Mikroekonomie testová příprava

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Mikroekonomie testová příprava

Description:
testy mikra

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Pozitivní ekonomie: zdůrazňuje nutnost ekonomickou realitu nejen popisovat, ale zejména měnit zdůrazňuje kladný vliv existence tržních vztahů na ekonomické subjekty, čímž se odlišuje od ekonomie normativní se snaží o pozitivní řešení problémů, ale značnou pozornost věnuje též hodnotovým soudům hraje aktivní roli v ekonomickém systému v tom smyslu, že napomáhá pochopení ekonomických vztahů všechny odpovědi charakterizují pozitivní ekonomii.
Pozitivní ekonomie: hodnotí a popisuje ekonomickou realitu pouze ekonomickou realitu hodnotí konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování platí, že konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky i popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování.
Normativní ekonomie: se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému zahrnuje etiku a hodnotové soudy konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému klade si otázky "jaká ekonomická realita je" a současně "jaká by být měla" všechny odpovědi jsou správné.
Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: je obecnější řeší větší množství otázek klade si jiné otázky hledá jiné odpovědi na stejné otázky zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroteorie řeší vše.
Mikroekonomie analyzuje: chování dílčích ekonomických subjektů faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky cenový systém chování dílčích ekonomických subjektů a cenový systém.
Ekonomická věda zkoumá: bohatství činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků zkoumá vše co je zde uvedeno.
Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu: společenskou abstraktní interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) nejobecnější ekonomickou disciplínu vše zde uvedené je správné.
Termínem "externí" příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: autonomní vědecké vnější psychologické nic z uvedeného není správné.
Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: autonomní exogenní cyklické endogenní platí vše zde uvedené.
Autorem práce "Pojednání o podstatě a původu bohatství národů" vydané r. 1776, považované za mezník při vzniku ekonomie jako samostatné vědy, je: Karel Marx Adam Smith David Ricardo John Maynard Keynes Milton Friedman.
Ekonomie zahrnuje: studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků studium bohatství studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) vše zde uvedené.
Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: 100 000 Kč 125 000 Kč 225 000 Kč 25 000 Kč nelze jednoznačně určit.
Klesající výnosy práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit: poklesem celkové produkce kyselostí půdy tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy.
Zákon klesajících výnosů odráží skutečnost, že: s rostoucím objemem výroby klesají celkové výnosy s vývojem času výnosy výroby klesají s rostoucím objemem výroby a s vývojem času výnosy klesají s rostoucím objemem výroby se celkové výnosy nemění žádná z uvedených variant není správná.
Který z následujících statků je vždy volným statkem? pitná voda čistý vzduch ve městě silnice a dálnice vzduch v poušti vše zde uvedené.
Za vzácný statek považujeme ten, který: byl vyroben byl vyroben a jehož množství je omezené je užitečný je užitečný a jehož množství je omezené se vyskytuje v omezeném množství.
Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie? zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády vše zde uvedené představuje důvody, proč ekonomii studujeme.
Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie? zaměstnanost ceny trh peníze vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby.
Nejdůležitějším výrobním faktorem je práce půda kapitál kapitál a technologie nelze jednoznačně odpovědět.
Půda je primárním výrobním faktorem, protože je historicky prvním používaným výrobním faktorem účastní se každého výrobního procesu je nejdůležitějším výrobním faktorem, neboť potraviny na ní vypěstované jsou nezbytné k zachování života každý výrobní proces vyžaduje určitý prostor žádná z uvedených odpovědí není správná.
Efektivnost vyjadřuje poměr mezi výnosy výroby a náklady na použití výrobních faktorů při této výrobě výnosnost výrobního procesu poměr mezi objemy vyrobené produkce a použitých výrobních faktorů všechny odpovědi jsou správné.
Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste výroba ve velkém je výhodnější rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu u všech výrobních faktorů zároveň všechny odpovědi jsou správné odpovědi s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste a rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu u všech výrobních faktorů zároveň jsou správné.
Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou mzda, cena a zisk mzda, renta, zisk a náklady kapitálu mzdy, renty a úrokové míry mzdy, renty, zisky a úroky platí vše zde uvedené.
Určité faktory jsou obsaženy v každé výrobě. Tyto faktory jsou přírodní a lidské zdroje "svobodné" podniky, konkurence a výhodná koupě komodit peněžní ocenění a konkurenční podniky práce, půda a peníze všechny odpovědi jsou správně.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.