Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (13)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (13)

Description:
pravidlo 13

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/02/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Je predpísané pravidlami, ktorým smerom sa má vykonávať voľný kop ? nie áno.
Môže rozhodca nariadiť nepriamy voľný kop vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča ? áno nie.
Hráč zahral nepriamy voľný kop tak, že loptu len krátko uviedol do pohybu. Jeho spoluhráč potom následne strelil loptu priamo do súperovej bránky. Rozhodol rozhodca správne, keď gól neuznal a nariadil kop od bránky ? nie áno.
Bol nariadený priamy voľný kop v prospech brániaceho družstva v jeho pokutovom území. Obranca zahral loptu späť svojmu brankárovi, ktorý loptu tečoval, no napriek tomu sa lopta dostala do bránky. Rozhodca gól neuznal a nechal priamy voľný kop opakovať gól uznal gól neuznal a nariadil kop z rohu.
Hráč vykonal nepriamy voľný kop nariadený mimo vlastného pokutového územia tak, že ho kopol priamo do vlastnej bránky. Rozhodol rozhodca správne, keď nariadil kop od bránky ? nie áno.
Zahrával sa nepriamy voľný kop proti brániacej strane v jej pokutovom území. Po jeho zahratí sa lopta odrazila od rozhodcu a skončila v bránke súpera. Rozhodca gól neuznal a nariadil kop od bránky gól uznal gól neuznal a nariadil opakovanie voľného kopu .
Môže rozhodca potom, čo sa hráč dopustil priestupku, neprerušiť hru ? Ak áno, za akých okolností ? môže, ak poskytne výhodu v hre pre družstvo, ktorého hráč sa neprevinil nemôže môže, ak poskytne výhodu v hre pre družstvo, ktorého hráč sa previnil .
Obranca úmyselne rukou vyrazil loptu, ktorá smerovala z nepriameho voľného kopu do jeho bránky. Rozhodca obrancu napomenul ŽK a nariadil pokutový kop obrancu vylúčil ČK a nariadil pokutový kop .
Nepriamy voľný kop, ktorý rozhodca nariadil v blízkosti pokutového územia súpera, zahral hráč tak, že loptu špičkou kopačky nadhodil a jeho spoluhráč potom prudkou strelou dosiahol gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Musia sa hráči zúčastnení na hre pri vykonávaní voľného kopu zdržiavať na hracej ploche ? áno nie.
Uzná rozhodca gól, keď sa lopta po zahratí priameho voľného kopu, od neho odrazila a končila v bránke súpera ? áno nie.
Uzná rozhodca gól, keď sa lopta po zahratí nepriameho voľného kopu, od neho odrazila a končila v bránke súpera ? nie áno.
Ako nadviazal rozhodca na hru, keď ju predtým prerušil, aby napomenul hráča pre nešportové správanie ? nepriamym voľným kopom z miesta priestupku priamym voľným kopom z miesta priestupku rozhodcovskou loptou.
Ako postupuje rozhodca, ak hráč súperovho družstva pred vykonaním voľného kopu síce dodrží predpísanú vzdialenosť od lopty, ale v snahe zmiasť a znervózniť hráča, ktorý vykonáva voľný kop, pokrikuje, poskakuje alebo nevhodne gestikuluje ? má zastaviť realizáciu voľného kopu a napomenúť ŽK previnivšieho sa hráča a až potom dá pokyn na vykonanie voľného kopu po vykonaní voľného kopu previnivšieho hráča napomenie ŽK pri najbližšom prerušní hry má zastaviť realizáciu voľného kopu a napomenúť ČK previnivšieho sa hráča a až potom dá pokyn na vykonanie voľného kopu.
Po vykonaní voľného kopu, keď bola lopta v hre, bola táto zadržaná divákom, ktorý vbehol na hraciu plochu. Musel sa z tohto dôvodu voľný kop opakovať ? nie, rozhodca má prerušiť hru a nadviazať na ňu rozhodcovskou loptou na mieste, kde loptu zadržal divák nie, rozhodca má prerušiť hru a nechal voľný kop opakovať nie, rozhodca má prerušiť hru a nadviazať na ňu nepriamym voľným kopom.
Hráč družstva A zahral v pokutovom území súpera nepriamy voľný kop. Loptu tečoval jeden z hráčov družstva B a táto potom skončila za bránkovou čiarou v bránke družstva B. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Kde sa môžu postaviť hráči brániaceho družstva, ak útočiace družstvo vykonáva nepriamy voľný kop v blízkosti bránky brániaceho družstva vo vzdialenosti menšej ako 9,15 metra od bránkovej čiary ? môžu stáť na vlastnej bránkovej čiare, ale len medzi bránkovými žrďami, inak 9,15 m od miesta kopu môžu stáť na čiare bránkového územia, bližšie ku miestu zahrávania priestupku môžu stáť na vlastnej bránkovej čiare, ale len medzi bránkovými žrďami, inak 9,25 m od miesta kopu .
Môže rozhodca nariadiť priamy voľný kop z čiary pokutového územia, ak hráč v čase, keď je lopta v hre, zahrá zakázaným spôsobom presne na čiare ohraničujúcej jeho vlastné pokutové územie ? nie áno.
Hráč družstva A sa pri vykonávaní nepriameho voľného kopu lopty len dotkol bez toho, aby sa lopta pohla. Jeho spoluhráč ju potom priamo strelil do súperovej bránky. Rozhodol rozhodca správne, keď gól uznal ? nie áno.
Je predpísaná vzdialenosť od lopty pre spoluhráča toho hráča, ktorý vykonáva voľný kop ? nie áno.
Rozhodca posúval hráčov pri vykonávaní voľného kopu do predpísanej vzdialenosti a vyzval hráča, ktorý išiel kop vykonať, aby počkal na jeho signál. Hráč na signál nevyčkal a voľný kop vykonal. Lopta sa odrazila od súperovho brankára a skončila v bránke. Rozhodca gól neuznal, vinníka napomenul ŽK a voľný kop nechal opakovať gól uznal gól neuznal a voľný kop nechal opakovať .
Je možne z voľného kopu priamo dosiahnuť vlastný gól ? nie áno.
Lopta sa po správne vykonanom priamom voľnom kope odrazila od brvna priamo k hráčovi, ktorý vykonával voľný kop a ten dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nariadil v prospech súpera nepriamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral loptu druhý raz gól uznal gól neuznal a nariadil v prospech súpera priamy voľný kop z miesta, kde hráč zahral loptu druhý raz.
Z ktorého miesta nariadi rozhodca nepriamy voľný kop, ak preruší hru pre neoprávnený vstup hráča na hraciu plochu a pritom nebolo porušené iné pravidlo ? z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry z miesta, kde hráč vstúpil na hraciu plochu z miesta, kde hráč prišiel do kontaktu s protihráčom.
Brániace družstvo zahrávalo nerušene voľný kop z vlastného pokutového územia. Viacero hráčov súpera zostalo vo vnútri pokutového územia, pretože nemali čas opustiť pokutové územie pre jeho rýchle rozohranie. Rozhodca nechá pokračovať v hre hru prerušil a voľný kop nechal opakovať.
Hráč správne vykonávajúci voľný kop, úmyselne kopol loptu do súpera s úmyslom znova hrať s loptou. Nejednalo sa o nedbanlivý, ani bezohľadný spôsob, ani to nebolo vykonané neprimeranou silou. Rozhodca nechal pokračovať v hre. Konal správne ? áno nie.
Rozhodca nariadil nepriamy voľný kop. Ale chybne nesignalizoval predpísaným signálom rukou, že sa jedná o nepriamy voľný kop. Bol dosiahnutý gól priamou strelou na bránku. Rozhodca musí nechať nepriamy voľný kop opakovať gól uznal nariadil kop z rohu nariadil kop od brány.
Považuje sa za dovolené, v súvislosti s vykonávaním voľných kopov, ak hráč, ktorý ho vykonáva, iba naznačí zahranie lopty s úmyslom oklamať súpera ? áno nie.
Rozhodca dôvodne považoval naznačenie zahrávania lopty pri voľnom kope s úmyslom oklamať súpera za nešportové správanie. Ako mal postupovať ? mal vinníka napomenúť ŽK a potom nechať voľný kop vykonať mal nechať voľný kop opakovať mal vinníka napomenúť ŽK a nariadiť nepriamy voľný kop za nešportové správanie .
Brankár zahrával voľný kop z vlastného pokutového územia. Potom, ako bola lopta v hre, zahral loptu úmyselne rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč, čo sa odohralo v jeho vlastnom pokutovom území. Rozhodca nariadil nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku nariadil priamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku nariadil voľný kop opakovať .
Hráč zahrával voľný kop z vlastného pokutového územia. Potom ako bola lopta v hre, opäť úmyselne zahral rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč, čo sa odohralo v pokutovom území hráča, ktorý voľný kop vykonal. Rozhodca nariadil pokutový kop v prospech súpera nariadil voľný kop opakovať nariadil nepriamy voľný kop.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.