Neurobiologie ostatní

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Neurobiologie ostatní

Description:
neurobiologie otázky

Author:
KristynaH
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/12/2017

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Molekulární motory využívají ATP pohyb vždy procesivní nevim transportují RNA, endosomy.
Pro gliové buňky koncového mozku platí, že je jich méně než neuronů se liší velikostí, tvarem i funkcí mezi sebou komunikují, např. pomocí elektrických impulsů (např. pulsů a oscilací Ca2+) hrají roli v neuroimunitě.
NMDA receptor je ligandem ovládaný a napěťově senzitivní kanál zároveň jeho otevření je mj. ovládáno ionty Fe2+ nepropouští ionty draslíku jeho antagonistou je glutamát.
Membrány buněk vzrušivých tkání se liší oproti ostatním tkáním hlavně přítomností napěťově ovládaných sodíkových kanálů jsou tvořeny fosfolipidovou trojvrstvou mají v klidovém stavu otevřeno méně iontových kanálů pro sodík než pordraslík vykazují jako jediné (trans)membránový potenciál.
Mezi tzv. pasivní elektrické charakteristiky membrány vzrušivých tkání patří vodivost napěťově ovládaných sodíkových kanálů délková konstanta časová konstanta podélný odpor memrány.
Kanály jsou charakterizované a) nevim b) nevim c) dobou otevření d) vodivostí.
Klidový membránový potenciál je v záporných hodnotách (např. -70) lze jej naměřit na membránách všech živých buněk nevim nevim.
Cytokiny lymfokiny IL IF.
Mezi inhibiční NT nepatří k. asparagová k. beta-aminomáselná.
PNS vývoj z nervové lišty patří tam ganglia schwannovy b.
Fůzi váčků napomáhá zinek nebo lithium vápník Snare-t Snare-m.
Iontové kanály a) jsou naplněné vodou b) nevím, správně c) kmitají mezi otevřeným a zavřeným stavem d) nevím, špatně.
Endokrinní fce NS spočívající v produkci a uvolňování hormonů přímo z nervových b. zahrnují liberiny a statiny z hypotalamu melatonin z hypofýzy.
Na postsynaptické membráně svalu je pro acetylcholin ionotrponí acetylcholinový receptor vše ostatní špatně.
Recepetory acetylcholinu, vyvolávající depolarizaci membrány, jsou: glutamát-senzitivní acetylcholinový receptor muskarinový acetylcholinový receptor nikotinový acetylcholinový receptor glycin-senzitivní acetylcholinový receptor.
Pro iontové napěťově ovládané kanály platí: a) jde o transmembránové póry naplněné vodou b) vždy spontánně oscilují mezi tavem otevřený a zavřený c) dobře d) špatně .
Elektroforovými molekulami G- proteinů jsou: (/b) cyklázy fosfolipázy fosfodiesterázy iontové kanály.
Rychlý axonální transport retrogradní i anterogradní transportují mitochondrie a další organely nezávisí na ATP rychlost větší než 400 mm/den.
Mikrotubuly transport kinesinu retrográdně dimer 2 alfa šroubovic není polarizovaný závisí na GTP.
G-proteiny: zapnutí hydrolýzou GTP na GDP vypnutí hydrolýzou GTP na GDP název podle obsahu 40% glycinu závisí na GTP.
K vylití váčku může dojít: váček přemístěn do blízkosti aktivní zóny min 100 000 neurotransmiterů ve váčku ve váčku je jeden typ NT po vylití Ca2+ do....
Purigenní receptor jestli se nacházejí v CNS (+) jestli jsou inhibovány po navázání purinu jestli jsou závislé na ATP (+) nejsou metabotropní ani ionotropní.
Nikotinový acetylcholinový receptor: váže dvě molekuly Ach je ionotropní je to heteropentamer je to monopentamer.
Když se membránový potenciál rovná rovnovážnému potenciálu pro některý iont: iont přechází přes membránu po elektrickém gradientu iont přechází přes membránu po chemickém gradientu čistý tok iontu přes membránu je nulový tyto ionty přes membránu vůbec nepřecházejí.
Na synapsích parasympatiku je vylučován: adrenalin norepinefrin acetylcholin noradrenalin.
Plnění váčků neurotransmitery: se děje difuzí je nezávislé na přenašečích pro neurotransmitery je závislé na hydrolýze ATP se děje na základě rozdílu koncentrace proteinů.
Maturované iontové kanály v plazmatické membráně vzrušivých tkání: propouští vždy jen jediný typ iontu () jsou tvořeny zásadně pěti podjednotkami () jsou charakterizovány mimo jiné dobou otevření jsou charakterizovány mimo jiné vodivostí.
Jestliže je v neuronu rovnovážný potenciál pro sodné ionty +55mV, pro draselné ionty -80mV a klidový membránový potenciál je -70mV, pak: v tomto neuronu je draslíková propustnost nižší než sodíková intracelulární koncentrace draslíku je nižší než extracelulární koncentrace jisté množství sodných iontů prochází trvale membránou z vnějšího prostředí do buňky membrána je mnohem propustnější pro draselné ionty, než pro ionty sodné.
Pro výlev váčku na synapsi jsou podstatné ionty lithia ionty vápníku v-SNARE proteiny m-SNARE proteiny.
NMDA receptor je ligandem ovládaný a napěťově senzitivní kanál zároveň jeho otevření je mj. ovládáno ionty Fe2+ nepropouští ionty draslíku jeho antagonistou je glutamát.
Rychlý retrográdní transport dopravuje použité neuropeptidy do těla neuronu k jejich recyklaci je důležitý pro dopravu endosomů závisí na prostorové orientaci mikrotubulů jeho rychlost je maximálně asi 300 mm/den.
Hlavním neuropřenašečem uvolňovaným na zakončeních parasympatiku je: noradrenalyn acetylcholin adrenalin norepinefrin.
Neuron pracuje jako analogo-digitální převodník, což znamná, že: reaguje odpovědí vše nebo nic (+-, ano ne,01) odpovídá jen na excitační vstupy reaguje jen na inhibiční vstupy odpovídá jen v případě, že integrace excitačních a inhibičních synaptických vstupů dosáhne prahové (spouštěcí), nebo vzšší úrovně depolarizace.
Neuroendokrinní systém ovlivňuje systém imunitní: přímo prostřednictvým synaptické inervace lymfoidních tkání nepřímo prostřednictvím hormonů (např. glukokortikoidů) během stresu po aktivaci parasympatiku po aktivaci osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny.
Nikotinické acetylcholinové receptory: mají dvě vazebná místna pro molekuly acetylchlinu jsou receptrory ionotropní jsou heteropentamery (složeny z pěti různých podjednotek) jsou homopentamery (složeny z pěti stejných podjednotek).
Porpasivní (elektronické) šíření signálu v membráně platí, že hodnota délkové konstanty lambda je úměrná celkové délce axonu udává vzdálenost v níž pasivně se šířící zmena membránového potenciálu poklesne o 37% původní hodnoty udává vzdálenost v níž pasivně se šířící zmena membránového potenciálu poklesne na 37% původní hodnoty udává vzdálenost mezi synaptickým vstup a iniciálním segmentem.
Schwannovy buňky se liší od oligodendrocytů schopností fagocytózy tvorbou interodálních úseků myelinové pochvy jen kolem jednoho axonu schopností podporovat růst a regeneraci axonů saltatorním vedení vzruchu při jejich podráždění.
Myelizovaný axon o průměru 16 mikronů vede vzruchy rychlsotí 96m/s. Jakou rcyhlostí povede vzruch nemyelizovaný axon o stejném průměru? 12 m/s 8 m/s 4 m/s 2 m/s.
Molekulární motory dyeiny a myosiny vždy směřují k - konci mikrotubulů (jde k+) nejpočetnějšími jsou kinesiny největší molek. motor je dynapsin nevim.
Mikrofilamenta Jsou tvořeny z dvojšroubovice aktinu jsou polární a mají vyšší stabilitu jsou důležité pro rychlý retrográdní transport kinesinu nevim.
Nízkomolekulární látky jsou syntetizovány přímo na nervovém zakončení jsou obaleny přímo na nervovém zakončení jsou v těle neuronu obaleny váčky a teprve potom ptují k nervovému zakončení putují od těla neurony k zakončení a tam jsou obaleny váčky.
Klidový potenciál membrány vzrušivé buňky je -75 mV. Rovnovážný potenciál pro chloridové ionty je taky -75 mV. Vylije se GABA a způsobí otevření chloridových kanálů, co můžeme díky uvedeným věcem tvrdit? je to inhibiční synapse je to excitační synapse dojde k hyperpolarizaci membrány potenciál membrány se nezmění.
Neurofilamenta jsou nezbytná pro pohyb dyneinu retrográdním směrem jsou stabilnější než mikrotubuly vyskytují se převážně v axonech, méně v dendritech skládají se z α a β podjednotek a jsou polarizovaná.
Proteosyntéza v axonu a dendritech vůbec neprobíhá probíhá jen při vývoji probíhá jen... probíhá po celý život .
Purinergní receptory: reagují na ATP jsou jen v CNS jsou blokovány puriny nevim.
Délková konstanta lambda: závisí na kapacitě membrány se snižuje s rostoucím odporem membrány se zvyšuje s rostousím průměrem axonu je důležitá pro časovou sumaci (?).
Katecholaminy jsou vychytávány ze štěrbiny 90% je degradováno ve štěrbině něco že je degraduje monooxidáza něco že prekurzor je fenylalanin.
jak se tvoří váčky zpětně do kterých se uzavírají neurotransmitery pasivní difúze nevim hydrolýza ATP elektrochemický gradient.
při fúzi váčku je potřeba přiblížení váčku do tzv.aktivní zony neivm nevim vstup Ca2+ iontů.
Vodivost kanálu pro daný ion závisí na: permeabilitě kanálu pro daný ion jen na koncentračním gradientu iontu na elektrochemickém gradientu jen na membránovém potenciálu.
Klidový mp: uvnitř záporný, cca -70 jen u vzrušivých b. u všech tkání stejný nevim.
K vylití NT dojde vždy po fůzi s presynaptickou membránou po vylití Ca do extracelulárního prostoru může i beze změny MP nevim .
Myelinizace tepelná izolace neuronů šetří ATP potřebné pro obnovení membránového potenciálu po AP zrychlují reflexní reakce zrychluje vedení vzruchu.
Mezi glie PNS nepatří: mikroglie Schwanovy b. satelitní buňky spinálních ganglií protoplasmatické astrocyty.
Vtok K do buňky způsobuje: hyperpolarizaci membrány depolarizaci změnu membránového potenciálu něco jako rychlé oscilace membránového potenciálu.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.