prodej zastavit cenu neměnit.
Součástí strategického řízení podniku obvykle je i formulace vize a poslání podniku Ano Ne.
Nejdůležitější nástroj marketingového mixu je Produkt Cena Distribuce Zákazník Konkurence .
Komunikační charakteristiky výrobku jsou představovány Platebními podmínkami Obalem Zárukou Prodejními službami.
Strukturu totálního výrobku dle Kotlera lze znázornit následujícím způsobem: ve středu charakteristiky spojené s image, dále pak charakteristiky spojené se základní funkčností, vrchní vrstva charakteristiky spojené s cenou ve středu jádro se základní funkčností, v další vrstvě charakteristiky spojené se službami, vrchní vrstva charakteristiky spojené s vnímáním produktu ve středu jádro se základní funkčností, v další vrstvě charakteristiky spojené s vnímáním produktu, vrchní vrstva charakteristiky spojené se službami ve středu image výrobku, v další vrstvě charakteristiky spojené s funkčností, vrchní vrstva charakteristiky spojené se službami.
Průběh životního cyklu výrobku nepodléhá žádné zákonitosti je zákonitý a lze ho snadno ovlivňovat je zákonitý – závisí ale na řadě faktorů, včetně těch, které podnik nemůže ovlivnit je zákonitý a lze ho snadno předvídat.
Co je to virální marketing? jde o marketing zaměřený na retailové řetězce jde o pojem, který se shoduje s pojmem online marketing jde o situaci, kdy se marketingové sdělení exponenciálně šíří v prostředí internetu typicky jde o marketing cílený na novináře (resp. media) jde o využití komerčního sdělení v politické propagandě. typicky jde o využití komerčního sdělení, které si lidé zasílají mezi sebou prostřednictvím emailu.
Stádium zavádění výrobku na trh je obvykle ztrátové spojené se vstupem konkurence a snižováním cen značně ziskové pojené s prudkým poklesem prodeje.
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří dle pravděpodobnosti poptávky nákladů konkurence .
Distribuce je součástí výrobkového mixu komunikačního mixu marketingového mixu logistického mixu.
Strategie Push odpovídá strategii Pull zaměřuje se distribuční mezičlánky zaměřuje se na vyvolání spotřebitelské poptávky využívá typicky zejména osobního prodeje využívá velmi často masové reklamy, aby posílila spotřebitelskou poptávku.
Strategie Pull vyžaduje velké výdaje na propagaci směrem ke spotřebitelům. vyžaduje velké výdaje na propagaci směrem k obchodníkům. "tlačí" produkt distribučními kanály. zaměřuje se na velkoobchodníky. zaměřuje se na maloobchodníky. vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou žádat produkt po maloobchodech.
Strategie Push se soustředí zejména na propagaci směrem ke spotřebitelům usiluje o vyvolání spotřebitelské poptávky usiluje o vyvolání spotřebitelské nabídky se soustředí zejména na velkoobchodníky a maloobchodníky se soustředí zejména na to, aby byl produkt "protlačen" přes distribuční mezičlánky se soustředí zejména na propagaci směrem k distribučním mezičlánkům.
Strategie Pull se soustředí zejména na propagaci směrem k obchodníkům se zaměřuje zejména na získání informací o konkurenci je zaměřena na budování spotřebitelské poptávky usiluje o protlačení produktu přes distribuční mezičlánky.
„Krizovou komunikací“ se v public relations rozum ​PR kampaň, která využívá netradiční média. Komunikace s novináři v situaci krize. Řešení situace, kdy je pověst značky ohrožena negativní publicitou. PR kampaň, která má jen minimální rozpočet. Komunikace v případech, jako jsou např. výrobkové vady, nehody, poškození životního prostředí, korupce, fúze a akvizice, uzavření provozovny, propouštění zaměstnanců či kontroverzní marketingové kampaně PR kampaň, která má typicky velký rozpočet.
POP komunikace je: soubor nástrojů, které jsou využívány v místě prodeje jeden z typických nástrojů osobního prodeje jeden z typických nástrojů public relations využívání tzv. pop-up oken v internetové reklamě jeden z typických nástrojů direct marketingu.
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená stanovení cen pro sady produktů. stanovení cen pro doplňkové výrobky stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem. stanovení cen pro vedlejší produkty.
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří Rozvoj trhu Extenze značky Segmentace trhu Diverzifikace.
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: marketingová strategie firmy charakter trhu poptávka hospodářská situace země specializovaný trh cíle firmy náklady konkurence .
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří: hospodářská politika státu a legislativa poptávka konkurence náklady charakter trhu poptávka konkurence nízké mzdy špatní dodavatelé velká zadluženost.
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy. Ano Ne.
Tzv. SMART cíle znamenají, že jsou konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, realistické, časově omezené. Ano Ne.
V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární. Ano Ne.
Výrobky zařazené do kvadrantu „otazníky“ podle BCG matice jsou charakterizovány vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % ​nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %.
Výrobky zařazené do kvadrantu „psi“ podle BCG matice jsou charakterizovány: vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %.
Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG matice jsou charakterizovány vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %.
Výrobky zařazené do kvadrantu „dojné krávy“ podle BCG matice jsou charakterizovány: Vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10% Nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10% Vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu nad 10% Vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu pod 10%.
Pro BCG matici platí: Otazníky mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl Otazníky mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl Otazníky mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl Otazníky mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl.
Pro BCG matici platí: Hladoví psi mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl Hladoví psi mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl Hladoví psi mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl Hladoví psi mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl.
Unique Selling Proposition označuje jedinečný užitek spojený s danou značkou, který je dlouhodobě komunikován. Ano Ne.
Pokud se při snížení ceny o 1 % zvýší poptávka o 100 %, je poptávka: dokonale elastická elastická dokonale neelastická neelastická.
Nejdynamičtějším obdobím z hlediska přírůstků prodeje je v průběhu životního cyklu výrobku etapa zavádění výrobku etapa inovace výrobku etapa růstu etapa relativního růstu etapa zralosti etapa úpadku.
Reklama se obecně vyznačuje následujícími charakteristikami: dokáže efektivně "budovat" značky jde o placenou formu propagace produktu cílí zejména na masové publikum není součástí komunikačního mixu jde primárně o neplacenou formu propagace produktu.
Klesne-li poptávané množství o 1 % při zvýšení ceny o 10 % je poptávka: dokonale elastická elastická dokonale neelastická neelastická .
"Cash and Carry" je označení pro specifickou velkoobchodní organizaci. Ano Ne.
Masový marketing se soustředí na tzv. tržní výklenky znamená nediferencovaný přístup ke všem zákazníkům začíná segmentací trhu začíná tržním zacílením.
Základem kvalitativního marketingového výzkumu je určit odpověď na otázku proč Ano Ne.
Přímé distribuční cesty využívají především následující formy prodeje: prodejní automaty prodej v síti maloobchodních jednotek prodej ve vlastní prodejně prodej prostřednictvím a pod značkou obchodního řetězce prodej pomocí agentů výrobce přímý marketing.
Exkluzivní distribuce: znamená to samé co výběrová distribuce znamená, že se firma snaží o to, aby její zboží bylo na co největším počtu prodejních míst znamená, že firma distribuuje zboží zákazníkům přímo znamená to samé co výhradní distribuce ​znamená, že v každém tržním regionu bývá pouze jeden vybraný distributor.
U postojů se typicky rozlišují následující složky: centrální afektivní autonomní kognitivní referenční konativní periferní .
Referenční skupina v marketingu často zahrnuje přátele označuje skupinu, se kterou jedinec poměřuje své chování znamená totéž co primární sociální skupina¨ je totožná s rodinou může být i sekundární sociální skupinou.
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele. Ano Ne.
Primární skupina je charakteristická nepřítomností osobních a důvěrných vztahů. je charakteristická těsnou vazbou, častým stykem, důvěrnými vztahy a neformálností. je výlučně rodina. je vždy totožná s tzv. aspirační skupinou. Je vždy totožná s disociační skupinou.
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka Ano Ne.
Spokojenost zákazníka může vést diskriminaci generalizaci věrnost značce kladné WOM.
Externím ovlivňovatelem v marketingovém mikroprostředí může bý lékař učitel poskytovatel služby výrobce .
Pro anketu platí dotazovány jsou pouze osoby s úzkým vztahem ke zkoumané problematice. dotazovány jsou všechny osoby základního souboru. respondenti jsou vybráni ze základního souboru pomocí daných výběrových kritérií. osoby tvoří obvykle nereprezentativní soubor respondenti se do výběrového souboru vybrali sami.
Mystery shopping využívá projektivních technik je metodou marketingového výzkumu, využívající dotazování a pozorování, případně jejich kombinaci. není regulérní metodou marketingového výzkumu. je metoda, která je omezena tzv. panelovým efektem. postup, kdy např. výzkumník vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi.
Potřebujete zjistit, proč lidé nekupují danou značku piva. Jaký typ marketingového výzkumu je podle vás v této situaci adekvátnější? Kvalitativní Kvantitativní .
Pojetí AIO zahrnuje „aktivity, zájmy a názory“ spotřebitele Ano Ne.
Spokojenost s výrobkem ve fázi ponákupního chování s sebou může typicky nést kladné WOM záporné WOM diskriminaci generalizaci .
Mezi standardní fáze kupního rozhodovacího procesu spotřebitele patří kupní rozhodnutí přijetí značky odmítnutí značky targeting ponákupní chování rozpoznání problému hledání informací hodnocení variant.
Výzkum trhu často vyžaduje získání “primárních” a “sekundárních” dat. Sekundární data mohou být získána např. regiony státy města světadíly .
Součástí PEST analýzy je prostředí politicko-legislativní, ekologické, sociální, technické a technologické prostředí politicko-legislativní, ekonomické, sociální, technické a technologické prostředí politicko-legislativní, ekologické, sociální, tematické prostředí politicko-legislativní, ekonomické, sociální, tematické.
PEST analýza je model určený k analýze mikroprostředí Ano Ne.
Marketingové mikroprostředí lze přímo ovlivňovat. Ano Ne.
Označte základní faktory marketingového makroprostředí: politicko-legislativní prostředí sociální prostředí ekonomické prostředí technické a technologické prostředí distributoři konkurenti zákazníci .
Mezi základní charakteristiky marketingového mikroprostředí patří: Podnik Dodavatelé Zákazníci Konkurence Soubor faktorů, které firma může přímo ovlivňovat Legislativní Prostředí Úroveň příjmů v zemi Kulturní prostředí Politické prostředí.
Výzkum trhu často vyžaduje získání "primárních" a "sekundárních" dat. Sekundární data mohou být získána např.: rešerší dřívějších výzkumných zpráv pomocí tzv. focus group dotazníkem projektivními technikami.
Kvalitativní marketingový výzkum: Odpovídá obvykle na otázku „kolik“? Umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvalifikaci Je typicky obtížně kvalifikovatelný, a vyžaduje tak psychologickou interpretaci Je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu.
B2B trhy lze popsat následujícími charakteristikami Obecně nižší elasticita poptávky, než je tomu na trzích B2C Geografická koncentrovanost Obecně vyšší elasticita poptávky, než je tomu na trzích B2C Jednodušší nákupní rozhodování, než je tomu na trzích B2C.
Podstatu marketingu nejlépe vystihuje následující tvrzení: Marketing vychází z předpokladu, že spotřebitel je pasivní Marketing není orientovaný na zisk, ale na zákazníka Marketing vychází z pochopení problémů zákazníka a nabízí řešení těchto problémů – cílem je stálý prodej se ziskem Marketing je integrovaný komplex činností, zaměřených na agresivní prodej.
Kvalitativní výzkum se zabývá Výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování. Jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů. Jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otáčce „Proč?“ Jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.
Konativní složka postoje Se týká připravenosti jednat vůči danému objektu určitým způsobem Vyjadřuje citový vztah k danému objektu Je vyjádřena představami o daném objektu Odpovídá tzv. kognitivní složce.
Problematika kupního chování se týká primárně otázek Kdo nakupuje a co nakupuje Kdo nakupuje a proč nakupuje Jak se zákazník chová ve volném čase Co kdo nakupuje a jak to užívá.
Tzv. společenská odpovědnost firem Bývá označována zkratkou 4C Souvisí s koncepcí společenského marketingu (podle Kotlera) Souvisí s prodejní koncepcí (podle Kotlera) Souvisí s výrobkovou koncepcí (podle Kotlera).
PEST analýzy v marketingu se nepoužívá zahrnuje nejvýznamnější faktory marketingového makroprostředí zahrnuje faktory politicko-legislativní, ekonomické, státní, technické a technologické slouží k analýze marketingového makroprostředí využívá se např. tehdy, kdy chce firma vstoupit na nový trh slouží k analýze marketingového mikroprostředí zahrnuje faktory politicko-legislativní, ekologické, sociální, technické a technologické zahrnuje faktory politicko-legislativní, ekonomické, sociální, technické a technologické.
Je focus group typickou metodou kvantitativního výzkumu? Ano Ne.
B2B trh označuje trh jednotlivců a domácností, které nakupují výrobky a služby pro svoji spotřebu trh, na kterém obchodují spotřebitelé mezi sebou navzájem trh, na kterém obchodují organizace v podstatě to samé, co spotřební trh trh konečného spotřebitele.
Firma prodává prací prostředky. Své zákazníky segmentuje podle loajality. Jedná se tedy o psychografickou segmentaci Ano Ne.
Spotřební chování vysvětluje marketing na základě procesů v bílé skříňce spotřebitele vlivů sociálních skupin ekonomické racionality psychických procesů spotřebitele procesů v černé skříňce spotřebitele.
Výzkum oční kamerou lze použít typicky např. na testování tiskovin a webových stránek. Ano Ne.
Tzv. „opinion leader“ je označení pro vedoucí firmu na trhu Ano Ne.
Tzv. společenská odpovědnost firem bývá označována zkratkou CSR bývá označována zkratkou 4C souvisí s výrobkovou koncepcí (podle Kotlera) souvisí s výrobní koncepcí (podle Kotlera).
V marketingu se rozlišují následující kupní role prodejce kupující uživatel rozhodovatel ovlivňovatel .
Focus group typicky zahrnuje následující počet respondentů cca 10 cca 20 cca 30 dva, výjimečně 3.
Metoda CAWI vyžaduje přímý kontakt tazatele a respondenta Ano Ne.
Marketingová krátkozrakost je typická pro tzv. výrobkovou koncepci (podle Kotlera) Ano Ne.
Klasický životní cyklus rodiny zahrnuje fáze dospívání sociální prázdné nory mladí lidé plné nory prázdná hnízda.
Panelem se v marketingovém výzkumu rozumí: diskuse několika řečníků. metoda statistického vyhodnocení dat získaných v terénním výzkumu. reprezentativní vzorek respondentů dlouhodobě periodicky zkoumaný zvolenou technikou za účelem sledování vývoje a identifikace změn. jedná se o druh jednorázového výzkumu výzkum od stolu to samé, co se rozumí pojmem omnibus.
Positioning je třetí fází cíleného marketingu Ano Ne.
Při pohledu na rozdělení kupních rolí v rodině se rozlišuje převaha muže převaha ženy autonomní rozhodování disociační afektované rozhodování expresivní .
Nákupní centrum B2B trhu: zahrnuje uživatele, ovlivňovatele, nákupčí, rozhodovatele a vrátné zahrnuje rozhodovatele a spotřebitele zahrnuje výhradně vrátné, kteří kontrolují tok informací k ostatním zahrnuje primárně spotřebitele.
Tzv. ESP: je zkratka pro emotional selling proposition je jednou z metod situační analýzy je jedním z přístupů k segmentaci trhu je jednou z metod kvalitativního výzkumu trhu se v marketingu nevyužívá je to samé co tzv. USP.
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují hrozbu substitutů konkurenci mezi odvětvími vyjednávací sílu zákazníků konkurenci mezi distributory.
Kritické faktory úspěchu jsou jsou hrozby, kterým je daná firma na daném trhu vystavena jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena měří se ve srovnání s konkurencí.
Distribuční strategie v závislosti na počtu mezičlánků: může být zprostředkující nebo podpůrná může být usilovná, výběrová nebo výhradní vertikální, horizontální a konvenční může být přímá nebo nepřímá.
Základní fáze strategického řízení jsou: Plánování marketingu, plánování výroby, plánování lidských zdrojů Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Příležitosti a hrozby, silné a slabé stránky, hlavní výhody a hlavní nevýhody Žádná z možností.
S technickým rozvojem se životní cyklus většiny výrobků zkracuje životní cyklus většiny výrobků nemění životní cyklus většiny výrobků prodlužuje nedá ve vztahu k životnímu cyklu jednoznačně nic prokázat.
Nečlenské referenční skupiny, do kterých chce jedinec patřit, se označují jako tzv. disociační. Ano Ne.
Distribuční cesta představuje v marketingu spojení mezi výrobcem a dodavatelem Ano Ne.
Projekt marketingového výzkumu zahrnuje následující definování problému, stanovení plánu výzkumu, pořízení informací, SWOT analýza, prezentace výsledků definování problému, specifikace problému, stanovení plánu výzkumu, pořízení informací, BCG matice, prezentace výsledků ​definování problému, stanovení metod získávání informací, shromáždění informací, PEST analýza, prezentace výsledků definování problému, stanovení cíle výzkumu a informačních vstupů potřebných k zodpovězení otázek, stanovení postupu a metody výzkumu, harmonogram a rozpočet Žádná z předchozích.
Strategie korporátní značky je strategie používání značek, kdy firma používá svůj název jako dominantní identitu značek pro všechny své produkty. je strategie použití značek, kdy firma vytvoří ve stejné produktové kategorii tři či více značek. je strategie, kterou používá napr. Mercedes-Benz nebo Philips. ​je strategie použití značek, kdy firma vyvine samostatné sortimentní značky pro různé rodiny produktů. je strategie použití značek, kdy firma vytvoří ve stejné produktové kategorii dvě či více značek.
Product placement je možné definovat jako: umístění produktu do vhodného obalu umístění produktu či značky do filmu, počítačové hry atp. pozicování značky způsobem, kterému odpovídá daná image značky (brand image) umístění značky v mysli spotřebitele .
Tzv. referenční ceny jsou ceny, které si lidé pamatují a se kterými srovnávají ceny produktů v dané produktové kategorii Ano Ne.
Základem marketingu je směna hodnot Ano Ne.
Marketingový plán obvykle zahrnuje ústup konkurence z trhu špatná image značky podniku růst poptávky na konkurenčních produktech pokles poptávky v důsledku recese.
Tzv. tržní matice zahrnuje marketingové cíle zákazníky BCG matici SWOT analýzu.
Panelový efekt označuje fixní skupinu respondentů, jejíž účastníci jsou pravidelně obměňováni fixní skupinu expertů na zkoumané téma jev, kdy se členové panelu stávají „profesionálními“ respondenty negativní jev, který se řeší obměnou části respondentů v panelu.
Pro BCG matici platí: Dojné krávy mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl Dojné krávy mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl Dojné krávy mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl Dojné krávy mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl .
Typickými nástroji podpory prodeje jsou slevy, bonusy a kupóny Ano Ne.
Reklamu je možné popsat následujícími charakteristikami dokáže efektivně budovat značky její význam je největší na trzích B2C je interaktivní dokáže zasáhnout masy spotřebitelů.
Direct mail je nástroj podpory prodeje nástroj direct marketingu vhodný pro individuální komunikaci žádná z možností.
Kritické faktory úspěchu jsou silné a slabé stránky firmy, které mají největší vliv na její úspěch jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena měří se ve srovnání s konkurencí .
Segmentace trhu rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků řeší výběr distribučních strategií spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu žádná z předchozích.
Při plánování se nebere v potaz oblast nákupu obnovy a údržby hmotného majetku lidských zdrojů výroby .
Fáze životního cyklu podniku jsou: založení, vznik, růst, stabilizace, krize, zánik Ano Ne.
Jeden z následujících výroků není správný. Který? ​životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty.
Jeden z následujících výroků není správný. Který? znamená, že firma rozděluje trh na malé segmenty a těm přizpůsobuje nabídku znamená, že firma oslovuje trh několika odlišnými nabídkami. odpovídá pojmu cílený marketing. znamená, že firma oslovuje celý trh jednou nabídkou. .
znamená, že firma oslovuje celý trh jednou nabídkou. Ano Ne.
Osobní prodej je jednou ze základních disciplín komunikačního mixu typickou součástí public relations typickou součástí reklamy typickou součástí direct marketingu.
Typickými nástroji direct marketingu jsou POP komunikace tisková zpráva mobilní marketing telemarketing e-mail zásilkový prodej katalog eventy .
POP komunikace je jedním z klíčových nástrojů podpory prodeje může zahrnovat např. direct mailing a emailing může zahrnovat např. vývěsky a plakáty v prodejně je označení pro reklamní předměty.
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi „silné a slabé stránky“? ústup konkurence z trhu špatná image značky podniku růst poptávky na konkurenčních produktech pokles poptávky v důsledku recese.
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: firma X chce dosáhnout 15% podílu na trhu povědomí o značce firmy X je na daném trhu vysoké firma X má dominantní postavení na trhu legislativa se na daném trhu zpřísňuje konkurenční aktivita na daném trhu roste technologie výrazně změnila podnikání na daném trhu poptávka se na daném trhu mění firma X chce investovat do reklamy více než konkurence.
Positioning značky odpovídá pojmu product placement Ano Ne.
Pro firmu vyrábějící hodinky mohou být „hrozbou“ ve SWOT analýze následující položky relativně nízký rozpočet, který má firma na reklamu a propagaci rostoucí konkurence na trhu nízká ziskovost u většiny produktů firmy pokles poptávky po luxusních hodinkách v důsledku ekonomické recese.
Označte, která z následujících možností představuje klíčovou výhodu nákladově orientované ceny je v těsné vazbě na ceny konkurence maximalizuje zisk zachycuje i neracionální momenty vnímání ceny stanovení ceny je v tomto případě jednoduché.
Tržní zacílení je fází segmentace trhu. je fází cíleného marketingu se týká volby cílových segmentů. je totéž co targeting spočívá ve volbě účastníků focus group je totéž jako positioning. je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing. je jednou z metod kvalitativního výzkumu je jednou z metod kvantitativního výzkumu.
Subkulturou se v marketingu rozumí skupina, která s danou kulturou sdílí centrální rysy, ale některými prvky se od ní významně liší Ano Ne.
„Znalost značky“ je schopnost spotřebitelů identifikovat značku za různých podmínek Ano Ne.
Marketingový plán obvykle zahrnuje Tzv. Executive Summary Marketingové cíle Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu Situační analýzu Marketingovou strategii Časový plán a rozpočet Marketingový mix.
Přímý marketing jako kombinace nástrojů distribuce a komunikace může představovat prodej prostřednictvím velkoobchodu prodej poštou ​prodej prostřednictvím internetu zásilkový prodej pomocí katalogů telemarketing prodej prostřednictvím maloobchodu.
Direct mail je: přímý prodej pomocí zásilek vhodný pro individuální komunikaci nástroj direct marketingu přímý prodej pomocí telefonu.
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená stanovení cen s přirážkou stanovení cen pro komplementární výrobky stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem. stanovení cen pro sady produktů.
344. Cenotvorba (pricing) produktového mixu zahrnuje mimo jiné pricing pro doplňkové produkty. pricing produktového portfólia. pricing pro vázané produkty. pricing pro produktovou sadu.
Osobní prodej je možné popsat následujícími charakteristikami oproti dalším komunikačním disciplínám je levný. oproti dalším komunikačním disciplínám je nákladný. umožňuje přizpůsobit komunikaci konkrétního zákazníka je důležitý zejména pro trhy B2C.
Mezi reklamní média patří mimo jiné: Televize Radio Spotřebitelská soutěž Film Print Outdoor Telefon .
Tzv. výrobková koncepce se soustředí primárně na výrobek, na potřeby zákazníka již méně - koncepce tak může vést k "marketingové krátkozrakosti". se soustředí zejména na prodej výrobku zákazníkům. vychází z předpokladu, že spotřebitel požaduje vysoce kvalitní výrobek. vychází z předpokladu, že zákazník preferuje velké množství výrobků za přiměřenou cenu se uplatňuje u tzv. „nehledaného zboží“ (např. pojištění).
Psychografická segmentace spočívá v rozčlenění zákazníků např. podle jejich věrnostního statusu spočívá v rozčlenění zákazníků např. podle pohlaví či rasy spočívá v rozčlenění zákazníků např. podle jejich věku je specifickým typem behaviorální segmentačních kritérií využívá diferencí v psychických predispozicích zapojuje např. typologii osobnosti zapojuje např. typologii životního stylu spočívá v rozčlenění zákazníků na základě jejich nákupního chování se v marketingu neuplatňuje.
Pro kupní chování institucí v obecné rovině platí Klíčovou roli v tomto případě zaujímá tzv. kupní centrum organizace poptávka institucí bývá více koncentrovaná – kupní síla zákazníků bývá vyšší a prostorové rozptýlení menší na kupním rozhodování institucí se obvykle podílí více osob, než-li je tomu u spotřebitelů poptávka institucí bývá více roztříštěná, než-li je tomu u spotřebitelů – kupní síla zákazníků bývá nižší a prostorové rozptýlení větší poptávka institucí je odvozená od poptávky spotřebitelů ovlivňují ho mimo jiné tzv. vrátní poptávka institucí bývá méně pružná než-li poptávka spotřebitelů obvykle je složitější, než je tomu v případě kupního rozhodování spotřebitelů.
Tzv. prodejní koncepce je uplatňována zejména u luxusního zboží přístup založený na „pasivním“ způsobu prodeje přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji často uplatňována u tzv. „nehledaného zboží“ (např. pojištění) přístup, podle kterého je spotřebitel pasivní přístup, v jehož jádru je výroba velkého množství výrobků bez ohledu na technický pokrok a design.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.